Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 9 - Nghỉ dịch Corona (Có đáp án) (Ngày 18/3)

Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 9 - Nghỉ dịch Corona (Có đáp án) (Ngày 18/3) bao gồm môn Toán, Tiếng việt lớp 5 có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố lại các kiến thức đã học trong thời gian nghỉ dịch bệnh. Mời các em học sinh tham khảo.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề ôn tập lớp 5 môn Toán

Bài 1. Đặt tính rồi tính :

a) 35 : 4

b) 36 : 3,2

c) 9 : 12,5

d) 173,7 : 45

Bài 2. a. Tính bằng cách thuận tiện nhất.

46 : 24 + 8 : 24

b. Tìm x

2,21 : x = 0,85

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

a) 18,5: 2,5

b) 9,558 : 2,7

c) 1,65 : 0,25

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4. Tính :

a) (256,8- 146,4) : 4,8- 20,06

b) 17,28 : (2,92 + 6,68) + 12,64.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Viết thành tỉ số phần trăm:

a) 0,12 = ..........................

b) 0,1234 = .....................

c) 1,789 = .......................

Bài 6. Tìm tỉ số phần trăm của :

a) 1,6 và 80

b) 0,4 và 3,2

c) 0,3 và 0,96

Bài 7. Một xe máy trong 2 giờ đầu, mỗi giờ chạy 35km; trong 3 giờ sau, mỗi giờ chạy 32km. Hỏi trung bình mỗi giờ xe máy chạy bao nhiêu ki-lô-mét?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 8. Biết 10,4 l dầu cân nặng 7,904kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu lượng dầu đó cân nặng 10,64kg ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 9. Lớp 5B có 40 học sinh, trong đó có 25 học sinh thích môn vẽ. Hỏi số học sinh thích môn vẽ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh lớp 5B?

Đáp án Đề ôn tập môn Toán lớp 5

Bài 1: Kết quả:

a) 8,75

b) 11,25

c) 0,72

d) 3,86

Bài 2:

a)46: 24 + 8: 24 = (46 +8): 24 = 54 : 24 = 2,25.

b) 2,21 : x = 0,85

x = 2,21 : 0,85

x = 2,6

Bài 3:

a) 7,4

b) 3,54

c) 6,6

Bài 4: Tính :

a) (256,8- 146,4) : 4,8- 20,06

= 110,4 : 4,8 – 20,06

= 23 -20,06 = 2,94.

b) 17,28 : (2,92 + 6,68) + 12,64.

= 17,28 : 9,6 + 12,64

= 1,8 + 12,64 = 14,44.

Bài 5. Viết thành tỉ số phần trăm:

a) 0,12 = 12%

b) 0,1234 = 12,34%

c) 1,789 = 178,9%

Bài 6. Tìm tỉ số phần trăm của :

a)1,6 và 80

a) 1,6 : 80

=0,02 = 2%

b) 0,4 và 3,2

0,4 : 3,2

=0,125= 12,5%

c) 0,3 và 0,96

0,3 : 0,96

= 0,3125 = 31,25%

Bài 7:

Bài giải

Quãng đường xe máy chạy trong 2 giờ đầu là:

35 x 2 = 70 (km)

Quãng đường xe máy chạy trong 3 giờ sau là:

32 x 3 = 96 (km)

Trung bình mỗi giờ xe máy chạy là:

(70 + 96) : (2 + 3) = 33,2 (km)

Đáp số: 33,2km.

Bài 8:

Bài giải:

Mỗi lít dầu cân nặng là:

7,904 : 10,4 = 0,76 (kg)

Nếu lượng dầu cân nặng 10,64kg thì có số lít dầu là:

10,64 : 0,76 = 14 (l)

Đáp số : 14 lít dầu.

Bài 9.

Bài giải:

Tỉ số phần trăm của số học sinh thích môn vẽ với số học sinh lớp 5B là:

25 : 40 = 0,625 = 62,5%

Đáp số: 62,5%

Đề ôn tập lớp 5 môn Tiếng Việt

Câu 1. Điền vào chỗ trống:

a. tr hoặc ch :

- ….ồng cây, …ồng chất, câu …uyện, quyển ….uyện

- Đèn khoe đèn tỏ hơn …ăng

Đèn ra…ước gió còn…ăng hỡi đèn ?

b. ao hoặc au và dấu thanh thích hợp:

- ngôi s…, mai s…, vườn r…, tiếng r…hàng

- Cau c…, cao mãi

Xòe hoa trắng ngà

T… cau soi bóng

Hương bay v… nhà.

Câu 2. Điền tiếng chứa tr hoặc ch để hoàn chỉnh câu chuyện sau:

Miệng và chân … cãi rất lâu. … nói:

- Tôi hết đi lại …, phải … bao điều đau đớn, nhưng đến đâu, cứ có gì ngon là anh lại được xơi tất. Thật bất công quá !

Miệng từ tốn … lời:

-Anh nói … mà lạ thế! Nếu tôi ngừng ăn, thì liệu anh có bước nổi nữa không nào?

Theo Tiếu lâm Trung Quốc

Câu 3. Viết các danh từ riêng trong đoạn thơ sau vào từng ô trống trong bảng :

Bà Trưng quê ở Châu Phong

Giận người tham bạo, thù chồng chẳng quên.

Chị em nặng một lời nguyền

Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân.

Ngàn tây nổi áng phong trần

Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên.

Hồng quần nhẹ bước chinh yên

Đuổi ngay Tô Định dẹp yên biên thành.

Đô kì đóng cõi Mê Linh

Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta.

Tên người

Tên địa lí

……………………………………………….

……………………………………………….

………………………………………………..

………………………………………………..

Câu 4. Viết các tên người, tên địa lí nước ngoài vào chỗ trống trong bảng cho đúng quy định:

Tên người

Tên địa lí

Mác-Xim Go-Rơ-Ki/………………………….

Mo-ri-Xơn /……………………………………

An-be anh-xtanh………………………..

mát-xcơ-va /…………………………………

Oa-Sinh-Tơn /……………………………….

Tây ban nha/ ………………………………..

Câu 5. Xếp các từ trong đoạn trích vào bảng phân loại ở dưới:

Xuân đi học qua cánh đồng làng. Trời mây xám xịt, mưa ngâu rả rích. Đó đây có bóng người đi thăm ruộng hoặc be bờ. Xuân rón rén bước trên con đường lầy lội.

Danh từ

Động từ

Tính từ

Quan hệ từ

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

Câu 6. Tìm lời giải nghĩa ở cột B thích hợp với từ ở cột A:

1. Phúc hậu

a. Quyền lợi vật chất mà Nhà nước hoặc đoàn

thể mang lại cho người dân (ăn, ở, chữa bệnh,…)

2. Phúc lợi

b. Có lòng thương người, hay làm điều tốt cho người khác.

3. Phúc lộc

c. Điều tốt lành để lại cho con cháu.

4. Phúc đức

d. Gia đình yên ấm, tiền của dồi dào.

Câu 7. Đặt câu với mỗi từ sau: hạnh phúc, phúc hậu.

Tập làm văn:

Đề bài: Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thành biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc Chi đội em.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

…………………………………………………

I . Thời gian, địa điểm

1. Thời gian:……………………………………………………………………………………

2. Địa điểm:…………………………………………………………………………………….

II . Thành phần tham dự

1. ……………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………….…………………………………….

III . Chủ tọa, thư kí

1. Chủ tọa:…………………………………………………………………………………………

2. Thư kí :…………………………………………………………………………………………

IV . Nội dung cuộc họp

……………………………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………….………………………………….

……………………………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………….………………………………….

……………………………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………….………………………………….

Cuộc họp kết thúc vào lúc ………………….…….giờ….……

Chủ tọa Thư kí

……………….. …………………..

Đáp án Đề ôn tập môn Tiếng việt lớp 5

Câu 1. Điền vào chỗ trống:

a. tr hoặc ch :

- Trồng cây, chồng chất, câu chuyện, quyển truyện

- Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng

Đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn ?

b. ao hoặc au và dấu thanh thích hợp:

- ngồi sao, mai sau, vườn rau, tiếng rao hàng

- Cau cao, cao mãi

Xòe hoa trắng ngà

Tàu cau soi bóng

Hương bay vào nhà.

Câu 2. Điền tiếng chứa tr hoặc ch để hoàn chỉnh câu chuyện sau:

Miệng và chân tranh cãi rất lâu. Chân nói:

- Tôi hết đi lại chạy, phải chịu bao điều đau đớn, nhưng đến đâu, cứ có gì ngon là anh lại được xơi tất. Thật bất công quá !

Miệng từ tốn trả lời:

-Anh nói chi mà lạ thế! Nếu tôi ngừng ăn, thì liệu anh có bước nổi nữa không nào?

Theo Tiếu lâm Trung Quốc

Câu 3.

Tên người

Tên địa lí

Bà Trưng, Tô Định

Châu Phong, Long Biên, Mê Linh, Lĩnh Nam

Câu 4. Viết các tên người, tên địa lí nước ngoài vào chỗ trống trong bảng cho đúng quy định :

Tên người

Tên địa lí

Mác-xim Go-rơ-ki, Mo-ri-xơn,

An-be Anh-xtanh

Mát-xcơ-va, Oa-sinh-tơn

Tây Ban Nha

Câu 5. Xếp các từ trong đoạn trích vào bảng phân loại ở dưới:

Danh từ

Động từ

Tính từ

Quan hệ từ

Xuân, cánh đồng, làng, trời, mây, mưa ngâu, bóng, người, ruộng, be bờ, Xuân, con đường.

Đi, học, có, đi, thăm,

be, bước.

Xám xịt, rả rích, rón rén, lầy lội.

hoặc

Câu 6. Tìm lời giải nghĩa ở cột B thích hợp với từ ở cột A:

1- b;

2 - a;

3 - d;

4 - c.

Câu 7. Đặt câu với mỗi từ sau: hạnh phúc, phúc hậu.

- Gia đình em sống rất hạnh phúc. - Mẹ em có khuôn mặt thật phúc hậu.

* Tập làm văn:

Đề bài: Dựa vào gợi ý, hãy điền vào chỗ trống để hoàn thành biên bản một cuộc

họp của tổ, lớp hoặc chi đội em.

Bài tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

I / Thời gian, địa điểm

1. Thời gian : 9 giờ, ngày 18-11- 2019

2. Địa điểm : Phòng học lớp …

II / Thành phần tham dự

1. Cô giáo chủ nhiệm lớp : ….

2. Toàn thể … học sinh lớp ….

III / Chủ tọa, thư kí

1. Chủ tọa : …..

2. Thư kí : ….

IV/ Nội dung cuộc họp

Đánh giá tháng thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

1. Lớp trưởng …. báo cáo thành tích nổi bật :

a. Về học tập

- Cả lớp đi học đầy đủ, đúng giờ, chuẩn bị bài tốt ; hăng hái phát biểu ý kiến, được các thầy cô khen. ….

- Trong tháng 11, toàn lớp có: …% số bạn đạt Hoàn thành tốt, ….% số bạn đạt Hoàn thành.

- Không có bạn nào chưa đạt yêu cầu về các môn học đánh giá bằng nhận xét, đặc biệt có …bạn được xếp loại A+ ở hầu hết các môn : ….

b. Về lao động

- Các tổ chăm sóc tốt vườn cây của lớp theo lịch phân công.

- Việc trực nhật tiến hành đều đặn, lớp học lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng.

c. Về các công tác khác

- Lớp đã đóng góp …. tiết mục văn nghệ trong ngày Đội tự quản mừng Ngày 20-11.

- Đội bóng nam của lớp đạt giải …. toàn trường.

2. Ý kiến của các bạn: …

3. Đề nghị nhà trường khen thưởng : …

4. Cô giáo chủ nhiệm phát biểu : …

5. Lớp trưởng kết luận

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày

Chủ tọa Thư kí

Đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 5

Virus corona hiện đang là dịch bệnh của một loại virus đường hô hấp mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp ở người và cho thấy có sự lây lan từ người sang người. Trước nguy cơ lây nhiễm cao, các em học sinh được nghỉ học tại nhà, các thầy cô cho các em học sinh ôn tập các kiến thức cơ bản tránh mất kiến thức khi học lại.

Đánh giá bài viết
29 9.354
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm