Giải bài tập trang 70 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 7

Giải bài tập trang 70 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 7

Giải bài tập trang 70 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 7 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 1, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 7.

Giải bài tập trang 68 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 7

Giải bài tập trang 69 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 7

Chương 2. Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 7 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

Giải bài tập trang 70 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a. Kết quả là 4.

b. Kết quả là 7.

c. Kết quả là 7.

d. Kết quả là 6.

đ. Kết quả là 7.

e. Kết quả là 2.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

6 + 1 = 5 + 2 = 4 + 3 =

1 + 6 = 2 + 5 = 3 + 4 =

7 – 6 = 7 - 5 = 7 – 4 =

7 – 1 = 7 - 2 = 7 – 3 =

Hướng dẫn giải

6 + 1 = 7 5 + 2 = 7 4 + 3 = 7

1 + 6 = 7 2 + 5 = 7 3 + 4 = 7

7 – 6 = 1 7 - 5 = 2 7 – 4 = 3

7 – 1 = 6 7 - 2 = 5 7 – 3 = 4

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số?

2 + ....= 7 1 + .... = 5 7 – .... = 1

7 – ....= 4 .... + 1 = 7 7 – .... = 3

....+ 3 = 7 .... .+ 2 = 7 .... – 0 = 7

Hướng dẫn giải

2 + 5 = 7 1 + 4 = 5 7 – 6 = 1

7 – 3 = 4 6 + 1 = 7 7 – 4 = 3

4 + 3 = 7 5 + 2 = 7 7 – 0 = 7

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Điền dấu <, > , =

3 + 4 ...7 5 + 2....6 7 – 5 ....3

7 – 4 ....4 7 – 2.....5 7 – 6.....1

Hướng dẫn giải

3 + 4 = 7 5 + 2 > 6 7 – 5 < 3

7 – 4 < 4 7 – 2 = 5 7 – 6 = 1

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Viết phép tính thích hợp

Giải bài tập trang 70 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Phép tính thích hợp là: 3 + 4 = 7.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 8

Đánh giá bài viết
1 2.156
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm