Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho học sinh trong quá trình ôn luyện tự học tại nhà, với những câu hỏi trắc nghiệm Sử bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa lớp 10.

Lịch sử lớp 10 bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

1. Nước ta rơi vào ách thống trị của phong kiến phương Bắc từ năm

A. 179 TCN
B. 208 TCN
C. 111 TCN
D. 179

2. Sau khi chiếm được Âu Lạc, nhà Triệu chia nước ta thành hai quận là

A. Giao Chỉ và Cửu Chân
B. Cửu Chân và Nhật Nam
C. Nhật Nam và Giao Chỉ
D. Giao Chỉ và Tỉ Ảnh

3. Nhà Hán chia nước ta làm mấy quận và sáp nhập vào lãnh thổ nào?

A. Ba quận – bộ Giao Chỉ
B. Hai quận – nước Nam Việt
C. Ba quận – bộ Cửu Chân
D. Hai quận – bộ Nhật Nam

4. Triều đại nào ở Trung Quốc đã thực hiện chính sách tăng cường kiểm soát cử quan cai trị tới cấp huyện?

A. Nhà Triệu
B. Nhà Hán
C. Nhà Ngô
D. Nhà Đường

5. Ý nào không phản ánh đúng về việc tổ chức bộ máy cai trị của chính quyền đô hộ phương Bắc ở nước ta?

A. Chia nước ta thành quận (hoặc châu)
B. Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của phong kiến Trung Quốc
C. Xóa bỏ tất cả các đơn vị hành chính của người Việt
D. Tăng cường kiểm soát, của quan lại cai trị tới cấp huyện

6. Việc tổ chức bộ máy cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc nhằm mục đích cuối cùng là gì?

A. Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của chúng
B. Thành lập quốc gia mới thần phục phong kiến Trung Quốc
C. Thành lập quốc gia riêng của người Hán
D. Phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân Âu Lạc

7. Để bóc lột nhân dân ta, chính quyền đô hộ phương Bắc đã thực hiện chính sách nhất quán nào?

A. Bóc lột, cống nạp nặng nề; cướp ruộng đất, lập đồn điền; nắm độc quyền về muối và sắt
B. Đầu tư phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp để tận thu nguồn lợi
C. Đặt ra nhiều loại thuế bất hợp lí hòng tận thu mọi sản phẩm do nhân dân làm ra
D. Cải cách chế độ thuế, tăng thuế ruộng khiến người dân thêm khốn khổ

8. Ý nào không phản ánh đúng mục đích của chính sách độc quyền về sắt của chính quyền đô hộ phương Bắc

A. Ở nước ta không có sẵn nguyên liệu này
B. Nhằm quản lí chặt chẽ nguồn tài nguyên
C. Nhằm duy trì tình trạng sản xuất lạc hậu
D. Nhằm ngăn ngừa các cuộc nổi dậy vũ trang của nhân dân ta

9. Ý nào không phản ánh đúng những chính sách về văn hóa – xã hội của chính quyền đô hộ đối với nhân dân ta

A. Đạo Phật được coi là quốc giáo
B. Truyền bá Nho giáo vào nước ta
C. Bắt nhân dân ta theo phong tục của người Hán
D. Đưa người Hán vào nước ta ở lẫn với người Việt

10. Các triều đại phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa về văn hóa đối với nhân dân ta nhằm mục đích

A. Bảo tồn và phát triển tinh hoa văn hóa phương Đông
B. Khai hóa văn minh cho nhân dân ta
C. Nô dịch, đồng hóa nhân dân ta về văn hóa
D. Phát triển văn hóa Hán trên đất nước ta

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10

Câu12345
Đáp ánAAABC
Câu678910
Đáp ánAAAAC
Đánh giá bài viết
3 1.515
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Lịch sử 10

    Xem thêm