Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: My hobbies

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: My hobbies

Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: My hobbies do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 7 học tập hơn. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Xem thêm: Ôn tập từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: My hobbies MỚI

Bài tập tự luận và trắc nghiệm ngữ pháp môn Anh lớp 7 Unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: My hobbies

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Put the verbs in brackets into the Present Simple

1. My brother _____________ (play) tennis, but he _____________ (not like) it.

2. How often _____________ (they/ go) jogging?

3. We (not study) _____________ chemistry because it _____________ (be) difficult.

4. _____________ (your parents/ watch) TV every night?

5. Mark’s class _____________ (do) sport on Monday and Wednesday.

II/ Put the verbs in brackets into the Present Simple or Future Simple.

1. Do you think that he ______________ (recognize) me?

2. We ______________ (not want) to see that film because it looks boring.

3. What time __________ the film __________ (begin)?

4. I promise that I ______________ (not be) late for school again.

5. Simon usually ______________ (do) his homework and ______________ (watch) TV at the same time.

6. The students ______________ (plant) some flowers in the schoolyard tomorrow.

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. We will ______________. our old friends next Sunday.

A. will meet

B. to meet

C. meeting

D. meet

2. She will ______________ happy.

A. be

B. is

C. are

D. am

3. We ______________ in class 7A.

A. is

B. am

C. are

D. be

4. I ___________rock music but my brothers don’t like it.

A.Likes

B. like

C. don’t like

D. doesn’t like

5. My grandfather___________fishing very often

A. goes

B. go

C. don’t go

D. is

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. promise/ I / never/ lies/ tell/ will/ again/ I.

_______________________________________________

2. we/ out/ dinner/ go/ Shall/ for/ tonight?

_______________________________________________

3. his/ dad/ car/ . / Ana’s/ washing/ hates

_______________________________________________

4. English/ . / My / speaking/ Maths/ loves/ teacher/

_______________________________________________

5. a/ at/ bath/ aunt/ having/ nights/ . / loves/ James’

_______________________________________________

-The end-

Đáp án ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 1

I/ Put the verbs in brackets into the Present Simple

1. My brother ______plays_______ (play) tennis, but he ____doesn’t like_________ (not like) it.

2. How often ______do they go_______ (they/ go) jogging?

3. We (not study) ______don’t study_______ chemistry because it ________is_____ (be) difficult.

4. _____Do your parents watch________ (your parents/ watch) TV every night?

5. Mark’s class _______does______ (do) sport on Monday and Wednesday.

II/ Put the verbs in brackets into the Present Simple or Future Simple.

1. Do you think that he _______will recognize_______ (recognize) me?

2. We ______don’t want________ (not want) to see that film because it looks boring.

3. What time _____does_____ the film _____begin_____ (begin)?

4. I promise that I ________won’t be______ (not be) late for school again.

5. Simon usually ________does______ (do) his homework and _____watches_________ (watch) TV at the same time.

6. The students ______will plant________ (plant) some flowers in the schoolyard tomorrow.

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. D

2. A

3. C

4. B

5. A

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. I promise i will never tell lies again.

2. Shall we go out for dinner tonight?

3. Ana’s dad hates washing his car.

4. My Maths teacher loves speaking English.

5. James’s aunt loves having a bath at night.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: My hobbies. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 My Hobbies, Ngữ pháp - Bài tập tiếng Anh lớp 7 Unit 1, Viết lại câu Tiếng Anh lớp 7.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 758
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm