Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 11 What's the matter with you?

Bài tập tiếng Anh Unit 11 lớp 5: What's the matter with you? có đáp án

Nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, tài liệu bài tập Unit 11 tiếng Anh lớp 5 chương trình mới What's the matter with you? có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 unit 11 có đáp án được biên tập bám sát nội dung Unit 11: What's the matter with you? giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức hiệu quả.

1. Complete each word. (Hoàn thành mỗi từ).

1. HE_D_CH_

2. B_CK_C_E

3. _OOT_A_HE

4. FE_E_

5. S_R_TH_O_T

6. S_O_AC_ A_H_

2. Complete the sentence with the correct word. (Hoàn thành các câu sau với các từ chính xác).

Matter; should; backache; because; dentist;

1. My grandmother has a (1) ..................

2. Mary has to go the (2) ..................... because she has a toothache.

3. What’s the (3) ............................ with Phong?

4. You (4) ................................... take some medicines.

5. Linda can’t go to school (5) ....................... she has a headache.

3. Match the sentence with an appropriate response. ( Nối các câu phù hợp với nhau).

1. I have a headache. a. He shouldn’t carry heavy things.
2. What’s the matter with her? b. You should brush the teeth regularly and shouldn’t eat sweets.
3. My grandfather has a backache. c. You should take a rest.
4. I have a toothache. What should I do, doctor? d. He has a sore throat.
5. Minh has a pain in his throat. e. She has a fever.

4. Put the words in the correct order. (Đặt các từ theo đúng thứ tự).

1. doesn’t/ well./ feel/ Linda/ very/

.....................................................................................

2. a/ bad/ I/ can’t/ cough/ go/ I/ to/ , so / school./have/

....................................................................................

3. eat/ shouldn’t/ much/ too/ You/ ice-cream./

...................................................................................

4. matter/ grandmother?/ the/ your/ with/ What’s/

....................................................................................

5. rest./ should/ Mai/ a/ take/

..................................................................................

5. Complete the passage with the given words. ( Hoàn thành đoạn văn bằng những từ cho sẵn ).

Health; toothache; doctor; school; water;

It was very cold today. Mai, Phong, Linda and David can’t go to (1) ................ They have different (2) ........................problem. Mai has a flu. She should take some medicines and drink enough (3) ..................... Phong has a high fever. He has to go to the (4) .......................... Linda has a head ache. She should stayhome and take a rest. My last classmate is a absent today is David. He has a (5) ...................... He has to go to the dentist. I hope my friends will get better soon.

6. Read the passage above again and answer the question. ( Đọc lại đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau ).

1. What’s the matter with Mai?

...............................................................................…

2. What’s the matter with Phong?

.................................................................................

3. What should Linda do?

.................................................................................

4. What’s the matter with David?

.................................................................................

5. Where does David have to go?

...........................................................................…

7. Read the passage and answer the question.

Susan has a headache and a bad fever. She also has a stomachache and a sore throat. The doctor said that she should take a rest for a week. She shouldn't go outside too often. Susan shouldn't eat ice cream. Ice cream is not good for her throat now. She should eat hot soup and drink warm water. She should not eat too many cakes and fruits because she has a stomachache. Susan should stay in bed and keep herself warm.

1. What's the matter with Susan?

2. Should she eat a lot of ice cream?

3. Why shouldn't she eat too many cakes and fruits?

4. How long should she stay at home?

5. Should she keep herself warm?

ĐÁP ÁN

1. Complete each word. (Hoàn thành mỗi từ ).

1. HEADACHE

2. BACKACHE

3. TOOTHACHE

4. FEVER

5. SORETHROAT

6. STOMACHACHE

2. Complete the sentence with the correct word. (Hoàn thành các câu sau với các từ chính xác).

1 - backache; 2 - dentist; 3 - matter; 4 - should; 5 - because

3. Match the sentence with an appropriate response. (Nối các câu phù hợp với nhau).

1. C; 2. E; 3. A; 4. B; 5. D;

4. Put the words in the correct order. (Đặt các từ theo đúng thứ tự).

1 - Linda doesn’t feel very well.

2 - I have a bad cough, so I can’t go to school.

3 - You shouldn’t eat too much ice – cream.

4 - What is the matter with your grandmother?

5 - Mai should take a rest.

5. Complete the passage with the given words. ( Hoàn thành đoạn văn bằng những từ cho sẵn ).

1 - school; 2 - health; 3 - water; 4 - doctor; 5 - toothache

6. Read the passage above again and answer the question. ( Đọc lại đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau ).

1 - She has a flu.

2 - He has a high fever.

3 - She should stay at home and take a rest.

4 - He has a toothache.

5 - He has to go to the dentist.

7. Read the passage and answer the question.

1 - She has a headache and a bad fever. She also has a stomachache and a sore throat.

2 - No, she shouldn't.

3 - Because she has a stomachache.

4 - She should stay at home for a week.

5 - Yes, she should.

Google dịch

Susan bị đau đầu và sốt nặng. Cô cũng bị đau bụng và đau họng. Bác sĩ nói rằng cô ấy nên nghỉ ngơi trong một tuần. Cô ấy không nên đi ra ngoài quá thường xuyên. Susan không nên ăn kem. Bây giờ kem không tốt cho cổ họng của cô ấy. Mẹ nên ăn súp nóng và uống nước ấm. Mẹ không nên ăn quá nhiều bánh ngọt, trái cây vì dễ bị đau bụng. Susan nên ở trên giường và giữ ấm cơ thể.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 11 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
10 6.810
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm