Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 02/05

Đề ôn tập môn tiếng Anh lớp 5 ngày 02/05 có đáp án

Nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới, phiếu luyện tập ở nhà ngày 02/05 môn tiếng Anh 5 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh 5 mới giúp các em nhắc lại kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Task 1.Choose the odd one out.

1. A. AmericaB. FranceC. EnglishD. Vietnam
2. A. CinderellaB. braveC. DoraemonD. Aladdin
3. A. tigersB. elephantsC. gorillasD. roared
4. A. beautifulB. kindC. charactersD. generous
5. A. wentB. Teacher’s DayC. Sports DayD. Children’s Day
6. A. readB. writeC. speakD. interesting

Task 2. Choose the correct answer by circling the letter A, B, C or D to complete the
sentences.

1. Today’s Monday and we’re back …………………. school.

A. in

B. at

C. on

D. of

2. Where …………………. you visit when you were in Ha Long Bay?

A. are

B. did

C. will

D. were

3. I ………… Nha Trang last holiday and I …………… a lot of souvenirs.

A. visited/bought

B. visits/buys

C. visited/buy

D. visited/will buy

4. What are you reading? - I am reading a …………………tale.

A. fairily

B. fair

C. fairy

D. unfair

5. What are the Dwarfs like? - They’re ………………….

A. short and lazy

B. short and hard-working

C. tall and hard-working

D. tall and hard-working

6. What did the tigers do when she was there? - They …………………..

A. roaring loudly

B. roar loudly

C. roared loud

D. roared loudly

Task 3. Give the correct forms of the verbs.

1. She ............... a student in this school last year. (be)

2. Last summer, they ............................ to Nha Trang. (not/ go)

3. Nga ............................ lunch at the school every day. (have)

4. .................. she ........................... milk last night? (drink)

5. Right now I .............................. English stories. (read)

6. When I was young, I ...................................... playing tennis. (not/ like)

7. My sister .................................. to music every day (not/ listen)

8. She .................................... the last trip because of the heavy rain. (not/ enjoy)

9. They ............................................ in Da Nang in 2004. (live)

10. How many cities ............................................ there in your country? (be)

11. Nam often ............................................ his homework after school. (do)

ĐÁP ÁN

Task 1.Choose the odd one out.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - C; 5 - A; 6 - D;

Task 2. Choose the correct answer by circling the letter A, B, C or D to complete the
sentences.

1 - B; 2 - B; 3 - A; 4 - C; 5 - B; 6 - D;

Task 3. Give the correct forms of the verbs.

1 - was; 2 - didn't go; 3 - has; 4 - Did ... drink; 5 - am reading;

6 - didn't like; 7 - doesn't listen; 8 - didn't enjoy; 9 - lived; 10 - are; 11 - does;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 02-05. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
3 1.316
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm