Lịch sử 10 bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Lý thuyết Lịch sử lớp 10 bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 10. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây.

A/ Lý thuyết Lịch sử 10 bài 31

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng

* Miêu tả hình: Tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng

Một nông dân chống chiếc cuốc (công cụ lao động chủ yếu) → tình trạng nông nghiệp lạc hậu. Trên lưng là người đại diện cho đẳng cấp tăng lữ và quý tộc. Trong túi quần, túi áo của nông dân là những văn tự, khế ước mà ông ta phải vay mượn, cầm cố cho địa chủ và quý tộc

Có những con thỏ, chuột đang gặm phá mùa màng.

Tất cả đều hại nông dân. Bức tranh tạo biểu tượng về 3 đẳng cấp trong xã hội Pháp trước cách mạng và mối quan hệ giữa 3 đẳng cấp này.

I. Nước Pháp trước cách mạng

1. Tình hình kinh tế xã hội

a. Kinh tế

 • Cuối thế kỷ XVIII, Pháp vẫn là nước nông nghiệp
  • Công cụ, kĩ thuật canh tác lạc hậu, năng suất thấp.
  • Lãnh chúa, Giáo hội bóc lột nông dân nặng nề.
 • Công thương nghiệp phát triển
  • Máy móc sử dụng ngày càng nhiều (dệt, khai mỏ, luyện kim)
  • Công nhân đông, sống tập trung
  • Buôn bán mở rộng với nhiều nước.

b. Chính trị

* Trước cách mạng Pháp là một nước quân chủ chuyên chế , vua nắm mọi quyền .

* Xã hội: có 3 đẳng cấp:

 • Đẳng cấp quý tộc: có mọi quyền, không đóng thuế
 • Đẳng cấp tăng lữ: có mọi quyền, không đóng thuế
 • Đẳng cấp 3 gồm tư sản, nông dân, bình dân thành thị, làm ra của cải, không có quyền về chính trị, phải đóng thuế, và làm nghĩa vụ phong kiến. Nông dân chiếm 90% dân số, tư sản đứng đầu đẳng cấp thư ba vì họ có học, có quyền lợi kinh tế, nhưng không có tiền.

- Mâu thuẫn xã hội gay gắt.

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette

2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng:

Những tư tưởng tiến bộ phê phán những quan điểm lỗi thời, giáo lý lạc hậu, mở đường cho xã hội phát triển.Triết học ánh sáng dọn đường cho cách mạng bùng nổ, định hướng cho một xã hội mới tương lai.

Nhà tư tưởng

Tên tác phẩm

Mông te xki ơ

Tinh thần luật pháp: đòi quyền tự do dân chủ cho con người

Von te

Những lá thư triết học: xóa bỏ nhà nước bảo thủ

Rút xô

Khế nước xã hội : tự do là quyền tự nhiên của con người

II. Tiến trình của cách mạng

Bản đồ phong trào nhân dân Pháp

1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến

 • Ngày 5/5/1789 Hội nghị ba đẳng cấp do nhà vua triệu tập bị đẳng cấp thứ 3 phản đối.
 • Ngày 14/7/1789, quần chúng phá ngục Ba-xti, mở đầu cho cách mạng Pháp.
 • Quần chúng nhân dân nổi dậy khắp nơi (cả thành thị và nông thôn), chính quyền của tư sản tài chính được thiết lập (Quốc hội lập hiến).
  • Thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền.
  • Ban hành chính sách khuyến khích công thương nghiệp phát triển.
  • Tháng 9 - 1791 thông qua hiến pháp, xác lập nền chuyên chính tư sản (quân chủ lập hiến).
 • Vua Pháp tìm cách chống phá cách mạng, khôi phục lại chế độ phong kiến (xúi giục phản động trong nước, liên kết với phong kiến bên ngoài).
 • Tháng 4/1792 chiến tranh giữa Pháp với liên minh phong kiến Áo - Phổ.
 • Ngày 11/7/1792 Quốc hội tuyên bố Tổ quốc lâm nguy, quần chúng đã nhất loạt tự vũ trang bảo vệ đất nước.

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Tấn công pháo đài – nhà tù Ba xti

2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập:

 • Ngày 10/8/1792 quần chúng Pa-ri nổi dậy, lập chính quyền công xã cách mạng (phái Girôngđanh); bắt vua và hoàng hậu.
 • Ngày 21/9 Quốc hội tuyên bố lập nền Cộng hòa thứ nhất, xử tử nhà vua.
 • Đầu năm 1793, nước Pháp đứng trước khó khăn mới.
  • Trong nước: bọn phản động nổi dậy; đời sống nhân dân khó khăn.
  • Bên ngoài: Liên minh phong kiến châu Âu đe dọa cách mạng.
 • Ngày 31/5/1793 quần chúng Pa-ri nổi dậy, lật đổ phái Gi-rông-đanh, giành chính quyền về tay phái Gia-cô-banh (Ngày 2/6).

B/ Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 31

Câu 1. Mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội Pháp cuối thế kỷ XVIII là giữa

 1. Nông dân với quý tộc phong kiến và tăng lữ.
 2. Đẳng cấp thứ 3 với đẳng cấp quý tộc và tăng lữ.
 3. Tư sản với quý tộc phong kiến.
 4. Công nhân với giai cấp tư sản.

Câu 2. Cuối thế kỷ XVIII xã hội Pháp được chia thành những đẳng cấp nào?

 1. Tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ 3.
 2. Nông nhân, tăng lữ, quý tộc.
 3. Nông dân, quý tộc, tư sản.
 4. Công nhân, nông dân, tăng lữ.

Câu 3. Sự kiện nào mở đầu cho cách mạng tư sản Pháp năm 1789?

 1. Vua triệu tập hội nghị 3 đẳng cấp.
 2. Đẳng cấp III tuyên bố là Quốc hội.
 3. Vua và quý tộc tập trung đại bác ở ngục Baxti.
 4. Quần chúng nhân dân tấn công ngục Baxti và giành thắng lợi.

Câu 4. Trào lưu Triết học Ánh sáng có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội và cuộc cách mạng Pháp thế kỷ XVIII?

 1. Là những tư tưởng tiến bộ của giai cấp tư sản Pháp.
 2. Thể hiện tư tưởng dân chủ tư sản, phê phán chế độ phong kiến lạc hậu với những giáo lý lỗi thời.
 3. Thể hiện cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, phản ảnh các mâu thuẫn xã hội đương thời, dọn đường cho cuộc cách mạng xã hội bùng nổ.
 4. Không chỉ phê phán chế độ phong kiến, mà còn đề xuất việc xây dựng một xã hội mới, nên tác động mạnh tới các tầng lớp trong đẳng cấp thứ 3.     .

Câu 5. Trong cách mạng tư sản Pháp, Phái tư sản tài chính cầm quyền trong khoảng thời gian nào?

 1. 14/7/1789  đến 10/8/1792.
 2. 10/8/1792 đến 2/6/1793.
 3. 2/6/1793 đến 27/7/1794.
 4. 27/7/1794 đến 9/11/1799.

Câu 6. Trong cách mạng tư sản Pháp, Phái Gia-cô-banh cầm quyền trong khoảng thời gian nào?

 1. 14/7/1789 đến 10/8/1792.
 2. 10/8/1792 đến 2/6/1793.
 3. 2/6/1793 đến 27/7/1794.
 4. 27/7/1794 đến 9/11/1799.

Câu 7. Nền cộng hòa thứ nhất của Pháp được thiết lập vào ngày nào?

 1. Ngày 21/9/1792.
 2. Ngày 21/9/1790.
 3. Ngày 21/9/1791.
 4. Ngày 21/9/1793.

Câu 8. Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của nước Pháp được công bố vào thời gian nào?

 1. Tháng 8/1789.
 2. Tháng 8/1790.
 3. Tháng 8/1791.
 4. Tháng 8/1792.

Câu 9. Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cuộc cách mạng tư sản Pháp liên quan đến vấn đề gì?

 1. Tôn giáo.
 2. Tài chính.
 3. Ruộng đất.
 4. Chính trị.

Câu 10. Sau khi cách mạng bùng nổ, chính quyền mới thành lập nằm trong tay ai?

 1. Tư sản công thương.
 2. Tư sản ruộng đất.
 3. Đại tư sản tài chính.
 4. Đại tư sản quân sự .

Câu 11. Khẩu hiệu của bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp là gì?

 1. Tự do - Hạnh phúc - Hòa bình.
 2. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
 3. Tự do - Dân chủ - Hòa bình.
 4. Tự do - Bình đẳng - Bác ái.

Câu 12. Sau khi lên nắm quyền, việc đầu tiên chính quyền Gia-cô-banh giải quyết là gì?

 1. Thông qua Hiến pháp mới.
 2. Vấn đề ruộng đất cho người nông dân.
 3. Xây dựng quân đội mới.
 4. Ban hành chính sách thuế mới.

Câu 13. Tại sao Rô-be-xpi-e và phái Gia-cô-banh bị lực lượng phản cách mạng tiến hành đảo chính?

 1. Phái Gia-cô-banh đã ban hành nhiều chính sách phản động trong thời gian cầm quyền của mình.
 2. Các nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản đã hoàn thành, giai cấp tư sản không muốn cách mạng tiếp tục phát triển hơn nữa.
 3. Chính quyền Gia-cô-banh có nhiều chính sách kìm hãm sự phát triển của kinh tế công thương nghiệp.
 4. Rô-be-xpi-e đã phản bội cách mạng.

Câu 14. Chế độ quân chủ chuyên chế ở Pháp cuối thế kỉ XVIII do ai đứng đầu?

 1. Lu-i XVI.
 2. Mông-te-xki-ơ.
 3. Rô-be-spie.
 4. Na-pô-lê-ông Bô-na-pác.

Câu 15. Đến cuối thế kỉ XVIII, xã hội Pháp chia thành

 1. Ba đẳng cấp: Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba.
 2. Hai đẳng cấp: Tăng lữ, Quý tộc.
 3. Ba đẳng cấp: Tăng lữ, tư sản và nông dân.
 4. Hai đẳng cấp: Quý tộc và bình dân thành thị.

Câu 16. Ở Pháp, vào cuối thế kỉ XVIII, Đẳng cấp thứ ba bao gồm các giai cấp và tầng lớp nào?

 1. Nông dân, bình dân thành thị, quý tộc.
 2. Tư sản, nông dân, tăng lữ.
 3. Tư sản, quý tộc, tăng lữ.
 4. Tư sản, nông dân, bình dân thành thị.

Câu 17. Các đại diện tiêu biểu của trào lưu Triết học Ánh sáng là

 1. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Ru-xô.
 2. Vôn-te, Ru-xô, Lê-nin.
 3. Ru-xô, Mông-te-xki-ơ, Ăng- ghen.
 4. Ru-xô, Ăng-ghen, Lê-nin.

Câu 18. Cuối tháng 8/1878 tại Pháp, Quốc hội Lập hiến đã thông qua bản

 1. “Tuyên ngôn Độc lập”.
 2. “Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ”.
 3. “Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền”.
 4. “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền”.

Câu 19. Hiến pháp năm 1791 của Pháp xác lập quyền thống trị của giai cấp tư sản dưới hình thức

 1. Cộng hòa đại nghị.
 2. Quân chủ lập hiến.
 3. Quân chủ chuyên chế.
 4. Cộng hòa tổng thống.

Câu 20. Nền chuyên chính dân chủ Giacôbanh do ai đứng đầu?

 1. Vôn-te.
 2. Rô-be-spie.
 3. Lu-i XVI.
 4. Mông-te-xki-ơ.

Câu 21. Ngục Ba-xti là biểu tượng của chế độ

 1. Cộng hòa đại nghị.
 2. Quân chủ lập hiến.
 3. Cộng hòa tổng thống.
 4. Phong kiến chuyên chế.

Câu 22. Sự bùng nổ của Cách mạng Pháp được đánh dấu bởi sự kiện

 1. Ngày 14/7/1789, quần chúng nhân dân đánh chiếm ngục Ba-xti.
 2. Ngày 11/7/1972, Quốc hội Lập hiến tuyên bố “Tổ quốc lâm nguy”.
 3. Ngày 10/8/1972, quần chúng nhân dân tấn công vào cung điện Tuylơri.
 4. Ngày 31/5/1793, Ủy ban khởi nghĩa kêu gọi quần chúng nổi dậy đấu tranh.

Câu 23. Điểm nổi bật nhất trong lĩnh vực công nghiệp ở Pháp vào cuối thế kỉ XVIII là

 1. Sản xuất thủ công vẫn được duy trì, máy móc hầu như không được áp dụng.
 2. Xuất hiện nhiều công trường thủ công lớn, thu hút đông đảo công nhân làm thuê.
 3. Công nghiệp chế biến thành ngành kinh tế then chốt.
 4. Sản xuất công nghiệp sa sút do sự lạc hậu, trì trệ của nông nghiệp và thương nghiệp.

Câu 24. Cách mạng tư sản Pháp lên tới đỉnh cao dưới thời kì cầm quyền của

 1. Phái lập hiến.
 2. Phái Giacôbanh.
 3. Phái Girôngbanh.
 4. Phái tư sản Tecmido.

Câu 25. Chính sách nào của chính quyền Giacôbanh được coi là biện pháp cách mạng nhất trong lịch sử các cuộc cách mạng tư sản?

 1. Cải cách hành chính.
 2. Chính sách về ruộng đất.
 3. Lệnh “Tổng động viên toàn quốc”.
 4. Luật về mức lương tối đa của công nhân.

Câu 26. Nguyên nhân nào dẫn đến sự suy yếu của phái Giacôbanh?

 1. Sự mâu thuẫn trong nội bộ.
 2. Các cuộc nổi loạn của nhân dân.
 3. Quân đồng minh phong kiến xâm lược.
 4. Sự chống phá của các thế lực phản cách mạng.

Câu 27. Lực lượng đóng vai trò nòng cốt và tạo nên các biến cố lịch sử trong Cách mạng Pháp là

 1. Giai cấp tư sản.
 2. Quý tộc tư sản hóa.
 3. Quý tộc phong kiến
 4. Quần chúng nhân dân.

Câu 28. Cách mạng Pháp phát triển đi lên, đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ là do

 1. Sự lãnh đạo đúng đắn của phái Girôngđanh.
 2. Sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân.
 3. Đường lối lãnh đạo thống nhất của giai cấp tư sản.
 4. Sự hợp tác giữa quý tộc tự do và đại tư sản tài chính.

Câu 29. Ý nào không phản ánh đúng tình hình sản xuất nông nghiệp của nước Pháp cuối thế kỉ XVIII?

 1. Quan hệ sản xuất phong kiến vẫn được duy trì.
 2. Phương thức canh tác thô sơ, lạc hậu.
 3. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thâm nhập mạnh mẽ vào nông nghiệp.
 4. Năng suất lao động thấp, nạn đói thường xuyên diễn ra.

Câu 30. Nội dung nào không phản ánh đúng lí do vua Lu-i XVI bị khép vào tội phản quốc?

 1. Xúi giục các lực lượng phản động trong nước tiến hành nổi loạn.
 2. Cấu kết với các thế lực phong kiến bên ngoài chuẩn bị tấn công nước Pháp.
 3. Tuyên bố rằng mọi nghị quyết của Hội nghị quốc dân đều không có giá trị.
 4. Chống phá cách mạng hòng khôi phục lại chế độ chuyên chế và trật tự phong kiến.

--------------------------------

Với nội dung bài Lịch sử 10 bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về quá trình và nguyên nhân cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Lịch sử lớp 10 bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải vở bài tập Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10 ngắn nhất, Giải tập bản đồ Lịch Sử 10, Tài liệu học tập lớp 10.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
19 11.136
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử lớp 10 Xem thêm