Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 11: Travelling in the future

Bài kiểm tra 15 phút Unit 11 tiếng Anh lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 11 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học tập môn Tiếng Anh lớp 7 tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 7 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 7

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 11 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 11

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the correct answer A, B, C or D

1. _____________home is located downtown, so it’s close to my work.

A. Mine

B. Ours

C. Our

D. We

2. Your travel plans sound just as exciting as________________!

A. I

B. me

C. my

D. mine

3. Do you think the____________price will increase next month?

A. fossil fuels

B. gases

C. fuel

D. natural gases

4. We will use more ____________energy in the future.

A.solar

B. sunny

C. sun

D. sunlight

5. Which ____________ of transport do you think will be used in the future?

A.mean

B. meaning

C. meanings

D. means

Reorder the words to make correct sentences

6. you/ been/ ever/ abroad?/ Have

_________________________________________________

7. countries/ How many/ you/ visited?/ have

_________________________________________________

8. do/ think/ you/ flying cars?/ What/ of

_________________________________________________

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one, using the word given

9. Do flying cars interest you? (interested)

_________________________________________________

10. When I was in secondary school, I usually walk to school. (foot)

_________________________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 11

Choose the correct answer A, B, C or D

1. C

2. D

3. A

4. A

5. D

Reorder the words to make correct sentences

6. Have you ever been abroad?

7. How many countries have you visited?

8. What do your think of flying cars?

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one, using the word given

9. Are you interested in flying cars?

10. When I was in secondary school, I usually go to school on foot.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 11. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 10, Bài tập Unit 9 lớp 7 nâng cao: Festivals around the world.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.833
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh Xem thêm