Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 12: Số thực

Giải bài tập Toán lớp 7 bài 12: Số thực

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 12: Số thực với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7. Lời giải hay bài tập Toán 7 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Mời các bạn tham khảo

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 12 trang 43: Cách viết x ∈ R cho ta biết điều gì?

Lời giải

Ta có cách viết x ∈ R cho ta biết x là một số thực

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 12 trang 43: So sánh các số thực:

a) 2,(35) và 2,369121518…

b) – 0,(63) và -7/11

Lời giải

Ta có: a) 2,35 < 2,369121518…

b) – 0,(63) = -7/11

Bài 87 (trang 44 SGK Toán 7 Tập 1): Điền các dấu ∈, ∉, ⊂ thích hợp vào ô vuông:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 12: Số thực

Lời giải:

Kết quả:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 12: Số thực

Bài 88 (trang 44 SGK Toán 7 Tập 1): Điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

a) Nếu a là số thực thì a là số ... hoặc số ...

b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết được dưới dạng ...

Lời giải:

a) Nếu a là số thực thì a lá số hữu tỉ hoặc số vô tỉ.

b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết đươc dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn

Bài 89 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1): Trong các câu sau đây câu nào đúng, câu nào sai?

a) Nếu a là số nguyên thì a cũng là số thực.

b) Chỉ có số 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

c) Nếu a là số tự nhiên thì a không pải là số vô tỉ.

Lời giải:

a) Đúng.

b) Sai.

c) Đúng.

Bài 90 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1): Thực hiện các phép tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 12: Số thực

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 12: Số thực

Bài 91 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1): Điền chữ số thích hợp vào ô vuông:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 12: Số thực

Lời giải:

(Chữ số cần điền là chữ số được in đậm)

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 12: Số thực

Bài 92 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1): Sắp xếp các số thực:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 12: Số thực

a) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

b) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn các giá trị tuyệt đối của chúng.

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 12: Số thực

Bài 93 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm x biết:

a) 3,2x + (-1,2)x + 2,7 = -4,9

b) (-5,6)x + 2,9x - 3,86 = -9,8

Lời giải:

a) 3,2x + (-1,2)x + 2,7 = -4,9

2x = -4,9 - 2,7

2x = -7,6

x = -7,6 : 2

x = -3,8

b) (-5,6)x + 2,9x - 3,86 = -9,8

-2,7x = -9,8 + 3,86

-2,7x = -5,94

x = -5,94 : (-2,7)

x = 2,2

Bài 94 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1): Hãy tìm các tập hợp:

a) Q ∩ I ; b) R ∩ I

Lời giải:

a) Q ∩ I = ∅

b) R ∩ I = I

Bài 95 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1): Tính giá trị biểu thức:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 12: Số thực

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 12: Số thực

Đánh giá bài viết
21 1.851
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 7 Xem thêm