Bài tập tiếng Anh Unit 11 lớp 5 What's the matter with you?

Tiếng Anh 5 Unit 11: What's the matter with you?

Với 4 dạng bài tập tự luận tiếng Anh 5 khác nhau được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, Đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 11: What's the matter with you? có đáp án sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức quan trọng của bài 11, qua đó chuẩn bị tốt nhất cho những bài học sau cũng như kì thi quan trọng tới đây. Mời các bạn vào tham khảo.

I. Find the mistakes and correct them.

1. What’s the matter to you? ->

2. He should carry heavy things because he has a backache. ->

3. She don’t have a fever.->

4. Lan has a earache. ->

5. Peter has a stomach ache last night. ->

6. He doesn’t feels well. ->

7. You shouldn’t brush your teeth twice a day. ->

8. Linda eated too much at dinner last night. ->

9. He can’t speaks->

10. Quan are in bed.->

11. He not eat anything last night, but he had a stomach ache. ->

12. She has an fever.->

13. Doing morning exercise is bad for health.->

14. You shouldn’t came to class today, you should take a rest. ->

15. He’s on the corner of the gym. ->

16. My father has a throatache. ->

17. I doesn’t see Phong today. ->

18. Nam did go to the dentist in the morning. ->

19. I has a headache. ->

Đáp án:

1 - to thành with

2 - should thành shouldn't

3 - don't thành doesn't hoặc does not

4 - a thành an

5 - has thành had

6 - feels thành feel

7 - shouldn't thành should

8 - eated thành ate

9 - speaks thành speak

10 - are thành is

11 - not thành didn't hoặc did not

12 - an thành a

13 - bad thành good

14 - came thành come

15 - on thành at

16 - throatache thành sore throat

17 - doesn't thành don't

18 - did go thành went hoặc didn't go

19 - has thành have

II. Complete the words then match to their definitions.

1. S_r_ t_r_ _t.

2. _ea_ _ c_e.

3. F_v_ _

4. S_o_ld.

5. St_m_c_ a_ _ e.

6. _ a_ka_h_.

7. T_o_h_ _ h_.

8. D_n_i_ t.

9. _a_r_.

10. H_a_ _ h

a. Nha sĩ

b. Sức khỏe

c. Nên

d. Đau họng

e. Mang, vác

f. Đau đầu

g. Đau bụng

h. Đau lưng

i. Sốt

j. Đau răng

Đáp án:

1. Sore throat - d 2 - headache - f 3 - fever - i 4 - should - c 5 - stomachache - g
6 - backache - h 7 - toothache - j 8 - dentist - a 9 - carry - e 10 - health - b

III. Make the sentences.

1. Week/ a/ sore/ Nam/ last/ had/ throat. ->

2. Has/ Mai/ stomach / a/ ache. ->

3. Do/ feel/ I/ well/ not. ->

4. Should/ dentist/ to/ you/ go/the. ->

5. Shouldn’t/ sweets/ much/ you/ eat/ too. ->

6. Do/ day/ you/ should/ exercise/ morning/ every.->

7. Pain/ my/ throat/ a/ has->

8. Don’t / late/ bed/ to/go/ you.->

9. Have/ does/ toothache/ a/ he? ->

10. Do/ stay/ should/ what/ we/ health/ to? ->

11. Rest/ should/ a/ you/ take. ->

12. Should/ you/ eat/ pumpkins/ much. ->

13. Pain/ have/ a/ I/ my/ teeth/ in. ->

14. Watch/ you/ should/ TV/ not/ much. ->

15. Sports/ is/ playing/ for/ good/ health. ->

Đáp án:

1 - Nam had a sore throat last week.

2 - Mai has a stomach ache.

3 - I do not feel well.

4 - You should go to the dentist

5 - You shouldn't eat too much sweets.

6 - You should do morning exercise every day.

7 - My throat has a pain.

8 - You don't go to bed late.

9 - Does he have a toothache?

10 - What should we do to stay health?

11 - You should take a rest.

12 - You should eat much pumpkins.

13 - I have a pain in my teeth.

14 - You should not watch TV much.

15 - Playing sports is good for health.

IV. Write

Let’s think your friends have some pain: Peter has a toothache, and Linda has a headache. You write for them 2 letters to give them advice.

Dear Peter,

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dear Linda,

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Học sinh tự trả lời.

Trên đây là bài tập tự luận tiếng Anh Unit 11 lớp 5 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
12 6.415
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm