Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến

Bài tập Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến được VnDoc.com đăng tải và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 này là câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử theo từng bài trong SGK, giúp các bạn tự ôn tập kiến thức môn Sử hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Câu 1. Trung Quốc được thống nhất dưới triều đại nào?

A. Tần B. Hán

C. Sở D. Triệu

Câu 2. Trung Quốc được thống nhất vào năm nào?

A. 221 TCN B. 212 TCN

C. 206 TCN D. 122 TCN

Câu 3. Vua Tần xưng là

A. Vương B. Hoàng đế

C. Đại đế D. Thiên tử

Câu 4. Hai chức quan cao nhất giúp vua trị nước là

A. Thừa tướng và Thái úy

B. Tể tướng và Thái úy

C. Tể tướng và Thừa tướng

D. Thái úy và Thái thú

Câu 5. Hoàng đế Trung Hoa chia đất nước thành

A. Phủ, huyện B. Quận huyện

C. Tỉnh, huyện D. Tỉnh đạo

Câu 6. Thành phần nào không phải là kết quả do sự phân hóa của giai cấp nông dân dưới thời Tần mà ra?

A. Một bộ phận giàu có

B. Nông nô

C. Nông dân tự canh

D. Nông dân lĩnh canh

Câu 7. Ý nào không đúng về các thành phần xã hội dưới thời Tần?

A. Địa chủ

B. Nông dân tự canh

C. Nông dân lĩnh canh

D. Lãnh chúa

Câu 8. Yếu tố nào tạo nên sự khác biệt giữa nông dân tự canh và nông dân lính canh dưới thời Tần?

A. Tài sản nói chung B. Ruộng đất

C. Vàng bạc D. Công cụ sở hữu

Câu 9. Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần – Hán là

A. Quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã

B. Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân tự canh

C. Quan hệ bóc lột của lãnh chúa đối với nông nô

D. Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh

Câu 10. Chế độ phong kiến Trung Quốc được xác lập khi

A. Quan hệ vua – tôi được xác lập

B. Quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã được xác lập

C. Quan hệ bóc lột địa tô của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh được xác lập

D. Vua Tần xưng là Hoàng đế

Câu 11. Điểm nổi bật nhất của chế độ phong kiến Trung Quốc dưới thời Tần, Hán là gì?

A. Trong xã hội hình thành hai giai cấp cơ bản là địa chủ và nông dân lĩnh canh

B. Chế độ phong kiến Trung Quốc hình thành và bước đầu được củng cố

C. Đây là chế độ quân chủ chuyên chú trung ương tập quyền

D. Hai triều đại này điều thực hiện chính sách bành trướng, mở rộng lãnh thổ

Câu 12. Các triều đại Tần – Hán xuất hiện ở Trung Quốc tương ứng với thời kì nào trong lịch sử Việt Nam?

A. Thời nhà nước Văn Lang

B. Cuối thời Văn Lang và thời Âu lạc

C. Thời kì tiền Văn Lang – Âu Lạc

D. Thời Bắc thuộc

Câu 13. Ý nào không phản ánh đúng điểm nổi bật của tình hình Trung Quốc cuối thời Tần và cuối thời Hán?

A. Các thế lực cát cứ, tranh giành quyền lực lẫn nhau

B. Mâu thuẫn giai cấp gay gắt, nông dân khắp nơi nổi dậy đấu tranh

C. Nạn ngoại xâm

D. Các triều Tần, Hán suy yếu rồi sụp đổ

Câu 14. Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời Đường là

A. Chế độ quân điền

B. Chế độ tỉnh điển

C. Chế độ tô, dung, điệu

D. Chế độ lộc điền

Câu 15. Nét nổi bật của tình hình nông nghiệp dưới thời Đường là

A. Nhà nước thực hiện giảm tô thuế, bớt sưu dịch

B. Nhà nước thực hiện chế độ quân điền

C. Nhà nước thực hiện chế độ tô, dung, điệu

D. Áp dụng kĩ thuật canh tác mới vào sản xuất

Câu 16. Người nông dân nhận ruộng của nhà nước phải có nghĩa vụ

A. Nộp tô cho nhà nước

B. Với nhà nước theo chế độ tô, dung điệu

C. Đi lao dịch cho nhà nước

D. Nộp thuế cho nhà nước

Câu 17. Ý nào không phản ánh đúng sự phát triển thịnh đạt của thủ công nghiệp và thương nghiệp dưới thời Đường?

A. Các tác phường luyện sắt, đóng thuyền có hàng chục người làm việc

B. Các tuyến giao thông được mở mang phục vụ nhu cầu sản xuất

C. “Con đường tơ lụa”trên bộ và trên biển được thiết lập và mở mang phục vụ nhu cầu sản xuất

D. Đã thành lập các phường hội và thương hội chuyên sản xuất và buôn bán sản phẩm thủ công

Câu 18. Sau khi thành lập, nhà Đường ở Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường bộ máy cai trị, ngoại trừ

A. Củng cố bộ máy triều đình, với quyền lực tuyệt đối của hoàng đế

B. Cử người thân tín cai quản các địa phương

C. Cử những người thân tộc và các công thần giữ chức Tiết độ sứ cai trị các vùng biên cương

D. Xóa bỏ chế độ tiến cử quan lại

Câu 19. Chế độ tuyển chọn quan lại dưới thời Đường có điểm tiến bộ hơn các triều đại trước là

A. Tuyển chọn quan lại từ con em của quý tộc

B. Tuyển chọn cả con em địa chủ thông qua khoa cử

C. Bãi bỏ chế độ tiến cử, tất cả đều phải trải qua thi cử

D. Thông qua thi cử tự do cho mọi đối tượng

Câu 20. Đặc điểm nổi bật của chế độ phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường là gì?

A. Chính quyền phong kiến được củng cố và hoàn thiện hơn

B. Kinh tế phát triển tương đối toàn diện

C. Mở rộng lãnh thổ thông qua xâm lấn, xâm lược các lãnh thổ bên ngoài

D. Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao

Câu 21. Người sáng lập ra nhà Minh ở Trung Quốc là

A. Trần Thắng – Ngô Quảng

B. Triệu Khuông Dẫn

C. Chu Nguyên Chương

D. Hoàng Sào

Câu 22. Nhà Minh được thành lập trên cơ sở đánh bại sự thống trị của triều đại ngoại tộc nào?

A. Kim B. Mông Cổ

C. Nguyên D. Thanh

Câu 23. Ý nào không phản ánh đúng chính sách của Minh Thái Tổ để xây dựng chế độ quân chủ chuyên chế tập quyền?

A. Chia đất nước thành các tỉnh

B. Bỏ các chức Thừa tướng, Thái úy, thay thế là các quan Thượng thư đứng đầu các bộ; thành lập 6 bộ (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công)

C. Ban hành chế độ thi cử chặt chẽ, quy củ để tuyển chọn quan lại

D. Hoàng đế tập trung quyền hành, trực tiếp nắm quân đội

Câu 24. Đặc điểm nổi bật nhất của Trung Quốc dưới thời Minh là

A. Xuất hiện nhiều xưởng thủ công lớn

B. Thành thị mọc lên rất nhiều và rất phồn thịnh

C. Xây dựng hoàn chỉnh bộ máy quân chủ chuyên chế tập quyền

D. Kinh tế hàng hóa phát triển, mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện

Câu 25. Cuộc khởi nghĩa làm cho nhà Minh sụp đổ do ai lãnh đạo?

A. Trần Thắng – Ngô Quang

B. Chu Nguyên Chương

C. Lý Tự Thành

D. Triệu Khuông Dẫn

Câu 26. Nhà Thanh ở Trung Quốc là

A. Triều đại ngoại tộc

B. Triều đại phong kiến dân tộc

C. Triều đại đánh dấu sự phát triển đến đỉnh cao

D. Triều đại được thành lập sau phong trào khởi nghĩa nông dân rộng lớn

Câu 27. Chính sách thống trị của nhà Thanh đã gây ra hậu quả nghiêm trọng nhất đối với Trung Quốc là

A. Chính sách thống trị ngoại tộc, làm cho chế độ phong kiến Trung Quốc ngày càng trì trệ

B. Chính sách áp bức dân tộc, làm cho các mâu thuẫn xã hội ngày càng tăng

C. Chính sách “bế quan tỏa cảng”gây nên nhiều cuộc xung đột kịch liệt với thương nhân châu Âu

D. Làm cho chế độ phong kiến ngày càng suy sụp, tạo điều kiện cho tư bản phương Tây nhòm ngó, xâm lược Trung Quốc

Câu 28. Ý nào không giải thích đúng tại sao kinh tế công thương nghiệp ở Trung Quốc sớm phát triển nhưng nền kinh tế tư bản chủ nghĩa vẫn không phát triển được ở nước này?

A. Do Trung Quốc không phát triển theo đúng mô hình của các nước phương Tây và Nhật Bản

B. Quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời vẫn được duy trì chặt chẽ ở Trung Quốc

C. Chế độ cai trị độc đoán của chính quyền phong kiến chuyên chế

D. Những mầm mống của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành yếu ớt

Câu 29. Chính sách đối ngoại nhất quán của các triều đại phong kiến Trung Quốc là gì?

A. Giữ quan hệ hữu hảo, thân thiên với các nước láng giềng

B. Luôn thực hiện chính sách “Đại Hán”, đẩy mạnh xâm lược để mở rộng lãnh thổ

C. Chinh phục thế giới thông qua “con đường tơ lụa”

D. Liên kết với các nước lớn, chinh phục các nước nhỏ, yếu

Câu 30. Hãy liên hệ: Lịch sử Việt Nam chịu ảnh hưởng như thế nào bởi chính sách đó

A. Có quan hệ bang giao hữu nghị, cùng phát triển

B. Trở thành đối tượng xâm lược của tất cả các triều đại phong kiến ở Trung Quốc

C. Trở thành đối tượng xâm lược của một số các triều đại phong kiến ở Trung Quốc

D. Đất nước không phát triển được

Câu 31. Triều đại nào ở Trung Quốc xâm lược Việt Nam đầu tiên và đã thất bại

A. Triều Tần B. Triều Hán

C. Triều Đường D. Triều Minh

Câu 32. Triều đại nào ở Trung Quốc xâm lược nước ta và đặt ra “An Nam đô hộ phủ”?

A. Tần B. Hán

C. Đường D. Minh

Câu 33. Phật giáo ở Trung Quốc thịnh hành nhất vào triều đại nào?

A. Hán B. Đường

C. Minh D. Thanh

Câu 34. Một tác phẩm văn học đã được dựng thành phim nổi tiếng thế giới phản ánh rõ điều đó là?

A. Thủy hử

B. Tây du kí

C. Hồng lâu mộng

D. Tam quốc diễn nghĩa

Câu 35. Người đầu tiên khởi xướng Nho giáo là

A. Khổng Tử

B. Mạnh Tử

C. Tuân Tử

D. Tất cả các nhân vật trên

Câu 36. Nho giáo trở thành công cụ sắc bén phục vụ nhà nước phong kiến, trở thành cơ sở tư tưởng của chế độ phong kiến Trung Quốc từ triều đại

A. Tần B. Hán

C. Đường D. Minh

Câu 37. Ý nào không phản ánh đúng nội dung cơ bản của Nho giáo?

A. Quan niệm về quan hệ giữa vua – tôi, cha – con, vợ - chồng.

B. Đề cao quyền bình đẳng của phụ nữ

C. Đề xướng con người phải tu nhân, rèn luyện đạo đức

D. Giáo dục con người phải thực hiện đúng bổn phận với quốc gia, với gia đinh

Câu 38. Tại sao Nho giáo lại trở thành hệ tư tưởng thống trị trong xã hội phong kiến Trung Quốc cũng như ở một số nước phương Đông khác, trong đó có Việt Nam?

A. Là công cụ sắc bén phục vụ cho nhà nước phong kiến tập quyền

B. Phù hợp với tư tưởng đạo đức truyền thống của người phương Đông

C. Nội dung tư tưởng có tính tiến bộ, nhân văn hơn hẳn

D. Có tác dụng giáo dục con người phải thực hiện bổn phận

Câu 39. Người đặt nền móng cho việc nghiên cứu Sử học một cách độc lập ở Trung Quốc là

A. Tư Mã Thiên

B. La Quán Trung

C. Thi Nại Am

D. Ngô Thừa Ân

Câu 40. Loại hình văn học nổi bật nhất dưới thời Đường là

A. Thơ B. Kinh kịch

C. Tiểu thuyết D. Sử thi

Câu 41. Một loại hình văn học – nghệ thuật rất phát triển dưới thời Minh, Thanh là

A. Thơ

B. Kịch nói

C. Kinh kịch

D. Tiểu thuyết

Câu 42. Bốn phát minh kĩ thuật quan trọng nhất của người Trung Quốc là

A. Phương pháp luyện sắt, làm men gốm, la bàn, thuốc sung

B. Phương pháp luyện sắt, đúc sung, thuốc sung, làm men gốm

C. Giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng

D. Giấy, kĩ thuật in, phương pháp luyện sắt, thuốc súng

Câu 43. Ý đúng nhất về mối quan hệ giữa các giai cấp trong xã hội phong kiến Trung Quốc thông qua sơ đồ sau là gì?

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 5: Trung quốc thời phong kiến

A. Phản ánh các mối quan hệ xã hội chằng chéo, phức tạp

B. Xã hội phân chia thành nhiều giai cấp, nông dân là lực lượng sản xuất chính và phải chịu mọi gánh nặng xã hội

C. Ruộng đất chi phối mọi mối quan hệ xã hội

D. Vua, quan lại, địa chủ thuộc giai cấp thống trị

Câu 44. Hãy sắp xếp các dữ liệu sau theo trình tự thời gian xuất hiện: 1. Cố cung Bắc Kinh; 2. Tượng người bằng đất nung; 3. Thơ Đường.

A. 1, 2, 3

B. 3, 1, 2

C. 2, 3, 1

D. 2, 1, 3

Câu 45. Mỗi nội dung ở cột bên trái gắn với triều đại phong kiến Trung Quốc nào ở cột bên phải?

1. Chế độ phong kiến Trung Quốc

2. Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao

3. Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện Trung Quốc

4. Chế độ phong kiến Trung Quốc suy vong

a) Đường

b) Tần, Hán

c) Thanh

d) Minh

A. 1 – b; 2 – a; 3 – d; 4 – c.

B. 1 – c; 2 – d; 3 – a; 4 – b.

C. 1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 – d.

D. 1 – b; 2 – a; 3 – c; 4 – d.

Câu 46. Hãy sắp xếp các nhân vật sau theo đúng trình tự thời gian về các cuộc khởi nghĩa nông dân tiêu biểu ở Trung Quốc thời phong kiến: 1. Lý Tự Thành; 2. Trần Thắng – Ngô Quang; 3. Chu Nguyên Chương; 4. Hoàng Sào

A. 1, 2, 3, 4

B. 2, 4, 3, 1

C. 4, 3, 2, 1

D. 2, 4, 1, 3

Câu 47. Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ vào cuối mỗi triều đại phong kiến Trung Quốc?

A. Triều đại phong kiến suy sụp, mâu thuẫn xã hội sâu sắc, đời sống của người nông dân quá cực khổ

B. Sự tranh giành quyền lực giữa các thế lực phong kiến, đời sống người nông dân quá khổ cực

C. Mâu thuẫn xã hội sâu sắc, các thế lực ngoại bang xâm lược, đời sống người dân quá khổ cực

D. Nhà nước không chăm lo đến đời sống của nông dân.

Đáp án trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 5

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

A

A

B

A

B

Câu

6

7

8

9

10

Đáp án

B

D

B

D

C

Câu

11

12

13

14

15

Đáp án

B

B

C

A

B

Câu

16

17

18

19

20

Đáp án

B

D

D

B

D

Câu

21

22

23

24

25

Đáp án

C

C

C

D

C

Câu

26

27

Đáp án

A

D

Câu

28

29

30

31

32

Đáp án

A

B

B

A

C

Câu

33

34

35

36

37

Đáp án

B

B

A

B

B

Câu

38

39

40

41

42

Đáp án

A

A

A

D

C

Câu

43

44

45

46

47

Đáp án

B

C

A

B

A

VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến. Chắn hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Để giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời các bạn cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập tại các mục Toán lớp 10, Ngữ văn lớp 10...

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Chia sẻ, đánh giá bài viết
7
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Lịch sử 10

    Xem thêm