Đại từ sở hữu trong Tiếng Anh

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
205 KB 10/08/2016 5:20:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tính từ sở hữu bổ nghĩa cho danh từ. Gọi là tính từ sở hữu vì nó thể hiện tính chất sở hữu của người hoặc vật đối với danh từ đi sau nó. Người ta dùng đại từ sở hữu để tránh khỏi phải nhắc lại tính từ sở hữu + danh từ đã đề cập trước đó.
Xem thêm các thông tin về Đại từ sở hữu trong Tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh thực hành - Grammar in Use

Xem thêm