Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 92: Quãng đường

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 92: Quãng đường - Sách VNEN toán 5 tập 2 trang 84 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 4 lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động cơ bản bài 92 Toán VNEN lớp 5

1. Chơi trò chơi "đổi số đo thời gian"

Đố nhau trong nhom đổi số đo thời gian :

Chẳng hạn : 2,5 giờ = … giờ … phút.

1 giờ 24 phút = … giờ

45 phút = … giờ.

Các bạn trong nhóm thay phiên nhau đố, có thể chỉ định một bạn trả lời. Những bạn khác làm trọng tài.

Ví dụ mẫu:

· 30 phút = \frac{1}{2} giờ

· 45 phút = \frac{3}{4} giờ

· 1 giờ 25 phút = 85 phút

· 3 giờ 30 phút = 1,5 giờ

2. Viết tiếp vào chỗ chấm trong bài giải của bài toán

Bài toán: Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 40km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô.

Bài giải:

Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là:

40 × 4 = … (km)

Đáp số : …

Đáp án

Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là:

40 x 4 = 160 (km)

Đáp số: 160km

3. Đọc kĩ nhận xét và nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn:

Hướng dẫn:

Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Ta có: s = v x t

Chú ý: Nếu vận tốc v được xác định theo km/giờ, thời gian t được xác định theo giờ thì quãng đường s được xác định theo ki-lô-mét (km).

4. Viết tiếp vào chỗ chấm trong bài giải của bài toán:

Bài toán: Một người đi bộ với vận tốc 6km/giờ trong 1 giờ 30 phút. Tính quãng đường người đó đã đi được.

Bài giải

1 giờ 30 phút = … giờ

Quãng đường người đó đã đi được là :

……………………………………..

Đáp số : …………

Hướng dẫn:

- Đổi số đo thời gian sang số đo có đơn vị là giờ.

- Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Đáp án

Bài giải:

1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Quãng đường người đó đã đi được là:

6 x 1,5 = 9 (km)

Đáp số: 9 km

5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) Một máy bay bay với vận tốc 800km/giờ trong 3 giờ. Như vậy, máy bay đã bay được quãng đường là : …… × …… = …… (km).

b) Một ô tô đi với vận tốc 60km/ giờ trong 1,2 giờ. Như vậy ô tô đã đi được quãng đường là : …… × …… = …… (km).

c) Một con thỏ chạy với vận tốc 14m/giây trong 1 phút. Như vậy con thỏ đã chạy được quãng đường là : …… × …… = …… (m).

Hướng dẫn

Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

s = v × t

Đáp án

a. Một máy bay bay với vận tốc 800km/giờ trong 3 giờ. Như vậy, máy bay đã bay được quãng đường là: 800 x 3 = 2400 km

b. Một ô tô đi với vận tốc 60km/ giờ trong 1,2 giờ. Như vậy ô tô đã đi được quãng đường là: 60 x 1,2 = 72 km

c. Một con thỏ chạy với vận tốc 14m/giây trong 1 phút. Như vậy con thỏ đã chạy được quãng đường là: 14 x 60 = 840 m.

B. Hoạt động thực hành bài 92 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 86 toán VNEN lớp 5 tập 2

Viết vào chỗ trống (theo mẫu):

v

24,5km/giờ

15m/giây

14cm/phút

900km/giờ

t

4 giờ

9 giây

5 phút

40 phút

s

98km

Hướng dẫn

Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

s = v × t

Đáp án

Ta có: Muốn tính quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian

Ví dụ: v = 24,5km/giờ; t = 4 giờ

Vậy độ dài quãng đường là: 24,5 x 4 = 98 km

Tương như như trên, ta có kết quả ở bảng sau:

v

24,5km/giờ

15m/giây

14cm/phút

900km/giờ

t

4 giờ

9 giây

5 phút

40 phút

s

98km

135 m

70 cm

36000km

Câu 2 Trang 86 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một tàu đánh cá đi với vận tốc 30km/giờ. Tính quãng đường tàu đi được trong 2, 5 giờ.

Hướng dẫn

Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

s = v × t

Tóm tắt bài toán:

Một tàu đánh cá có:

· v = 30 km/giờ

· t = 2,5 giờ

· s = ? km

Bài giải:

Quãng đường mà tàu đánh cá đi được sau 2,5 giờ là:

30 x 2,5 = 75 (km)

Đáp số: 75 km

Câu 3: Trang 86 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một con ngựa chạy với vận tốc 32km/giờ. Tính quãng đường chạy được của con ngựa trong 1 giờ 15 phút?

Hướng dẫn

- Đổi 1 giờ 15 phút sang số đo thời gian có đơn vị là giờ.

- Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian: s = v × t

Đổi: 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Tóm tắt bài toán:

Một con ngựa có

· v = 32km/giờ

· t = 1,25 giờ

· s= ? km

Bài giải:

Quãng đường mà con ngựa đó chạy được trong 1,25 giờ là:

32 x 1,25 = 43,75 (km)

Đáp số: 43,75 km

Câu 4: Trang 86 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một con chuột túi có thể di chuyển với vận tốc 14m/giây. Tính quãng đường di chuyển được của chuột túi trong 2 phút 10 giây?

Hướng dẫn

- Đổi 2 phút 10 giây sang số đo thời gian có đơn vị là giây.

- Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian: s = v × t

Đổi: 2 phút 10 giây = 130 giây

Tóm tắt bài toán:

Con chuột túi chạy

· V = 14 m/giây

· t = 130 giây

· S = ? m

Bài giải:

Quãng đường di chuyển được của chuột túi trong 2 phút 10 giây là:

14 x 130 = 1820 (m)

Đáp số: 1820 m

C. Hoạt động ứng dụng bài 92 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 86 toán VNEN lớp 5 tập 2

Ta có thể vận dụng kiến thức đã học để tính quãng đường nào đó mà không cần phải đo độ dài

Ví dụ mẫu: Em đi xe đạp từ nhà em sang nhà bà ngoại với vận tốc 100m/phút. Em đi mất 15 phút thì đến nhà bà. Hỏi quãng đường từ nhà em sang nhà bà dài bao nhiêu km?

Bài giải:

Quãng đường từ nhà em sang nhà bà dài số m là:

100 x 15 = 1500 (m) = 1,5(km)

Đáp số: 1,5km

>> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 5 VNEN bài 93: Thời gian

D. Lý thuyết Quãng đường

Bài toán 1: Một ô tô đi trong 2 giờ với vận tốc 42 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô.

Giải:

Quãng đường ô tô đi được trong 2 giờ là:

42 x 2 = 84 (km)

Đáp số: 84km

Nhận xét: Để tính quãng đường ô tô đi được ta lấy quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ hay vận tốc của ô tô nhân với thời gian.

1. Cách tính quãng đường

Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Gọi vận tốc là v, quãng đường là s, thời gian là t, ta có:

s = v x t

Lưu ý:

- Đơn vị của quãng đường sẽ tương ứng với đơn vị của vận tốc và thời gian, ví dụ vận tốc có đơn vị đo là km/giờ, thời gian có đơn vị là giờ thì quãng đường có đơn vị là km; …

- Đơn vị của vận tốc và thời gian phải tương ứng với nhau thì mới thực hiện phép tính nhân để tìm quãng đường, ví dụ vận tốc có đơn vị là km/giờ, thời gian có đơn vị là phút thì ta phải đổi thời gian từ đơn vị phút sang đơn vị là giờ rồi mới áp dụng quy tắc để tính quãng đường.

Ví dụ 1: Một người đi xe đạp trong 3 giờ với vận tốc 15 km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đi xe đạp.

Phương pháp: Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian..

Cách giải:

Quãng đường đi được của người đi xe đạp là:

15 x 3 = 45 (km)

Đáp số: 45km.

Ví dụ 2: Một ca nô đi với vận tốc 16 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ca nô trong 2 giờ 15 phút.

Phương pháp: Vận tốc có đơn vị km/giờ nên thời gian cũng phải có thời gian tương ứng là giờ. Do đó ta đổi thời gian sang đơn vị là giờ, sau đó để tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Cách giải:

Đổi 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ

Quãng đường ca nô đó đã đi được là:

16 x 2,25 = 36 (km)

Đáp số: 36km.

2. Một số dạng bài tập

Dạng 1: Tìm quãng đường khi biết vận tốc và thời gian

Phương pháp: Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Lưu ý: Các đơn vị của vận tốc, quãng đường và thời gian phải tương ứng với nhau, nếu chưa tương ứng thì phải đổi để tương ứng với nhau rồi mới áp dụng quy tắc để tính quãng đường.

Dạng 2: Tìm quãng đường khi biết vận tốc, thời gian xuất phát, thời gian đến, thời gian nghỉ (nếu có)

Phương pháp:

- Tìm thời gian đi = thời gian đến – thời gian khởi hành – thời gian nghỉ (nếu có).

- Tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Dạng 3: So sánh quãng đường khi biết vận tốc và thời gian

Phương pháp: Áp dụng quy tắc để tính quãng đường đi được của từng vật rồi so sánh kết quả với nhau.

E. Bài tập Quãng đường Toán lớp 5

F. Trắc nghiệm Quãng đường

>> Xem toàn bộ tại đây: Trắc nghiệm Quãng đường

Ngoài giải bài tập Toán 5 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 5 sách giáo khoa. Mời các bạn xem thêm bài Giải bài tập trang 141 SGK Toán 5: Quãng đường. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
125
Sắp xếp theo

    Giải Toán lớp 5 VNEN

    Xem thêm