Bài tập Unit 18 lớp 4 nâng cao: What’s your phone number?

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bài tập Unit 18 lớp 4 nâng cao: What’s your phone number? là tài liệu tham khảo hữu ích cho học sinh lớp 4 nhằm củng cố kiến thức cơ bản ở trên lớp và tiếp xúc với một số bài tập nâng cao.