Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Được VnDoc sưu tầm và đăng tải, kèm lời giải chi tiết cho các bạn đánh giá so sánh, hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học tốt môn Lịch sử lớp 9 này. Mời các bạn cùng tham khảo

1. Những điểm hạn chế cơ bản của Luận cương chính trị 1930?

A. Nặng về đấu tranh giai cấp (2)

B. Cả (1), (2), (3) đều đúng

C. Chưa thấy rõ khả năng cách mạng của các tầng lớp khác ngoài công nông (3)

D. Chưa nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ chống đế quốc giành độc lập dân tộc (1)

2. Điều gì chứng tỏ Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là đúng đắn, sáng tạo, thắm đượm tính dân tộc và nhân văn?

A. Đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam (2)

B. Nêu cao vấn đề dân tộc lên hàng đầu (1)

C. Cả (1), (2), (3) đều đúng

D. Thấy được khả năng liên minh có điều kiện với giai cấp tư sản dân tộc, khả năng phân hóa, lôi kéo một bộ phận giai cấp địa chủ trong cách mạng giải phóng dân tộc (3)

3. Tính chất của cách mạng Đông Dương lúc đầu là một cuộc cách mạng tư sản dân quyền, sau khi cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi sẽ tiếp tục phát triển, bỏ qua thời kỳ tư bản mà tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Đó là nội dung của:

A. Điều lệ của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc dự thảo

B. Luận cương Chính trị 1930 do Trần Phú khởi thảo

C. Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc dự thảo

D. Chính cương vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo

4. Hội nghị thành lập Đảng 3/2/1930 đã thông qua những vấn đề gì?

A. Chính cương, Sách lược và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc dự thảo

B. Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc dự thảo

C. Chính cương vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo

D. Luận cương Chính trị do Trần Phú soạn thảo

5. Điểm khác nhau căn bản của Cương lĩnh chính trị (2/1930) và Luận cương tháng 10 - 1930 là

A. vai trò của các tầng lớp, giai cấp ở Việt Nam.

B. vai trò lãnh đạo và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

C. mối quan hệ cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.

D. vị trí giữa vấn đề độc lập dân tộc và vấn đề dân chủ và vai trò của các tầng lớp, giai cấp ở Việt Nam.

6. Ai là người chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam?

A. Hồ Tùng Mậu.

B. Nguyễn Đức Cảnh.

C. Lê Hồng Phong.

D. Nguyễn Ái Quốc.

7. Đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và của cách mạng Việt Nam, đó là ý nghĩa của sự kiện lịch sử nào?

A. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

B. Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng

C. Thành lập An Nam Cộng sản đảng

D. Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn

8. Ý nghĩa quan trọng nhất của việc thành lập Đảng ở Việt Nam là gì?

A. đưa cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới.

B. là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam.

C. chứng minh tính đúng đắn của đường lối cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.

D. chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo ở Việt Nam.

9. Giá trị quan trọng nhất của Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam là

A. có giá trị như một Đại hội thành lập Đảng.

B. đánh giá được đúng tình hình thực tế của cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ.

C. ghi nhận được vai trò to lớn của giai cấp công nhân ở thuộc địa.

D. chấm dứt được tình trạng chia rẽ của cách mạng Việt Nam thời bấy giờ.

10. Địa điểm diễn ra Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương lâm thời của Đảng là

A. Thượng Hải (Trung Quốc).

B. Quảng Châu (Trung Quốc).

C. Hương Cảng (Trung Quốc).

D. Nam Kinh (Trung Quốc).

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

C

B

A

D

D

A

B

A

C

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 73
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm