Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 9 Global Success Unit 3 Skills 2

Unit 3 lớp 9 Skills 2

Tài liệu Soạn Unit 3 lớp 9 lesson Skills 2 trang 34 SGK tiếng Anh 9 Global Success Healthy living for teens dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 9 Global Success mới nhất do VnDoc.com đăng tải.

Listening

1. Work in pairs. Discuss the following question.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi sau đây.)

How do you make time for study and other activities?

(Bạn dành thời gian cho việc học và các hoạt động khác như thế nào?)

Gợi ý đáp án

I usually create a daily, weekly or monthly schedule that includes dedicated time for studying, and other activities. I give priority to learning responsibilities, but also allocate time for other essential activities like exercise, socializing, and relaxation. I try to minimize activities that waste excessive time like reducing time spent on social media or other distractions during study periods.

2. You will hear Trang, Phong, and Tom talking about how to manage their time effectively. For each student (1-3), choose the opinion (A-C) each of them expresses.

(Bạn sẽ nghe Trang, Phong và Tom nói về cách quản lý thời gian hiệu quả. Với mỗi học sinh (1-3), hãy chọn ý kiến (A-C) mà mỗi em bày tỏ.)

Bài nghe

Tiếng Anh 9 Global Success Unit 3 Skills 2

Gợi ý đáp án

1. B

2. A

3. C

3. Listen again and choose the correct answer A, B, or C.

(Nghe lại và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)

Bài nghe

Tiếng Anh 9 Global Success Unit 3 Skills 2

Tiếng Anh 9 Global Success Unit 3 Skills 2

Gợi ý đáp án

1. C

2. A

3. A

4. A

5. B

Writing

4. Match the time management tips in column A with the explanations and / or reasons in column B.

(Hãy ghép các mẹo quản lý thời gian ở cột A với lời giải thích và/hoặc lý do ở cột B.)

Tiếng Anh 9 Global Success Unit 3 Skills 2

Gợi ý đáp án

1. c

2. a

3. b

5. Write a paragraph (about 100 words) about how to manage your time effectively. Use the tips in 4 or your own ideas.

(Viết một đoạn văn (khoảng 100 từ) về cách quản lý thời gian hiệu quả. Sử dụng những lời khuyên trong phần 4 hoặc ý tưởng của riêng bạn.)

There are many things we should do to manage our time effectively. Firstly, ...

(Có rất nhiều điều chúng ta nên làm để quản lý thời gian một cách hiệu quả. Trước hết,...)

Gợi ý đáp án

There are many things we should do to manage our time effectively.

Firstly, making a plan or schedule for things you need to do, including appointments, projects, homework and tests. You can plan your work ahead by using a calendar, a diary, or a mobile app. It helps you remember what you need to accomplish and when you should do it.

Secondly, giving priority to the most important task. You should decide which is the most urgent and important task so that you can concentrate on it first. By doing this, you may not be at a loss to deal with too much work at the same time.

Finally, building an effective daily routine. An effective routine can help you accomplish the things you need to do. The more you follow a daily routine, the less you will worry or get stressed.

Trên đây là trọn bộ Giải Tiếng Anh 9 Global Success Unit 3 Skills 2.

>> Bài tiếp theo: Tiếng Anh 9 Global Success Unit 3 Looking back

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 9 Global Success

    Xem thêm