Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 20/03

Phiếu ôn tập tiếng Anh lớp 5 ngày 20/3 có đáp án

Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 trong thời gian nghỉ dịch Corona ngày 20/3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 5 chương trình mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận tiếng Anh 5 khác nhau được VnDoc.com chia theo từng ngày giúp các em ghi nhớ kiến thức hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Reading and choose the best answer (Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng)

Hello, I (1) _______ Loan, I (2) _______ with my parents in Ho Chi Minh City. My (3) _______ number is 8562364. I often talk (4) _______ my friends on the phone. Now I am calling Hoa to talk about Minh’s birthday party (5) _______ 15th November. Minh is (6) _______ his birthday party at home in the afternoon so I want to ask Hoa about what we shall buy and give him at the party. I also want to tell her to wait for me at home and I will go there to meet her (7) _______ foot and then go with her (8) _______ Minh’s house.

1. a. isb. arec. amd. do
2. a. liveb. livesc. to lived. living
3. a. addressb. telephonec. housed. home
4. a. tob. aboutc. withd. in
5. a. inb. atc. tod. on
6. a. haveb. to havec. havingd. has
7. a. byb. onc. ind. with
8. a. comeb. toc. fromd. in

Task 2. Fill in the blank with suitable word (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

1. What do you__________in your ______time ? I __________ cartoons on TV.

2. What ___ you doing? – I’m __________chess.

3. Hoa and I_______to the music club and _______ many songs.

4. Do you like________ sport programmes? – No, I ______. I like _________books.

5. What______you? What do you do in your free______? – I often ride a ______in the park.

6. What ____ your father do in _____ free time? - _______ goes fishing.

7. My sister __________ to music and _______ the Internet in her free time.

8. His mother_______________shopping _____weekends.

9. I _____ my house every day.

10. My friends often______ karate in the evening.

Task 3. Read the passage and complete the statements below: (Đọc đoạn văn và hoàn thành câu)

Her name is Lan. She lives in a house in the city. Near her house, there is a supermarket, a bank, a post office and a clinic. She is a student. She studies at Le Quy Don School. Her house is far from her school so she often goes to school by bike. She goes to school in the afternoon. There is a park in front of the school. There are a lot of trees and flowers in the park. Behind the school, there is a river.

1/Lan lives in a house _____________________________

2/Near her house, there is ________________

3/She studies at ______________________

4/She often goes to school by _____________________

5/ Behind the school, there is ____________________

ĐÁP ÁN

Task 1. Reading and choose the best answer (Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng)

1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - c; 5 - d; 6 - c; 7 - b; 8 - b

Task 2. Fill in the blank with suitable word (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

1 - do - free - watch;

2 - are - playing;

3 - listen - sing;

4 - playing - don't - reading;

5 - about - time - bike;

6 - does - his - He;

7 - listens - surfs;

8 - goes - at;

9 - clean;

10 - do;

Task 3. Read the passage and complete the statements below: (Đọc đoạn văn và hoàn thành câu)

1 - in the city;

2 - a supermarket, a bank, a post office and a clinic;

3 - Le Quy Don School;

4 - bike;

5 - a river;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 20-03. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
13 4.906
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm