Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 có đáp án

Tiếng Anh lớp 4 Unit 1: Nice To See You Again

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 1: Nice to see you again có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 4 từng bài học năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com tổng hợp và biên tập. Đề ôn tập Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 luyện tập lại kiến thức đã học. 

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

 • Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.
  afternoon  -  tomorrow  -  again  -  Good


  1. Nice to see you (1).......................

  2. (2)......................morning, Miss Hien.

  3. See you (3).....................

  4. Good (4)..................

 • 1. Nice to see you (1).......................
 • 2. ......................morning, Miss Hien.
 • 3. See you (3).....................
 • 4. Good (4)..................
 • Nối câu hỏi với câu trả lời tương ứng.
  1. Good morning, class. A. Nice to see you, too.
  2. How are you, Mai? B. Bye, Hoa. See you tomorrow.
  3. Goodbye, Miss Hien. C. Good night.
  4. Nice to see you again D. Good morning, Miss Hien.
  5. Good night E. I'm very well, thank you.
 • 1. Good morning, class. - ....
 • 2. How are you, Mai? - ...
 • 3. Goodbye, Miss Hien. - ...
 • 4. Nice to see you again - ...
 • 5. Good night - ....
 • Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.
 • 1. to/ see/ you/ again/ Nice/ ./
  → _________________________
  Nice to meet you again.
 • 2. later/ you/ ./ See/
  → _________________________
  See you later.
 • 3. I/./ well/ very/ am
  → ______________________
  I am very well.
 • 4. are/ How/ you/ ?/
  → _____________________________
  How are you?
 • 5. morning/ Good/ teacher/ ./
  → _________________________________
  Good morning teacher.
 • 6. am/ Vietnam/ I/ from/ ./
  → ______________________
  I am from Vietnam.
 • Đọc đoạn văn và chọn câu trả đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây.
  Today I go school from 7:30 to 11:30 in the morning. My classroom is very big. My friends are lovely. We usually say “Hello” every morning. When my teacher comes into classroom, everybody stands up and say “Good morning, teacher”. She is a beautiful woman. When our lessons finish, she says “Goodbye, class”.
 • 1. I go to school ____________ in the morning.
 • 2. My classroom is very ____________.
 • 3. When my teacher comes into the classroom, everybody stands up and say “_______________”
 • 4. My teacher is _______.
 • 5. When our lessons finish, our teacher says “______________”
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
71 3.919
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm