Bài tập tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 14, 15

Ôn tập tiếng Anh Unit 14 15 lớp 3 có đáp án

Mời các bạn tham khảo Bài tập tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 14 và Unit 15 có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau, sẽ là tài liệu hữu ích cho các thầy cô giáo tham khảo ra đề, cũng như giúp các em học sinh ôn tập và củng cố thêm các kiến thức được học trong Bài 14 và Bài 15 tiếng Anh lớp 3 chương trình mới.

Exercise 1: Odd one out:

1. a. school b. bathroom c. bedroom
2. a. kitchen b. dining room c. library
3. a. classroom b. bathroom c. living room
4. a. table b. chair c. garden
5. a. door b. bed c. window
6. a. map b. sofa c. poster
7. a. sofa b. chair c. desk
8. a. cupboard b. window c. bedroom
9. a. door b. mirror c. window
10. a. doll b. school c. ball
11. a. kite b. car c. fan
12. a. yo-yo b. plane c. computer room
13. a. ship b. fence c. plane
14. a. gate b. robot c. yard
15. a. sister b. woman c. boy
16. a. livingroom b. kitchen c. school
17. a. ruler b. behind c. in front of
18. a. mother b. teacher c. brother
19. a. fence b. pond c. your
20. a. chair b. table c. desk

Exercise 2: Fill in the blank with is, are, have or has:

1. There .............................. a poster on the wall.

2. .............................. they your friends?

3. Where .............................. my books?

4. I .............................. an eraser and five pencils.

5. She .............................. many pretty dolls.

6. Does she .............................. any toys? – No, she doesn’t.

7. Hello, my name is Lan. This .............................. my friend, Hoa.

8. Are there any pictures on the desks? – No, there .............................. not.

9. How many people .............................. there in your family? – There .............................. four people.

10. There .............................. a pond in my garden.

Exercise 3: Make sentences using “how many”

Example: room/ in/ your house? – 7

→ How many rooms are there in your house? – There are seven.

1. Doll/ on/ the shelf? – 5

.......................................................................................................................

2. Living room/ in/ your house? – 1

.......................................................................................................................

3. Teddy bear/ on/ the table? – 2

.......................................................................................................................

4. Coat/ in/ the wardrobe? – 8

.......................................................................................................................

5. Bed/ in/the bedroom? – 2

.......................................................................................................................

Exercise 4: Make sentences using “Do/ Does…have…? - …have/ has…”

Example:

She/ doll? –2 → Does she have any dolls? – She has two dolls.

You/ cup?- 6 → Do you have any cups? – I have six cups.

1. You/ teddy bear? – 3

.......................................................................................................................

2. Your mother/ coat? – 4

.......................................................................................................................

3. He/ ball? – 1

.......................................................................................................................

4. Lan and Hoa/ doll? – 5

.......................................................................................................................

5. Nam/ car? – 7

.......................................................................................................................

6. Your brother/ robot? – 2

.......................................................................................................................

7. Your father/ map? – 3

.......................................................................................................................

8. You/ toy? – 8

.......................................................................................................................

Exercise 5: Give correct order to make meaningful sentences:

1. Ball/ the/ is/ the/ bed/ on

.......................................................................................................................

2. There/ bedroom/ in/ the/ is/ chair/ a/

.......................................................................................................................

3. The/ behind/ desk/ chair/ the/ is

.......................................................................................................................

4. Are/ there/ balls/ two/ the/ table/ near

.......................................................................................................................

5. Garden/ pond/ the/ the/ in/ is

.......................................................................................................................

6. sister/ eight/ old/ years/ my/ is

.......................................................................................................................

7. five/ in/ there/ are/ rooms/ house/ my

.......................................................................................................................

8. big/ tree/ there/ is/ next/ my/ to/ house/ a

.......................................................................................................................

9. books/ my/ my/ school bag/ are/ in/

.......................................................................................................................

10. old/ your/ is/ how/ grandfather/?

.......................................................................................................................

Exercise 6: Fill in the blank with suitable word:

Shelf – window – chairs – table – bed

Look at my bedroom. It is large and nice. There are many things in my bedroom. Here is my (1) .............................. . the bed is big. Next to the bed is a big (2) .............................. . My school things are on this table. There are two small (3) .............................. behind the table. There is a (4) .............................. near my bed. My balls and robots are on this shelf. There is a beautiful picture above (phía trên) the (5) .............................. .

Exercise 7: Translate into English:

1. Có tám phòng trong nhà của tôi.

.......................................................................................................................

2. Bà của tôi 65 tuổi.

.......................................................................................................................

3. Có một cái ao ở phía trước nhà của tôi.

.......................................................................................................................

4. Những tấm bản đồ ở trên tường.

.......................................................................................................................

5. Có bao nhiêu phòng trong nhà của bạn?

.......................................................................................................................

6. Có 13 phòng trong nhà của cô ấy.

.......................................................................................................................

7. Có một tấm áp phích ở trên tường.

.......................................................................................................................

8. Có ba quyển sách ở trên bàn học.

.......................................................................................................................

9. Những chiếc áo khoác ở đâu? – chúng ở trên ghế.

.......................................................................................................................

10. Có bao nhiêu cửa sổ ở trong nhà bạn? – Có 6 cửa sổ.

.......................................................................................................................

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Odd one out:

1 - a; 2 - c; 3 - a; 4 - c; 5 - b; 6 - b; 7 - c; 8 - c; 9 - b; 10 - b;

11 - c; 12 - c; 13 - b; 14 - b; 15 - c; 16 - b; 17 - a; 18 - b; 19 - c; 20 - a;

Exercise 2: Fill in the blank with is, are, have or has:

1 - is; 2 - Are; 3 - are; 4 - have; 5 - has;

6 - have; 7 - is; 8 - are; 9 - are - are; 10 - is;

Exercise 3: Make sentences using “how many”

1 - How many dolls are there on the shelf? - There are five.

2 - How many living rooms are their in your house? - There is one.

3 - How many teddy bears are there on the table? - There are two.

4 - How many coats are there in the wardrobe? - There are eight.

5 - How many beds are there in the bedroom? - There are two.

Exercise 4: Make sentences using “Do/ Does…have…? - …have/ has…”

1 - Do you have any teddy bears? - I have three teddy bears.

2 - Does your mother have any coats? - She has four coats.

3 - Does he have any balls? - He has one ball.

4 - Do Lan and Hoa have any dolls? - They have five dolls.

5 - Does Nam have any cars? - He has seven cars.

6 - Does your brother have any robots? - He has two robots.

7 - Does your father have any maps? - He has three maps.

8 - Do you have any toys? - I have eight toys.

Exercise 5: Give correct order to make meaningful sentences:

1 - The ball is on the bed.

2 - There is a chair in the bedroom.

3 - The chair is behind the desk.

4 - There are two balls near the table.

5 - The pond is in the garden.

6 - My sister is eight years old.

7 - There are five rooms in my house.

8 - There is a big tree next to my house.

9 - My books are in my school bag.

10 - How old is your grandfather?

Exercise 6: Fill in the blank with suitable word:

1 - bed; 2 - table; 3 - chairs; 4 - shelf; 5 - window;

Exercise 7: Translate into English:

1 - There are eight rooms in my house.

2 - My grandmother is 65 years old.

3 - There is a pond in front of my house.

4 - The maps are on the wall.

5 - How many rooms are there in your house?

6 - There are 13 rooms in her house.

7 - There is a poster on the wall.

8 - There are three books on the table.

9 - Where are the coats? - They are on the desk.

10 - How many windows are there in your house? - There are six.

Như vậy, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Bài tập tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 14, 15. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
5 3.546
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm