Giải Toán lớp 5 VNEN: Ôn tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ thuận

Giải Toán lớp 5 VNEN bài Ôn tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ thuận - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 26 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán liên quan đến tỉ lệ.

Hoạt động cơ bản Ôn tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ thuận lớp 5

Câu 1: Trang 26 Toán 5 VNEN Tập 1

Chơi trò chơi “Cùng gấp lên một số lần”

Mỗi nhóm chia làm hai đội nhỏ : Đội Gà và Đội Vịt.

Bạn ở Đội Gà nghĩ và nêu một số (chẳng hạn “2 con gà”), Đội Vịt nghĩ ra số khác (chẳng hạn “1 con vịt”). Bạn ở đội Gà gấp số gà lên một số lần rồi nêu kết quả (chẳng hạn : 2 × 3 = 6 (con gà); nêu kết quả “6 con gà”).

Lúc này Đội Vịt phải tính xem số gà của Đội Gà đã gấp lên mấy lần và nhẩm tính số vịt của đội mình cũng phải gấp lên số lần như thế và nêu kết quả : “3 con vịt”.

Cứ như vậy tiếp tục. Đội nào nhầm đầu tiên sẽ thua.

Hướng dẫn:

Các em đọc kĩ hướng dẫn và chơi trò chơi theo nhóm.

Đáp án:

Các bạn có thể chơi như sau :

Bạn ở Đội Gà nghĩ và nêu "4 con gà", Đội Vịt nghĩ ra "2 con vịt".

Bạn ở đội Gà gấp số gà lên 5 lần rồi nêu kết quả "20 con gà".

Đội Vịt sẽ nhẩm tính số số của đội Gà tăng lên 5 lần (vì 20 : 4 = 5) và nhẩm tính số vịt của đội mình cũng phải gấp lên 5 lần như thế và nêu kết quả : "10 con vịt".

Cứ như vậy tiếp tục. Đội nào nhầm đầu tiên sẽ thua.

Câu 2: Trang 26 Toán 5 VNEN Tập 1

Đọc kĩ và nghe thầy/cô giáo hướng dẫn

Câu 3: Trang 27 Toán 5 VNEN Tập 1

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Trả lời:

a)

Số can

1

2

3

4

5

6

7

8

Lượng nước

3l

6l

9l

12l

15l

18l

21l

24l

Nhận xét:

Lượng nước chứa trong mỗi can như nhau (3l)

  • Số can gấp lên bao nhiêu lần thì lượng nước chứa trong các can gấp lên bấy nhiêu lần.
  • Số can giảm đi bao nhiêu lần thì lượng nước chứa trong các can giảm đi bấy nhiêu lần.
  • Ta nói: Số can và lượng nước trong các can là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau.

b. Quan hệ giữa số bao gạo và số kg gạo trong các bao:

Số bao gạo

1

2

4

6

8

10

Số gạo (kg)

5

10

20

30

40

50

Nhận xét:

Số kg gạo ở mỗi bao là như nhau (đều là 5kg)

  • Số bao gạo gấp lên bao nhiêu lần thì số kg gạo trong các bao gấp lên bấy nhiêu lần.
  • Số bao gạo giảm đi bao nhiêu lần thì số kg gạo trong các bao giảm bấy nhiêu lần.
  • Ta nói: Số bao gạo và số lượng kg gạo là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau.

4. Đọc kĩ và nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn (sgk)

5. Viết vào chỗ chấm để hoàn thiện bài giải của bài toán sau:

Bài toán: Bạn Hạnh mua 3 quyển vở cùng loại hết 24000 đồng. Hỏi nếu bạn Hạnh mua 9 quyển vở như thế thì hết bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn:

Số quyển vở và số tiền mua vở là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau. Số quyển vở gấp lên (hoặc giảm đi) bao nhiêu lần thì số tiền mua vở cũng gấp lên (hoặc giảm đi) bấy nhiêu lần.

Để giải bài toán ta có thể giải bằng 2 cách :

- Cách 1 : Rút về đơn vị.

+) Tìm số tiền khi mua 1 quyển vở = số tiền khi mua 3 quyển vở : 3.

+) Tìm số tiền khi mua 9 quyển vở = số tiền khi mua 1 quyển vở × 9.

- Cách 2 : Tìm tỉ số.

+) Tìm tỉ số giữa 9 quyển vở và 3 quyển vở.

+) 9 quyển vở gấp 3 quyển vở bao nhiêu lần thì số tiền khi mua 9 quyển vở gấp số tiền khi mua 3 quyển vở bấy nhiêu lần.

Trả lời:

Tóm tắt: 3 quyển vở: 24000 đồng

9 quyển vở: …… đồng?

Cách 1:

Mua một quyển vở hết số tiền là:

24 000 : 3 = 8000 (đồng)

Mua 9 quyển vở hết số tiền là:

8000 x 9 = 72 000 (đồng)

Đáp số: 72 000 đồng

Cách 2:

9 quyển vở gấp 3 quyển vở số lần là:

9 : 3 = 3 (lần)

Mua 9 quyển vở hết số tiền là:

24000 x 3 = 72 000 (đồng)

Đáp số: 72 000 đồng

Hoạt động thực hành Ôn tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ thuận Toán lớp 5

Cùng VnDoc giải Toán lớp 5 VNEN trang 29 như sau:

Câu 1: Trang 29 VNEN toán 5 tập 1

Một đội thủy lợi trong 2 ngày đào được 46m mương. Hỏi trong 10 ngày đội thủy lợi đó đào được bao nhiêu mét mương? (Biết rằng số mét mương đào được mỗi ngày như nhau).

Hướng dẫn:

Số ngày làm việc và số mét mương đào được là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau. Số ngày làm việc gấp lên (hoặc giảm đi) bao nhiêu lần thì số mét mương đào được cũng gấp lên (hoặc giảm đi) bấy nhiêu lần.

Để giải bài toán ta có thể giải bằng 2 cách:

- Cách 1 : Rút về đơn vị.

+) Tìm số mét mương đạo được trong 1 ngày = số mét mương đạo được trong 2 ngày : 2.

+) Tìm số mét mương đạo được trong 10 ngày = số mét mương đạo được trong 1 ngày × 10.

- Cách 2 : Tìm tỉ số.

+) Tìm tỉ số giữa 10 ngày và 2 ngày.

+) 10 ngày gấp 2 ngày bao nhiêu lần thì số mét mương đạo được trong 10 ngày gấp số mét mương đạo được trong 2 ngày bấy nhiêu lần.

Đáp án và hướng dẫn giải

Cách 1:

Đào một ngày được số m mương là:

46 : 2 = 23 (m)

Đào 10 ngày được số m mương là:

23 x 10 = 230 (m)

Đáp số: 230 m

Cách 2:

10 ngày gấp 2 ngày số lần là:

10 : 2 = 5 (lần)

Đào 10 ngày được số m mương là:

46 x 5 = 230 (m)

Đáp số: 230m

Câu 2: Trang 29 VNEN toán 5 tập 1

Hiện nay số dân của một xã là 4000 người. Trung bình cứ 1000 người thì sau một năm tăng thêm 17 người. Hãy tính xem một năm sau, số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Hướng dẫn:

Áp dụng phương pháp tìm tỉ số :

- Tìm tỉ số giữa 4000 người và 1000 người.

- 4000 người gấp 1000 người thì số dân tăng thêm cũng gấp 17 người bấy nhiêu lần.

Đáp án và hướng dẫn giải

4000 người gấp 1000 người số lần là:

4000 : 1000 = 4 (lần)

Mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm số người là:

17 x 4 = 68 (người)

Đáp số: 68 người

Câu 3: Trang 29 VNEN toán 5 tập 1

Lan mua 5 cái bút như nhau hết 75000 đồng. Hỏi Lan mua 7 cái bút như thế hết bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn:

Dùng phương pháp rút về đơn vị :

+) Tìm số tiền khi mua 1 cái bút = số tiền khi mua 5 cái bút : 5.

+) Tìm số tiền khi mua 7 cái bút = số tiền khi mua 1 cái bút × 7.

Đáp án và hướng dẫn giải

Mua một cái bút hết số tiền là:

75000 : 5 = 15 000 (đồng)

Lan mua 7 cái bút hết số tiền là:

15000 x 7 = 105 000 (đồng)

Đáp số: 105 000 đồng

Hoạt động ứng dụng Ôn tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ thuận lớp 5

Em hãy tìm hiểu số kg gạo dùng để nấu cơm trong một tuần của gia đình em. Gỉa định rằng số gạo dùng mỗi tuần như nhau. Em hãy viết tiếp vào chỗ trống cho thích hợp.

Số tuần

1

2

3

4

5

6

7

Số gạo để nấu cơm (kg)

 

 

 

 

 

 

 

Số kg gạo dùng để nấu cơm tỉ lệ thuận với……………..

Hướng dẫn:

- Em hỏi mẹ về số số ki-lô-gam gạo dùng để nấu cơm trong một tuần của gia đình em.

- Tìm số gạo dùng trong A tuần ta lấy số gạo dùng trong 1 tuần nhân với A.

Đáp án và hướng dẫn giải

Ví dụ: Mỗi tuần nhà em ăn hết 4kg gạo.

Ta có bảng kết quả như sau:

Số tuần

1

2

3

4

5

6

7

Số gạo để nấu cơm (kg)

4

8

12

16

20

24

28

Số kg gạo dùng để nấu cơm tỉ lệ thuận với số tuần.

.....................

Ngoài giải bài tập Toán 5 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 5 sách giáo khoa. Mời các bạn xem thêm bài Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 5: Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải toán. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
51 27.047
Sắp xếp theo

Giải Toán lớp 5 VNEN

Xem thêm