Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Lịch sử 10 bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

Lý thuyết Lịch sử lớp 10 bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) vừa được chúng tôi sưu tầm và đăng tải xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 10. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo chi tiết và tải về tài liệu dưới đây.

A/ Lý thuyết Lịch sử 10 bài 15

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

Lược đồ Âu Lạc thế kỷ I-III (Nhà Hán chia Âu Lạc thành ba quận là Giao Chỉ,Cửu Chân và Nhật Nam)

I. Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương bắc và những chuyển biến trong kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam

1. Chế độ cai trị

a. Tổ chức bộ máy cai trị

 • Nhà Triệu chia thành 2 quận, sáp nhập vào quốc gia Nam Việt.
 • Nhà Hán chia làm 3 quận, sáp nhập vào bộ Giao Chỉ cùng với một số quận của Trung Quốc.
 • Nhà Tùy, Đường chia làm nhiều châu.Từ sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40, chính quyền đô hộ cứ quan lại cai trị đến cấp huyện (Trực trị).
 • Các triều đại phong kiến phương Bắc từ nhà Triệu, Hán, Tùy, Đường đều chia nước ta thành các quận, huyện cử quan lại cai trị đến cấp huyện.
 • Mục đích của phong kiến phương Bắc là sáp nhập đất nước Âu Lạc cũ vào bản đồ Trung Quốc.

b. Chính sách bóc lột về kinh tế và đồng hóa về văn hóa.

* Chính sách bóc lột về kinh tế

 • Thực hiện chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề.
 • Nắm độc quyền muối và sắt.
 • Quan lại đô hộ bạo ngược tham ô ra sức bóc lột dân chúng để làm giàu.

* Chính sách đồng hóa về văn hóa.

 • Truyền bá Nho giáo, mở lớp dạy chữ nho.
 • Bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục, tập quán theo người Hán.
 • Đưa người Hán vào sinh sống cùng người Việt.
 • Nhằm mục đích thực hiện âm mưu đồng hóa dân tộc Việt Nam.

* Chính quyền đô hộ còn áp dụng luật pháp hà khắc và thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta.

2. Những chuyển biến về kinh tế, văn hoá và xã hội

a. Về kinh tế

* Trong nông nghiệp:

 • Công cụ sắt được sử dụng phổ biến.
 • Công cuộc khai hoang được đẩy mạnh.
 • Thủy lợi được mở mang.

⇒ Năng suất lúa tăng hơn trước.

* Thủ công nghiệp, thương mại có sự chuyển biến đáng kể.

 • Nghề cũ phát triển hơn: Rèn sắt, khai thác vàng bạc làm đồ trang sức.
 • Một số nghề mới xuất hiện như làm giấy, làm thủy tinh.
 • Đường giao thông thủy bộ giữa các quận, vùng hình thành.

b. Về văn hóa - xã hội

* Về văn hóa:

 • Một mặt ta tiếp thu những yếu tố tích cực của văn hóa Trung Hoa thời Hán - Đường như ngôn ngữ, văn tự.
 • Bên cạnh đó nhân dân ta vẫn giữ được phong tục,tập quán: nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh chưng, bánh dày, tôn trọng phụ nữ.
 • Nhân dân ta không bị đồng hóa.

* Về xã hội có chuyển biến:

 • Quan hệ xã hội là quan hệ giữa nhân dân với chính quyền đô hộ (thường xuyên căng thẳng).
 • Đấu tranh chống đô hộ.
 • Ở một số nơi nông dân tự do bị nông nô hóa, bị bóc lột theo kiểu địa tô phong kiến.

B/ Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 15

Câu 1. Nhà Triệu chia nước ta thành

 1. 2 quận.
 2. 3 quận.
 3. 4 quận.
 4. 5 quận.

Câu 2. Nhà Hán chia nước ta thành

 1. 2 quận.
 2. 3 quận.
 3. 4 quận.
 4. 5 quận.

Câu 3. Các triều đại phong kiến phương Bắc đã truyền đạo nào vào nước ta?

 1. Phật giáo.
 2. Ấn Độ giáo.
 3. Thiên chúa giáo.
 4. Nho giáo.

Câu 4. Các triều đại phong kiến phương Bắc, bắt nhân dân ta theo phong tục người Hán, nhằm mục đích gì?

 1. Giao lưu văn hóa.
 2. Khai phá văn minh.
 3. Đồng hóa dân tộc ta.
 4. Mở rộng quan hệ.

Câu 5. Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng nổ ra vào năm

 1. 40.
 2. 248.
 3. 542.
 4. 722.

Câu 6. Cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan nổ ra vào năm

 1. 40.
 2. 248.
 3. 542.
 4. 722

Câu 7. Nước ta bắt đầu rơi vào cách cai trị của phong kiến phương Bắc từ năm bao nhiêu?

 1. 214 TCN.
 2. 179 TCN.
 3. 111 TCN.
 4. 43 SCN.

Câu 8. Chính quyền phương Bắc tăng cường việc kiểm soát, cử quan lại cai trị tới cấp huyện ở nước ta sau khi sự kiện nào diễn ra?

 1. Triệu Đà chiếm Âu Lạc.
 2. Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng bị đàn áp.
 3. Cuộc khởi của Bà Triệu.
 4. Từ khi nước ta bị nhà Đường cai trị.

Câu 9. Nhân vật nào sau đây có vai trò đưa Nho giáo vào nước ta?

 1. Tỳ Ni Đa Lưu Chi.
 2. Pháp Thuận.
 3. Sĩ Nhiếp.
 4. Tô Định.

Câu 10. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc là chia nước ta thành quận huyện, châu, và sáp nhập vào đất đai Trung Quốc nhằm mục đích gì?

 1. Thực hiện mưu đồ đồng hóa dân tộc và tiến tới thôn tính vĩnh viễn nước ta.
 2. Khai hóa văn minh cho người Việt.
 3. Truyền bá Nho giáo.
 4. Buôn bán thương mại.

Câu 11. Ý nào không phản ánh đúng về việc tổ chức bộ máy cai trị của chính quyền đô hộ phương Bắc ở nước ta?

 1. Chia nước ta thành quận (hoặc châu)
 2. Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của phong kiến Trung Quốc
 3. Xóa bỏ tất cả các đơn vị hành chính của người Việt
 4. Tăng cường kiểm soát, của quan lại cai trị tới cấp huyện

Câu 12. Mặc dù các triều đại phương Bắc tăng cường việc cai trị nhưng kết quả là không khống chế nổi

 1. Tỉnh thần của dân tộc ta.
 2. Các làng xóm người Việt.
 3. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta.
 4. Bản sắc dân tộc ta.

Câu 13. Mục đích cuối cùng của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta là:

 1. Nô dịch vá đồng hóa dân tộc ta
 2. Sáp nhập nước ta vào Trung Quốc
 3. Đồng hoá dân tộc Đại Việt, sát nhập Đại Việt vào Trung Quốc
 4. Tất cả đều đúng

Câu 14. Các triều đại phương Bắc không chống chế nổi các làng xóm người Việt vì:

 1. Làng xóm là cơ sở xã hội của người Việt
 2. Làng xóm vẫn do người Việt làm chủ.
 3. Người Việt vẫn giữ được phong tục tập quán của mình.
 4. Tất cả đều đúng.

Câu 15. Trong thời Bắc thuộc, nhân dân ta biết tiếp nhận những yếu tố tích cực của nền văn hoá Trung Hoa thời nào?

 1. Thời nhà Triệu.
 2. Thời nhà Hán.
 3. Thời nhà Hán, Đường.
 4. Thời nhà Tống, Đường.

Câu 16. Người Hán truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải:

 1. Phải sùng bái Nho giáo
 2. Học chữ Nho.
 3. Học theo tục lệ Nho giáo.
 4. Thay đổi phong tục theo người Hán.

Câu 17. Sau khi chiếm được Âu Lạc, nhà Triệu chia nước ta thành hai quận là

 1. Giao Chỉ và Cửu Chân
 2. Cửu Chân và Nhật Nam
 3. Nhật Nam và Giao Chỉ
 4. Giao Chỉ và Tỉ Ảnh

Câu 18. Ý nào không phản ánh đúng những chính sách về văn hóa – xã hội của chính quyền đô hộ đối với nhân dân ta

 1. Đạo Phật được coi là quốc giáo
 2. Truyền bá Nho giáo vào nước ta
 3. Bắt nhân dân ta theo phong tục của người Hán
 4. Đưa người Hán vào nước ta ở lẫn với người Việt

Đáp án

1A

2B

3D

4A

5A

6D

7B

8B

9C

10A

11C

12B

13C

14D

15C

16D

17A

18A

--------------------------------

Với nội dung bài Lịch sử 10 bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc  các bạn học sinh cùng quý thầy cô chắc hẳn đã nắm vững được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Bài viết cho chúng ta thấy được về tình hình kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội của Việt Nam thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nước ta, chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương bắc...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Lịch sử lớp 10 bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X). Hi vọng qua bìa viết bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 10 nhé. Để giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập các môn được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại các mục sau: Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải vở bài tập Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10 ngắn nhất, Giải tập bản đồ Lịch Sử 10, Tài liệu học tập lớp 10.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
16
Sắp xếp theo

  Lịch sử lớp 10

  Xem thêm