Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 9

Bài kiểm tra 15 phút Unit 9 tiếng Anh lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 9 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học tập môn Tiếng Anh lớp 7 tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 7 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 7

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 9 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 9

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the word that has different stress pattern from the others

1. A. happen

B. enter

C. award

2. A. receive

B. famous

C. wonder

3. A. critic

B. event

C. machine

Find the word which has a different sound in the part underlined

4. A. festival

B. end

C. elephant

D. perform

5. A. Thanksgiving

B. they

C. than

D. those

6. A. celebrate

B. candle

C. cake

D. racing

Fill in each blank with the correct form of the word in brackets

7. We went out for a ______________ dinner at a nearby beach restaurant. (celebrate)

8. A masquerade is a ______________ gathering of people wearing masks. (festival)

9. Hue Festival is a ______________ event that is held every two years. (culture)

Choose the correct answer A, B, C or D

10. The biggest prize of the Cannes Film Festival is the Palme d’Or, which is given ________ the best film.

A. of

B. to

C. with

D. for

11. The _________ of the Rio Carnival is the Samba Parade.

A. importance

B. highlight

C. best

D. performance

12. Villagers voluntarily contribute money and other things to ________ the festival.

A. open

B. celebrate

C. remember

D. set

13. A lot of dancers go to Rio de Janciro to ___________ the Rio Carnival.

A. play

B. take

C. attend

D. follow

14. ________do people celebrate Diwali? - They celebrate it with music, lights, fireworks and traditional sweets.

A. How

B. What

C. Why

D. Where

15. _________, the hard rock Louder Than Life festival was canceled.

A. After raining heavily

B. When it rains heavily

C. Due to heavy rain

D. Despite heavy rain

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 9

Choose the word that has different stress pattern from the others

1. C

2. A

3. A

Find the word which has a different sound in the part underlined

4. D

5. A

6. B

Fill in each blank with the correct form of the word in brackets

7. celebration

8. festive

9. cultural

Choose the correct answer A, B, C or D

10. B

11. B

12. B

13. C

14. A

15. C

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 9. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 8, Bài tập Unit 9 lớp 7 nâng cao: Festivals around the world.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 2.534
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh Xem thêm