Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 6

Bài kiểm tra 15 phút Unit 6 tiếng Anh lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học tập môn Tiếng Anh lớp 7 tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 7 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 7

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 6 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 6

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A. pagoda

B. blanket

C. academy

D. tablet

2. A. children

B. scholar

C. teacher

D. lunch

3. A. visited

B. founded

C. decided

D. developed

Exercise 2: Write the correct form or tense of the verbs in brackets

1. Wait a minute, he _______________(speak) to someone on his mobile.

2. Many different languages _______________ (speak) in Canada.

3. The Imperial City of Hue can _______________ (divide) into two main parts.

4. You’d better _______________ (rent) a bike if you want to travel around.

Exercise 3: Choose the correct answer

1. Many kinds of fruits and vegetables _______ at the floating market in Can Tho.

A. are selling

B. will sell

C. sell

D. are sold

2. The Temple of Literature ___________in 1070.

A.was found

B. was founded

C. find

D. found

3. Huong Pagoda is a great ________ spot in Hanoi.

A. see-sight

B. sight-see

C. seeing-sight

D. sight-seeing

4. Tickets are a bit harder to buy right on the pot, so you’d better book________ advance.

A. for

B. with

C. of

D. in

5. We ________ leave now or we’ll miss the bus.

A. can

B. shall

C. had better

D. shouldn’t

6. He bought a picture of the Temple of Literature as a ________ of his trip to Hanoi.

A. souvenir

B. landmark

C. symbol

D. tablet

7. ________ was the University of Cambridge formed? - In 1209.

A. What

B. Where

C. How

D. When

8. You’d better __________ an umbrella because it’s rainy.

A.will take

B. take

C. taking

D. to take

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 6

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A

2. B

3. D

Exercise 2: Write the correct form or tense of the verbs in brackets

1. is speaking

2. are spoken

3. be divided

4. rent

Exercise 3: Choose the correct answer

1. D

2. B

3. D

4. D

5. C

6. A

7. D

8. B

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 6. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Bài tập Unit 5 lớp 7 nâng cao: Vietnamese food and drink, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.173
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh Xem thêm