Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăng-ghen - Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Lý thuyết Lịch sử lớp 10 bài 37: Mác và Ăng-ghen - Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học được VnDoc sưu tầm và đăng tải xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 10. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây.

A/ Lý thuyết Lịch sử 10 bài 37

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăng-ghen - Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
Các Mác và Gien-ny (vợ của Mác)

1. Buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ăng-ghen

 • Cơ sở tình bạn Mác và Ăng-ghen:
  • C.Mác và Ăng-ghen đều ở Đức, nơi chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản phản động nhất, chúng thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại phản động.
  • C.Mác và Ăng-ghen đều có học vấn uyên bác và thấu hiểu, đồng cảm với đời sống những người lao động khổ cực. Mác là tiến sĩ luật học, Ăng-ghen không có bằng như Mác nhưng học thức vẫn uyên bác.
 • Hoạt động của Mác:
  • Mác sinh ngày 5 - 5 1818 tại Tơ-ri-ơ ở Đức, năm 1842 làm tổng biên tập báo Sông Ranh.
  • Năm 1843 sang Pa-ri rồi Bỉ xuất bản tạp chí biên niên Pháp - Đức. Mác nhận thấy vai trò sứ mệnh của giai cấp vô sản giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột.
 • Hoạt động của Ăng ghen:
  • Sinh ngày 28 - 11 - 1820 ở thành phố Bác-men (Đức).
  • Năm 1842 ông sang Anh làm thư ký hãng buôn và viết cuốn Tình cảnh giai cấp công nhân Anh, phê phán bóc lột của giai cấp tư sản, thấy được vai trò của giai cấp công nhân.
  • Năm 1844 - 1847 C.Mác và Ăng ghen cho ra đời những tác phẩm về triết học, kinh tế - chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học đặt cơ sở hình thành chủ nghĩa Mác.

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăng-ghen - Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Ph. Angghen (Friedrich Engels, 1820 – 1895)

2. Tổ chức đồng minh những người cộng sản và Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

a. Tổ chức đồng minh những người cộng sản

 • C.Mác và Ăng-ghen liên hệ với một tổ chức bí mật là đồng minh những người chính nghĩa. Đây là tổ chức của những người Đức lánh nạn chủ yếu là thợ may, về sau có thêm thợ thủ công phát triển từ Pháp, sang Anh, Đức...
 • Tháng 6 - 1847 tại đại hội “Đồng minh những người chính nghĩa”, theo đề nghị của Ăng-ghen, đổi tên thành tổ chức “Đồng minh những người cộng sản”. Đồng minh những người chính nghĩa là một tổ chức bí mật của cộng sản Tây Âu, ủng hộ khuynh hướng hoạt động có tính chất âm mưu, còn Đồng minh những người cộng sản đề ra mục đích đấu tranh rõ ràng là lật đổ giai cấp tư sản.

Ngoài việc nghiên cứu lý luận C.Mác và Ăng-ghen đặc biệt quan tâm xây dựng một chính đảng độc lập cho giai cấp vô sản.

Mục đích: Lật đổ giai cấp tư sản, xác định sự thống trị của giai cấp vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ.

b. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

* Hoàn cảnh

 • Đại hội lần thứ hai của Đồng minh những người cộng sản họp ở Luân Đôn (11- 12 -1874) với sự tham gia của C.Mác và Ăng-ghen đã thông qua điều lệ
 • Tháng 2 - 1848 Tuyên ngôn Đảng cộng sản ra đời, do C.Mác và Ang-ghen soạn thảo.

* Nội dung

 • Khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là lãnh đạo cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản, xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa.
 • Cần thành lập chính Đảng và thiết lập chuyên chính vô sản, đoàn kết các lực lượng công nhân thế giới.
 • Dùng bạo lực để lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, kêu gọi quần chúng đứng lên làm cách mạng. "Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại".

* Nhận xét

 • Khẳng định sứ mệnh lịch sử và vai trò của giai cấp vô sản là lãnh đạo cách mạng. Muốn cách mạng thắng lợi cần phải có chính đảng tiên phong của mình.
 • Trình bày một cách hệ thống những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa cộng sản, chứng minh quy luật tất yếu diệt vong của chế độ tư bản và thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản.

* Ý nghĩa

 • Là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học, đấu tranh bước đầu kết hợp chủ nghĩa xã hội với phong trào công nhân.
 • Từ đây giai cấp công nhân đã có lý luận cách mạng soi đường.

* Công lao to lớn của C.Mác và Ăng-ghen với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Chủ nghĩa xã hội khoa học do hai ông sáng lập là đỉnh cao của tư duy lý luận của nhân loại lúc bấy giờ và là di sản văn hóa mãi về sau.

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăng-ghen - Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Trang bìa của Tuyên Ngôn của Đảng Cộng sản (2-1848)

B/ Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 37

Câu 1. Năm 23 tuổi, C.Mác đã đỗ Tiến sĩ với luận án xuất sắc về đề tài gì?

 1. Triết học cổ đại Hi Lạp.
 2. Sử học Hi Lạp.
 3. Thần thoại Hi Lạp.
 4. Lịch sử cổ đại Hi Lạp.

Câu 2. Năm 1842, Mác làm cộng tác viên rồi làm Tổng biên tập Báo sông Ranh, đây là tờ báo xu hướng nào?

 1. Dân chủ tư sản.
 2. Dân chủ cách mạng.
 3. Cải cách xã hội.
 4. Dân chủ chủ nô.

Câu 3. Nội dung nào không phải hoạt động chủ yếu của Mác khi ở Pháp?

 1. Thường xuyên tiếp xúc với những nhà hoạt động cách mạng của phong trào công nhân.
 2. Làm công nhân để hiểu hơn đời sống của người lao động.
 3. Nghiên cứu lịch sử cách mạng Pháp, các tác phẩm triết học.
 4. Tham gia xuất bản tạp chí "Biên niên Pháp - Đức".

Câu 4. Mác và Ăng-ghen đã gặp nhau ở Pa-ri vào năm nào?

 1. 1840.
 2. 1842.
 3. 1844.
 4. 1846.

Câu 5. Trong cuốn "Tình cảnh giai cấp công nhân Anh", Ăng-ghen đã kết luận điều gì?

 1. Giai cấp tư sản là lực lượng lãnh đạo giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh vì sự tiến bộ xã hội.
 2. Giai cấp vô sản không chỉ là nạn nhân của chủ nghĩa tư bản, mà còn là lực lượng có thể đánh đổ sự thống trị của giai cấp tư sản và tự giải phóng khỏi mọi xiềng xích.
 3. Giai cấp vô sản thế giới đoàn kết lại.
 4. Giai cấp vô sản phải liên minh với các giai cấp khác trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản.

Câu 6. Tổ chức Đồng minh những người chính nghĩa đổi tên thành Đồng minh những người cộng sản vào năm nào?

 1. 1846.
 2. 1847.
 3. 1848.
 4. 1849.

Câu 7. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản được công bố vào thời gian nào?

 1. 1/1847.
 2. 2/1847.
 3. 1/1848.
 4. 2/1848.

Câu 8. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản gồm có

 1. Lời mở đầu và 4 chương.
 2. Lời mở đầu và 5 chương.
 3. Lời mở đầu, kết luận, phụ lục và 4 chương.
 4. Lời mở đầu, kết luận, phụ lục và 5 chương.

Câu 9. Cơ sở hình thành tình bạn vĩ đại và cảm động của C.Mác và Ăng-ghen là gì?

 1. Cùng quê ở Đức, nơi chủ nghĩa tư bản phản động nhất.
 2. Đều có học thức uyên bác, thấu hiểu đồng cảm với người lao động.
 3. Cùng chung chí hướng là giải phóng nhân dân lao động thoát khỏi áp bức bóc lột.
 4. Tất cả các cơ sở trên.

Câu 10. Năm 1842 diễn ra sự kiện gì găn với hoạt động của C.Mác và Áng-phen?

 1. Mác và Ăng-ghen gặp nhau ở Pa-ri.
 2. C.Mác và Ăng-ghen bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.
 3. C.Mác và Ăng-ghen công bố Tuyên ngôn Đảng Cộng sản.
 4. C.Mác và Ăng-ghen có tình bạn vĩ đại và cảm động.

Câu 11. Mác cùng vợ là Gien-ni đã đi nhiều nước và định cư lâu dài nhất ở:

 1. Pháp.
 2. Brúc-xen (Bỉ).
 3. Luân Đôn (Anh).

Câu 12. Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản có tên gọi là

 1. Tuyên ngôn của những người chính nghĩa
 2. Tuyên ngôn của những người cộng sản
 3. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
 4. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

Câu 13. Giai cấp vô sản được giác ngộ lí luận cách mạng là giai cấp sẽ đảm đương sứ mệnh lịch sử giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột. Đó là nội dung trong:

 1. Tờ báo sông Ranh.
 2. Tuyên ngôn Đảng Cộng sản.
 3. Tạp chí Biên niên Pháp - Đức.
 4. Đồng minh những người chính nghĩa.

Câu 14. Giai cấp vô sản không chỉ là nạn nhân của chủ nghĩa tư bản, mà còn là lực lượng có thể đánh để sự thống trị của giai cấp tư sản và tự giải phóng mọi xiềng xích. Đó là nội dung bài viết của Ăng-ghen trong tác phẩm nào?

 1. Tuyên ngôn Đảng Cộng sản.
 2. Tình cảnh giai cấp công nhân.
 3. Những người khốn khổ
 4. Đồng minh những người chính nghĩa

Đáp án

1A

2B

3B

4C

5B

6B

7D

8A

9D

10C

11D

12C

13C

14B

--------------------------------

Với nội dung bài Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăng-ghen - Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học các bạn học sinh cùng quý thầy cô chắc hẳn đã nắm vững được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Bài viết cho chúng ta thấy được về sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học, buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ăng-ghen...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Lịch sử lớp 10 bài 37: Mác và Ăng-ghen - Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học. Hi vọng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 10 nhé. Để giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại các mục sau: Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải vở bài tập Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10 ngắn nhất, Giải tập bản đồ Lịch Sử 10, Tài liệu học tập lớp 10.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
6 17.257
Sắp xếp theo

  Lịch sử lớp 10

  Xem thêm