Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 5: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 bài 5: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 5: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939. Đây đề kiểm tra cho các bạn học sinh tự luyện ở nhà, đề gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án để các bạn so sánh, cũng như học tốt môn Lịch sử lớp 9. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh mới sắp sửa nổ ra, Đại hội lần thứ VII Quốc tế cộng sản họp ở đâu? Vào thời gian nào?

A. Tại Mat-xcơ-va (Liên Xô), tháng 7 năm 1935

B. Tại I-an-ta (Liên Xô), tháng 7 năm 1935

C. Tại Ma Cao (Trung Quốc), tháng 6 năm 1934

D. Tại Ma Cao (Trung Quốc), tháng 3 năm 1935

2. Hậu quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 là

A. nguy cơ lan tràn của các loại bệnh dịch và ô nhiễm môi trường.

B. nguy cơ của một cuộc chiến tranh hạt nhân đang đến.

C. nguy cơ của sự suy thoái kinh tế trên quy mô toàn cầu.

D. sự ra đời của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới.

3. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII (7/1935) đã có chủ trương gì?

A. Thành lập Đảng Cộng sản ở mỗi nước

B. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước tư bản

C. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước

D. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước thuộc địa

4. Năm 1936, Đảng ta chủ trương thành lập mặt trận gì?

A. Mặt trận Dân chủ thống nhất Đông Dương

B. Mặt trận nhân dân Đông Dương

C. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương

D. Mặt trận Dân chủ Đông Dương

5. Trong thời kỳ cách mạng 1936-1939 Đảng ta đã sử dụng khẩu hiệu đấu tranh:

A. "Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày"

B. "Chống phát xít chống chiến tranh đế quốc chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do dân chủ, cơm áo hòa bình"

C. "Độc lập dân tộc", "Người cày có ruộng"

D. "Đánh đổ đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập"

6. Ai là phái viên của chính phủ Pháp được cử sang điều tra tình hình Đông Dương vào năm 1937?

A. Anbe Xa-rô.

B. Gô-đa.

C. Pôn Đu-me.

D. Brê-vi-ê.

7. Tháng 7 - 1937, ở Việt Nam đã diễn ra cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy nào trong cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939?

A. Xe lửa Trường Thi.

B. Đóng tàu Ba Son.

C. Xi măng Hải Phòng.

D. Than Hòn Gai.

8. Cuộc mít tinh khổng lồ của 2 vạn rưỡi người diễn ra tại Khu Đấu Xảo (Hà Nội) vào ngày nào?

A. Ngày 01 tháng 05 năm 1930

B. Ngày 01 tháng 05 năm 1939

C. Ngày 01 tháng 05 năm 1935

D. Ngày 01 tháng 05 năm 1938

9. Trong thời kỳ 1936-1939 Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra nhiệm vụ trước mắt của nhân dân Đông Dương là:

A. Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai

B. Chống phát xít, chống chiến tranh

C. Chống phát xít, chống chiến tranh, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do dân chủ, cơm áo, hòa bình

D. Chống thực dân Pháp giành độc lập và chống phong kiến đòi ruộng đất cho dân cày

10. Lực lượng cách mạng Việt Nam trong những năm Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền gia tăng nhờ nguyên nhân nào?

A. Nông dân bị bóc lột quá tàn tệ nên nhanh chóng bỏ quê tham gia lực lượng cách mạng.

B. Sự hồi hương của các cán bộ cách mạng đang hoạt động ở nước ngoài.

C. Sự chi viện về nhân lực và vật lực của Quốc tế cộng sản cho cách mạng.

D. Chính sách thả một số tù chính trị của Mặt trận nhân dân Pháp.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 5: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

D

C

C

B

B

A

D

C

D

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 5: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 30
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm