Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 4

Bài kiểm tra 15 phút Unit 4 tiếng Anh lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học tập môn Tiếng Anh lớp 7 tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Xem thêm: Bài tập Unit 4 lớp 7 nâng cao: Music and Arts MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 7 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 7

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word which has underlined part pronounced differently

1. A. dish

B. sugar

C. shoes

D. sing

2. A. chauffer

B. shampoo

C. children

D. cashier

3. A. exhibition

B. question

C. collection

D. tradition

4. A. similarity

B. talent

C. happy

D. hard

5. A. division

B. occasion

C. leisure

D. ensure

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. Since the 1970s, the festival in Glastonbury has taken ___________ almost every year and has grown in size.

A. note

B. notice

C. time

D. place

2. Teenagers in Viet Nam like K-pop, and they like Korean films ___________.

A. too

B. either

C. so

D. however

3. The puppet shows present ____________ themes of Vietnamese villages.

A. country

B. rural

C. city

D. urban

4. Classical music is not __________ as pop music.

A. as exciting

B. as excited

C. exciting

D. more excited

5. Water puppetry_________ in the 11th century in the villages of the Red River Delta of North Viet Nam.

A. start

B. begin

C. originated

D. formed

Exercise 3: Write the second sentences so that it has the same meaning to the first one.

1. I think rock music is more popular than jazz.

I think jazz music isn’t ________________________________

2. Do you like seeing a water puppet show?

Are you ___________________________________________

3. They perform the water puppet show in a pool.

The water puppet show _______________________________

4. What is your favourite kind of music?

What kind _________________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 4

Exercise 1: Choose the word which has underlined part pronounced differently

1. D

2. C

3. B

4. D

5. D

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. D

2. A

3. B

4. A

5. C

Exercise 3: Write the second sentences so that it has the same meaning to the first one.

1. I think jazz music isn’t as popular as rock music.

2. Are you interested in seeing a water puppet show?

3. The water puppet show is performed in a pool.

4. What kind of music do you like most?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 4. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Bài tập Word Form lớp 7 Unit 4, Bài tập Unit 4 lớp 7 nâng cao: Music and Arts.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
12 1.895
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh Xem thêm