Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

Bài tập Tiếng Anh Unit 14 lớp 5 What happened in the story? có đáp án

Nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, đề kiểm tra Unit 14 tiếng Anh lớp 5 What happened in the story? có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 14 What happened in the story? lớp 5 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story? đầy đủ nhất

Choose the odd one out. (Chọn một từ khác các từ còn lại).

1. a. greedyb. kindc. intelligentd. gentle
2. a. princeb. kingc. queend. happy
3. a. houseb. castlec. villad. meet
4. a. foxb. crownc. dogd. crow
5. a. watermelonb. star fruitc. appled. seed

Mark the sentence in column A with an appropriate response in column B. (Nối câu từ cột A với cột B để được câu phù hợp).

1. What’s your favourite story?a. He’s kind and brave.
2. What is she doing?b. Yes, I do.
3. What do you think of Alibaba?c. The fox and the crow.
4. Do you like comic books?d. She likes fairy tales.
5. What kind of story does she like?e. She is reading books.

Put the words in the correct order.

1. the/ dragon ball./ am/ I/ reading/

.................................................................................

2. this/ of/ story./ can/ learn/ We/ from/ lessons/ lot/

...............................................................................

3. kind/ beautiful./ is/ and/ The Snow white/

.................................................................................

4. and/ An Tiem/ family/ are/ hard-working./ his/

................................................................................

5. you/ watermelon?/ story/ of/ know/ Do/ the/

...............................................................................

Complete the passage with the given words.

Story; lessons; friends; reading; characters;

I’m Giang. I am a pupil in class 5B. I like (1)..................... fairy tales very much. My favourite (2).................... is Tam Cam. The story is about two main (3) ............................... Tam is a kind and gentle girl. On the other hand, Cam is selfish. Linh and Phuong are my closest (4) .................. Linh likes the Sleeping Beauty. Phong loves the fox and crown. He loves this story
because he can learn valuable (5) ....................from it.

Read the passage and complete the sentence.

Last Sunday, Lan didn’t go to school, but she went to her friend’s birthday party. She got up early in the morning, went to the shop, and bought some gifts and flowers. Then, she went to her friend’s house. At the party, she ate a lot of cakes and drank soft drink. She danced beautifully, sang many songs, and told a lot of interesting stories. All her friends were there too. They played many games such as hide – and – seek, skipping rope and cards. They were very happy and enjoyed themselves a lot. Finally, the party came to an end. They said goodbye to each other and went home late in the evening.

1. Lan went to _______________ last Sunday.

2. She bought some _________________.

3. She ate _______ and drank ___________

4. They played games such as ____________________

5. They ____________ to each other and went home late.

Read the passage and decide these following sentences are True or False.

The story of Mai An Tiem

King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an island. The island was very far away. One day, An Tiem found some black seeds and he grew them. The seeds gave watermelons. An Tiem’s family exchanged the watermelons for food and drink. King Hung heard about the story and he let An Tiem and his family go back home.

1. King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live in a mountain.

2. The island is not near.

3. An Tiem found some watermelon seeds.

4. An Tiem sold watermelons to buy food and drink.

5. King Hung never let Mai An Tiem come back home.

Đáp án

Choose the odd one out. (Chọn một từ khác các từ còn lại).

1 - a; 2 - d; 3 - d; 4 - b; 5 - d

Mark the sentence in column A with an appropriate response in column B. (Nối câu từ cột A với cột B để được câu phù hợp).

1 - c; 2 - e; 3 - a; 4 - b; 5 - d

Put the words in the correct order.

1 - I am reading the dragon ball.

2 - We can learn lots of lessons from this story.

3 - The Snow white is kind and beautiful.

4 - An Tiem and his family are hard-working.

5 - Do you know the story of watermelon?

Complete the passage with the given words.

I’m Giang. I am a pupil in class 5B. I like (1)............reading......... fairy tales very much. My favourite (2)........story............ is Tam Cam. The story is about two main (3) .......characters........................ Tam is a kind and gentle girl. On the other hand, Cam is selfish. Linh and Phuong are my closest (4) .............friends..... Linh likes the Sleeping Beauty. Phong loves the fox and crown. He loves this story because he can learn valuable (5) ........lessons............from it.

Read the passage and complete the sentence.

1. Lan went to ___her friend's birthday party___ last Sunday.

2. She bought some _____gifts and flowers_____.

3. She ate ___a lot of cakes____ and drank ______soft drink_____

4. They played games such as ____hide – and – seek, skipping rope and cards___

5. They ___said goodbye___ to each other and went home late.

Read the passage and decide these following sentences are True or False.

1 - False

2 - True

3 - True

4 - False

5 - False

Hướng dẫn dịch

Truyện Mai An Tiêm

Vua Hùng ra lệnh cho Mai An Tiêm và gia đình của anh sống trên một hòn đảo. Hòn đảo ở rất xa. Một ngày nọ, An Tiêm tìm thấy một số hạt đen và anh đã trồng chúng. Những hạt giống đã cho dưa hấu. Gia đình An Tiêm đem dưa hấu đổi lấy đồ ăn thức uống. Vua Hùng nghe chuyện bèn cho An Tiêm và cả nhà về nước.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 5 Unit 14 Whar happened in the story? có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Tham khảo thêm bài tập trực tuyến tại:

Đánh giá bài viết
10 9.926
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Dinh Bach
    Dinh Bach Chào cô ạ. Cô có tài liều luyện thi vào lớp 6 chuyên không ạ? (lớp 5 lên 6). Em vào vdoc mà không download được. 
    Thích Phản hồi 08:50 05/03

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm