Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 9 Unit 2 Language Focus trang 21 Friends Plus

Tiếng Anh 9 Chân trời sáng tạo Unit 2 Language Focus trang 21

Giải tiếng Anh 9 Friends plus Unit 2 Language Focus trang 21 giúp các em chuẩn bị bài tập tại nhà môn tiếng Anh lớp 9 hiệu quả.

Present perfect: simple and continuous

(Thì hiện tại hoàn thành: đơn giản và tiếp diễn)

Tiếng Anh 9 Unit 2 Language Focus trang 21 Friends Plus

1. Study examples a-c. Then answer questions 1-3.

(Nghiên cứu các ví dụ a-c. Sau đó trả lời các câu hỏi 1-3.)

Tiếng Anh 9 Unit 2 Language Focus trang 21 Friends Plus

Gợi ý đáp án

1. The sentence that emphasizes that an action is in progress and will probably continue is sentence a.

2. The word we use with a period of time is “for”.

3. The word we use to give a point in time in the past is “since”.

2. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. Use the present perfect simple or continuous.

(Hoàn thành câu với dạng đúng của động từ trong ngoặc. Sử dụng thì hiện tại hoàn thành đơn hoặc tiếp diễn.)

Tiếng Anh 9 Unit 2 Language Focus trang 21 Friends Plus

Gợi ý đáp án

1. Has it been raining

2. He has written

3. Nhi hasn’t been attending

4. Have you seen

5. I have been watching

for and since (“for” và “since”)

3. Complete the text with for or since.

(Hoàn thành văn bản với “for” hoặc “since”.)

Tiếng Anh 9 Unit 2 Language Focus trang 21 Friends Plus

Gợi ý đáp án

1. since

2. for

3. since

4. for

USE IT! (SỬ DỤNG NÓ!)

4. Complete the sentences with information about yourself. Use for or since. Then compare your answers with a partner’s.

(Hoàn thành các câu với thông tin về bản thân bạn. Sử dụng “for” hoặc “since”. Sau đó so sánh câu trả lời của bạn với câu trả lời của bạn bên cạnh.)

Tiếng Anh 9 Unit 2 Language Focus trang 21 Friends Plus

Gợi ý đáp án

1. I have been friends with Hoa for 5 years.

2. I have known my teacher for 4 years.

3. I have had these shoes since last month.

4. I have been living in my house for 10 years.

5. I have been studying English since I was 6 years old.

Finished? (Kết thúc)

Write your partner’s answers to the questions in exercise 4.

(Viết câu trả lời của bạn bên cạnh cho các câu hỏi trong bài tập 4.)

Gợi ý đáp án

1. She has been friends with Lan for 8 years.

2. She has known her teacher for 2 years.

3. She has had these shoes since last year.

4. She has been living in her flat for 5 years.

5. She has been studying English since she was 4 years old.

Trên đây là Giải Tiếng Anh 9 Unit 2 Language Focus trang 21 Friends Plus.

>> Bài tiếp theo: Tiếng Anh 9 Unit 2 Vocabulary and Listening Friends Plus

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 9 Friends Plus

    Xem thêm