Bài tập Số đo góc nâng cao

Bài tập nâng cao Toán lớp 6: Số đo góc do VnDoc biên soạn bao gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận có đáp án chi tiết cho từng phần giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Chương 2 Hình học, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 6 trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lý thuyết và Bài tập Số đo góc lớp 6:

Bài tập nâng cao Toán lớp 6: Số đo góc

A. Lý thuyết cần nhớ về số đo góc

1. Đo góc

+ Dụng cụ để đo góc: thước đo góc

+ Cách đo góc:

- Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với tâm O của góc, một cạnh của góc đi qua vạch 0°

- Xem cạnh thứ hai của góc đi qua vạch nào của thước, đó là số đo góc cần đo

+ Lưu ý: mỗi góc có một số đo dương. Số đo của góc bẹt là 1800. Số đo của mỗi hóc không vượt quá 180º

2. So sánh góc

+ Nếu hai góc A và B có số đo bằng nhau thì hai góc đó bằng nhau

+ Nếu số đo của góc A nhỏ hơn số đo góc B thì góc A nhỏ hơn góc B. Ký hiệu: \widehat A < \widehat B

3. Góc vuông, góc nhọn, góc tù

+ Góc có số đo bằng 90º là góc vuông

+ Góc có số đo nhỏ hơn 90º là góc nhọn

+ Góc có số đo lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt là góc tù

+ Góc có số đo bằng 180º là góc bẹt

B. Bài tập vận dụng về số đo góc

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Cho các góc có số đo là: {105^0};{12^0};{65^0};{138^0};{40^0};{0^0};{180^0};{140^0}. Có bao nhiêu góc là góc tù?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 2: Cho góc và góc xOm nhỏ hơn góc yAn và số đo góc yAn không vượt quá 90º. Khi đó số đo của góc yAn có thể là:

A. 53º B. 13º C. 135º D. 44º

Câu 3: Cho góc \widehat {ABC} = {22^0}và góc ABC bằng góc DEF. Khi đó số đo góc DEF bằng:

A. 55º B. 46º C. 17º D. 22º

Câu 4: Cho các số đo các góc sau: \widehat A = {14^0};\widehat B = {90^0};\widehat C = {45^0};\widehat D = {129^0}. Sắp xếp các số đo góc theo thứ tự giảm dần:

A. \widehat A;\widehat B;\widehat C;\widehat D B.\widehat A;\widehat C;\widehat D;\widehat B

C.\widehat D;\widehat B;\widehat C;\widehat A D.\widehat B;\widehat C;\widehat D;\widehat A

Câu 5: Trong các góc sau, góc nào có số đo lớn nhất?

A. Góc vuông B. Góc bẹt C. Góc tù D.Góc nhọn

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Cho hình dưới đây, biết rằng \widehat {xOz} = {20^0};\widehat {zOt} = {70^0};\widehat {tOy} = {90^0}

bài tập nâng cao toán lớp 6 số đo góc ảnh số 1

a, Chứng tỏ rằng hai tia Ox và Oy là hai tia đối nhau

b, Gọi Om là tia đối của tia Oz. Tính số đo của góc tOm, góc xOm

Bài 2: Hãy vẽ hình ABCD có \widehat {DAB} = \widehat {ABC} = \widehat {BCD} = \widehat {CDA} = {90^0}

Bài 3: Cho các góc xOy, mIn, pAq biết: \widehat {mIn} > \widehat {xOy};\widehat {mIn} < \widehat {pAq}; \widehat {xOy} = {29^0}; \widehat {pAq} = {32^0}. Tìm số đo góc mIn biết số đo góc ấy là số tự nhiên lẻ

Bài 4: Cho đường thẳng AOB và tia OC. Tính số đo các góc AOC và BOC biết:

a, \widehat {AOC} - \widehat {BOC} = {60^0}

b, 3.\widehat {AOC} = 7.\widehat {BOC}

C. Lời giải bài tập về số đo góc

I. Bài tập trắc nghiệm

Cau 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
CADCB

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

a, Ta có \widehat {xOz} + \widehat {zOt} + \widehat {tOy} = {20^0} + {70^0} + {90^0} = {180^0}

Nên \widehat {xOy} = {180^0}. Do vậy hai tia Ox và Oy là hai tia đối nhau

b, Do Om là tia đối của tia Oz nên

\begin{array}{l}
\widehat {zOt} + \widehat {tOm} = {180^0}\\
{70^0} + \widehat {tOm} = {180^0}\\
\widehat {tOm} = {180^0} - {70^0} = {110^0}
\end{array}

Vì hai tia Oz và Om là hai tia đối nhau nên:

\begin{array}{l}
\widehat {xOm} + \widehat {xOz} = {180^0}\\
\widehat {xOm} + {20^0} = {180^0}\\
\widehat {xOm} = {180^0} - {20^0} = {160^0}
\end{array}

Bài 2:

bài tập nâng cao toán lớp 6 số đo góc ảnh số 2

Bài 3:

Ta có số đo góc mIn là số tự nhiên lẻ

Do \widehat {mIn} > \widehat {xOy};\widehat {xOy} = {29^0}nên số đo góc mIn có thể là 31º; 33º; 35º;…

Và do \widehat {mIn} < \widehat {pAq};\widehat {pAq} = {32^0}nên số đo góc mIn có thể là 31º; 29º; 27º;…

Suy ra \widehat {mIn} = {31^0}

Bài 4:

a, Vì hai tia OA và OB là hai tia đối nhau

Nên \widehat {AOC} + \widehat {BOC} = {180^0}

\widehat {AOC} - \widehat {BOC} = {60^0}

Suy ra 2.\widehat {AOC} = {240^0}

Do đó

\begin{array}{l}
{120^0} + \widehat {BOC} = {180^0}\\
\widehat {BOC} = {180^0} - {120^0} = {60^0}
\end{array}

b, Ta có \widehat {AOC} + \widehat {BOC} = {180^0}

3.\widehat {AOC} = 7.\widehat {BOC} \Rightarrow \frac{{\widehat {BOC}}}{{\widehat {AOC}}} = \frac{3}{7}

Do đó:

\begin{array}{l}
\widehat {BOC} = {180^0}:10.3 = {54^0}\\
\widehat {AOC} = {180^0}:10.7 = {126^0}
\end{array}

---------

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Bài tập Toán lớp 6: Số đo góc, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 và đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
6 683
Sắp xếp theo
    Bài tập Toán 6 Xem thêm