Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 3: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 bài 3: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 3: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đây đề kiểm tra cho các bạn học sinh tự luyện ở nhà, đề gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án để các bạn so sánh, cũng như học tốt môn Lịch sử lớp 9. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

A. Đảng ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam từ sau cách mạng tháng Mười Nga. Là sản phẩm kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam (1)

B. Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của dân tộc Việt Nam (3)

C. Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về vai trò lãnh đạo và đường lối giải phóng dân tộc, đưa cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới (2)

D. Cả (1), (2), (3) đều đúng

2. Những điểm hạn chế cơ bản của Luận cương chính trị 1930?

A. Chưa nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ chống đế quốc giành độc lập dân tộc (1)

B. Chưa thấy rõ khả năng cách mạng của các tầng lớp khác ngoài công nông (3)

C. Nặng về đấu tranh giai cấp (2)

D. Cả (1), (2), (3) đều đúng

3. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam có sự tham gia của mấy thành viên?

A. 6.

B. 7

C. 5.

D. 8.

4. Điều gì chứng tỏ Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là đúng đắn, sáng tạo, thắm đượm tính dân tộc và nhân văn?

A. Nêu cao vấn đề dân tộc lên hàng đầu (1)

B. Đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam (2)

C. Thấy được khả năng liên minh có điều kiện với giai cấp tư sản dân tộc, khả năng phân hóa, lôi kéo một bộ phận giai cấp địa chủ trong cách mạng giải phóng dân tộc (3)

D. Cả (1), (2), (3) đều đúng

5. Nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng tư sản dân quyền ở Việt Nam là gì?

A. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng làm cho Việt Nam độc lập, thành lập chính phủ công nông binh

B. Đánh đổ giai cấp tư sản và địa chủ phong kiến

C. Đánh đổ phong kiến địa chủ giành đất cho dân cày

D. Đánh đổ đế quốc Pháp giành độc lập dân tộc

6. Đảng Cộng sản ra đời do tác động của nhiều yếu tố, yếu tố nào sau đây không đúng?

A. Sự phổ biến chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam

B. Sự phát triển tự giác của phong trào công nhân Việt Nam

C. Sự thất bại của Việt Nam Quốc dân đảng

D. Sự phát triển của phong trào yêu nước Việt Nam

7. Phương pháp cách mạng để giành chính quyền được Cương lĩnh và Luận cương thông qua là

A. bạo lực cách mạng.

B. đấu tranh nghị trường.

C. kết hợp đấu tranh chính trị và ngoại giao.

D. đấu tranh chính trị.

8. Ai được bầu làm Tổng bí thư trong Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương lâm thời của Đảng cộng sản Đông Dương?

A. Lê Hồng Phong.

B. Hà Huy Tập

C. Nguyễn Văn Cừ

D. Trần Phú

9. Nguyễn Ái Quốc chỉ đạo Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam với cương vị gì?

A. Một nhà yêu nước hải ngoại.

B. Đại diện của Đảng cộng sản Pháp.

C. Đặc phái viên của Quốc tế cộng sản.

D. Đại diện của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

10. Nguyễn Ái Quốc đã xác định con đường cách mạng Việt Nam trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là gì?

A. Thực hiện cuộc cách mạng ruộng đất cho triệt để

B. Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc

C. Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa, sau đó làm cách mạng dân tộc

D. Làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để tiến lên chủ nghĩa cộng sản

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 3: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

D

B

D

A

C

A

D

C

D

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 3: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 47
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm