Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 7: Traffic

Tiếng Anh lớp 7 Unit 7: Traffic

Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 7: Traffic do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài bám sát chương trình, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 7 học tập hơn. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 7 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 7

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 7 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 7: Traffic

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Complete the sentences with the correct form of “used to” and the verb in bracket.

1. _____________(you/ enjoy) maths at school?

2. I _____________ (not like) flying, but I love it now.

3. _____________(John/ work) for IBM before he came here?

4.Winters _____________ (not/ be) as cold as they are now.

5.She _____________(live) with her mother, but now she lives with her father.

6. _____________(he/ play) for Manchester United?

Exercise 2: Choose the correct answer

1. I ____________ a lot when I was younger.

A. use to swim

B. used to swim

C. used to swimming

D. didn't used to swim

2. My brother__________ his leg in a car accident when he was 20.

A. broke

B. used to break

C. uses to break

D. breaks

3. She________ as a teacher for many years before she became a writer

A. didn't use to work

B. used to worked

C. used to work

D. worked

4. What kind of music ________when she was a child?

A. Nancy used to like

B. used Nancy to like

C. did Nancy used to like

D. did Nancy use to like

5. There______ a bus station there. When was it built?

A. used to be

B. usedn't to be

C. didn't use to be

D. used not being

Exercise 3: Complete the second sentences so that it has a similar meaning to the first

1.I usually stayed up late to watch football matches last year, but now I don’t.

I used ___________________________________________

2. There were some trees in the field, but now there aren’t any.

There used _______________________________________

3. There were traffic jams in this street during rush hours, but now the street become wider.

There ___________________________________________

4. Did you often go to the beach when you lived in Nha Trang?

Did you use _______________________________________

5. My hair now is much longer than that in the past.

In the past my hair used ______________________________

Exercise 4: Arrange the words to make meaningful sentences

1. big/ traffic congestion/ can/ what/ do/ to/ we/ reduce/ cities/ in?

__________________________________________________________

2. is/ the/ your/ train station/ how/ hotel/ to/ far/ it/ from ?

__________________________________________________________

3. wear/ a/helmet/ compulsory/ is/ when/ in/ it/ to/ riding/ Vietnam/ a/ motorbike.

__________________________________________________________

-The end-

Đáp án ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 7: Traffic

Exercise 1: Complete the sentences with the correct form of “used to” and the verb in bracket.

1. Did you use to enjoy

2. didn’t use to like

3. Did John use to work

4. didn’t use to be

5. Used to live

6. Did he use to play

Exercise 2: Choose the correct answer

1. B

2. B

3. C

4. D

5. A

Exercise 3: Complete the second sentences so that it has a similar meaning to the first

1. I used to stay up late to watch football matches.

2. There used to be some trees in the field

3. There used to be traffic jams in this street during rush hours, but now the street becomes wider.

4. Did you use to go to the beach when you lived in Nha Trang?

5. In the past my hair used to be shorter.

Exercise 4: Arrange the words to make meaningful sentences

1. What can we do to reduce congestion traffic in big cities?

2. How far is it from your hotel to the train station?

3. It is compulsory to wear a helmet when riding a motorbike in Vietnam.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 7: Traffic. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Bài tập Unit 5 lớp 7 nâng cao: Vietnamese food and drink, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 686
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm