Bài tập Unit 18 lớp 5 nâng cao: What will the weather like tomorrow?

Bài tập Unit 18 lớp 5 nâng cao: What will the weather like tomorrow? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Bài tập nâng cao Unit 18 lớp 5 What will the weather like tomorrow?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Chọn từ phát âm khác loại:

1. A. take          B. late             C. table            D. fall

2. A. music       B. hundred      C. summer       D. bus

3. A. weather    B. season       C. wear            D. breakfast

II. Chọn từ khác loại:

4. A. play          B. badminton   C. go             D. ride

5. A. activity     B. season        C. weather     D. like 

III. Chọn đáp án đúng nhất:

6. Mr Anh: “…… sports do you play, Binh?” – “Binh: I play soccer.”

A. Where

B. Who

C. Which

D. When

7. What do you do in your …… time?

A. home

B. busy

C. good

D. free

8. “How …… do you go swimming?” – Mai: “Once a week.”

A. many

B. much

C. old

D. often

9. Thu’s brother plays tennis three …… a week.

A. time

B. day

C. times

D. hour

10. My students sometimes …… their kites.

A. play

B. fly

C. flys

D. run

11. She …… doing aerobics now.

A. are

B. does

C. is

D. has

12. Lan: “…… are you doing, Mai?” – Mai: “I’m reading books.”

A. What

B. Who

C. Which

D. When

13. What do you do …… the Spring?

A. on

B. in

C. at

D. of

14. I like Fall because the …… is cool.

A. sport

B. seasons

C. weather

D. activities

15. When …… warm, Ba goes fishing.

A. it’s

B. it

C. they

D. they’re

IV. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh:

16. do/ What/ do/ you/ summer?/ in/ the

17. summer./ My/visit/ brother/ I/ and/ are/ Da Nang city/ going/ to/ this

18. Linda/ breakfast/ has/ before/ school./ she/ to/ goes

19. year?/ How/ months/ many/ are/ there/ a/ in

20. I/ house./ like/ near/ walking/ in/ my/ the/ park

V. Đọc và trả lời câu hỏi Yes (Đúng) hoặc No (Sai):

Hello, my name is Phong. I want to have a dream house in the countryside. It will be a beautiful and comfortable house. In front of the house, there will be a large yard. There will also be a flower garden behind the house and a pond in the middle of the garden. There will be six rooms in the house: three bedrooms, one living room, one kitchen and one bathroom. There will be a robot in my dream house. I will use it to do the housework. I will have a laptop in my bedroom. I will also have a fridge in the kitchen. In the living room, there will be a cable TV and a hi-fi stereo. My dream house will be an ideal one.

21. Phong’s dream house will be in the countryside.

22. The house will be in front of the large yard.

23. There will be a flower garden in front of the house.

24. His dream house will have six rooms.

25. There will be two robots in his dream house.

VI. Dịch các câu sau sang tiếng Anh:

26. Hôm nay là chủ nhât. Trời lạnh và có nhiều mây

27. Thời tiết sẽ như thế nào vào thứ Hai tới?

28. Gia đình tôi dự định đi cắm trại vào cuối tuần này

29. Trời sẽ nhiều sương mù vào mùa đông

30. Có bao nhiêu mùa trong một năm?

-The end-

Đáp án bài tập Unit 18 lớp 5 nâng cao What will the weather like tomorrow?

I. Chọn từ phát âm khác loại:

1. D

2. A

3. B

II. Chọn từ khác loại:

4. B

5. D

III. Chọn đáp án đúng nhất:

6. C

7. D

8. D

9. C

10. B

11. C

12. A

13. B

14. C

15. A

IV. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh:

16. What do you do in the summer?

17. My brother and I are going to visit Da Nang city this summer.

18. Linda has breakfast before she goes to school.

19. How many months are there in a year?

20. I like walking in the park near my house.

V. Đọc và trả lời câu hỏi Yes (Đúng) hoặc No (Sai):

21. Yes

22. No

23. No

24. Yes

25. No

Hướng dẫn dịch

Xin chào, tôi tên là Phong. Tôi muốn có một ngôi nhà mơ ước ở nông thôn. Nó sẽ là một ngôi nhà đẹp và thoải mái. Trước nhà sẽ có khoảng sân rộng. Ngoài ra còn có một vườn hoa phía sau nhà và một cái ao ở giữa vườn. Sẽ có sáu phòng trong nhà: ba phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp và một phòng tắm. Sẽ có một con robot trong ngôi nhà mơ ước của tôi. Tôi sẽ sử dụng nó để làm việc nhà. Tôi sẽ có một máy tính xách tay trong phòng ngủ của tôi. Tôi cũng sẽ có một tủ lạnh trong nhà bếp. Trong phòng khách sẽ có truyền hình cáp và dàn âm thanh nổi hi-fi. Ngôi nhà mơ ước của tôi sẽ là một ngôi nhà lý tưởng.

VI. Dịch các câu sau sang tiếng Anh:

26. Today is Sunday. It’s cold and cloudy.

27. What will the weather be like next Monday?

28. My family is going to go camping at the weekend.

29. It will be foggy in the winter.

30. How many seasons are there in a year?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Unit 18 lớp 5 nâng cao: What will the weather like tomorrow? có đáp án. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 18 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. 

Đánh giá bài viết
6 4.191
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm