Giáo án Toán lớp 5 bài 62: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 62: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 60: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 61: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 63: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

I. Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố cộng, trừ, nhân các số thập phân.

2. Vận dụng các tính chất nhân một số với một tổng,nhân một số với một hiệu trong thực hành tính.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng nhóm, bảng con

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:- Gọi HS lên bảng làm bài tập 3 tiết trước.

-Kiểm tra bài về nhà của HS

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1: YCHS làm vở. 2 HS lên bảng làm. Nhận xét, chữa bài.

a)375,84 – 95,69 + 36,78 =280,15 +36,78 =316,93

b)7,7 +7,3 x 7,4 =7,7 + 54,02 =61,72

Bài 2: Hướng dẫn HS làm, yêu cầu HS làm vở. Gọi 2 HS lên bảng chữa bài.

a)C1:(6,75+3,25)x4,2 =10 x 4,2 =42

C2:(6,75+3,25)x4,2=6,75x4,2+3,25x4,2=28,35+13,65=42

b)C1: (9,6 – 4,2) x 3,6 =5,4 x 3,6 =19,44.

C2:(9,6-4,2) x 3,6=9,6 x 3,6 - 4,2x3,6=34,56 -15,12 =19,44

Bài3:Tổ chức cho HS làm ý b: Nhẩm ghi kết quả vào bảng con. Gọi một số HS giải thích.

Lời giải: x = 1; x = 6,2

Bài 4:Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của đề, cho HS làm vở,một HS làm bảng nhóm. Nhận xét, chữa bài:

Tóm tắt: 4m: 60000 đồng

6,8m trả hơn:…. Đồng?

Bài giải:

Mua một mét vải phải trả số tiền là:60000:4=15000(đồng)

Mua 6,8 m hết số tiền là: 15000 x6,8 =102000(đồng).

Mua 6,8 m vải phải trả hơn số tiền là:102000 -60000 =42000(đồng)

Đáp số: 42000 đồng

Hoạt động cuối: Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài 3a trong sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

-1HS lên bảng làm bài. Lớp nhận xét, bổ sung.

-HS làm bài vào vở, chữa bài trên bảng.

-HS làm bài vào vở, chữa bài trên bảng.

-HS làm bảng con,giải thích cách làm; Chữa bài.

-HS làm vở, bảng nhóm, đổi vở chữa bài.

Đánh giá bài viết
1 230
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm