Đáp án chính xác đề thi vào lớp 10 môn Toán Hà Nội năm 2019

so GIAO
DUC vA
EAo rAo
HAN
Ki
Tr{r ruyEN srNH vAo
Ldp t0 THpr
NAM 2019
oAp AN
-
THANc
DIEM
Mdn
thi: TOAN
rDap
itt Thungt
Jietn
gom
[)-!
rrattgt
+(.6. r)
I
Irii
\'
Tinh
gi6
tri cta bi6u thri'c A
=
khi:r=9
/)
-
_t:
1
6*r
Thay
z
:
9
vdo bi6u thuc ,4
=
25-9
Tinh duoc ,4
=
1
Rrit gqn
bi6u
thri'c
B
-
I f-
va
r>o.t *2b.
I
Vz-5
15-
I
t25
2
Vr+5
15-
"'6
2
tl-G*z(
"t
i)
+
t:
-25
1
J"-s
.6*s
(.'t.s)(.,6-s)
BNi I
2,0 diam
l)
r
1
Vr-5
t_t-
V.r-5 V.r+I
Di6m
l)
n )\
0,25
0,5
0.25
n )\
n )\
n
15
1,0
2)
D1
Vr+1
T
nguy
im tat c1i
girl
tri nguyOn cfra
.r d
6n k?n nhAt.
bi u thric P
=
,4.8 dat
gi6
tri
0,5
3)
+(G.r)
1.4
".f,*r
25-r
P=A,B=
n )\
25-t'
I-ap
lu{n d0 .p dat
giii
n'i
nguy6n lon nhAt bang
.1
khi :r: 2.1
llai ddi c6ng
nhin
ctng
lhm chung
rnQt
cdng
vifc thi sau 1l nghl'lirm
xong.
N5u
dQi
thri'nh6t tirm
ri6ng trong
;l
ngav r6i dnng 14i
vir
d6i thrir
hai
lirm
ti6p c6ng viQc d6 trong 5
nghy thi cri hai tlQi
hohn thAnh dw1c 25%:
cdng
viQc. Htii
n6u m6i a6i lhm ri6ng thi trong bao
nhi6u nghy m6i
rong
c6ng viQc tr6n ?
cqi ihoi
gian doi tnu nhdt
ti,r, rieng xong.ong
"ie.
li
;
ia*
ii' ;8ir. .; ;
aii
Goi thoi
gian
ddi
thu hai
ldm
ri6ng
xong
c6ng
vi6c ld
y
(d<m
vi: ngdv,
u
>
0)
I ngAy dQi rhu
nhdt l2rm duoc
]
tcong
uiect
:t
I
ngal dQi
thu hai lirm dutvc
I
(c6ng
viec)
v
0,2 5
2,0
o:25
o )5
Bii II
2.5 cli€nt
1)
n )1
Hai d6i ctng
lim chung mQt
c6ng vi6c sau
15
ngdy
xong. c6
phuong
trinh
L
NQi dung
(
1tt
-+
=
(l)
r
1!
15
n )\
0,2 5
DQi thu t lim ri6ng trong
3
ngay
vi
d6i thu hai ldm
tlep cong vrec d6 trong
5
ngiy thi ca hai
dQi
hodn
thdnh duoc 257,,
c6ng vi6c, c6
phuong
trinh
!*!=11:i
rtl 4
Tu
(
I
)
va
(2)
ta cti
h6 phuong
trinh
111
:r
ll
15
351
:x?)1
Gidi hC
phuong
trinh tim duoc
!=40
D i
chi6u
clidu ki6n vd k€t luAn:
d6i thir
nhdt I
im
ri6ng
thi sau 24 ngdy xong
n )i
n );
o
n )5
con vi c. cl
i thu hai lim ri6
thi sau
.10
n a xon
c oll
VICC.
2)
l)
#
:dG
via
\
BNi III
2.O
dretn
2)
b) Tim tat ce
gi{ tri
cta m d
(d)
cIt
(P)
tai hai.li m
phin
bift c6c
11 2
n+=+
TT
c
hoinh aI6 :r .:r thiia mi
'll
1
r
rr"
Theo
dinh
ly Vi-et: rt + 12
=
2rn vd r,r,
=
m
tla
'+I:DK:
.r{
/Oatnt'l
J'
J,
r,J',
-1
tich ilrly li 0.32
nr'.
tkii bdn nu'6c niv tlung
tl6y du'gc bao nhi6u m6t kh6i
nu'oc
?
(Bri qua
bO diy
ciia
b6n
nu'6c).
56
m6t kh6i nu6c bdn
dirng ddy bAng th6 tich crha bdn.
Bdn nu6c drmg duoc s5 m6t kh6i nuoc ld 1.
75
x
0. 32
=
0. 56
(m')
0,25
n );
n )i
'l'H1:
r"
=
2(v6
nghiQm)
TH2: r'
-
9e :"
=
3
hoac
r=-3
n )\
9
)
0
0,5
(z'
+
z)(
NI6t b n nu'6c inox c6 d4ng m6t hinh trg v6i
chi u cao 1.75 rrr vh diQn
0.2 s
t,0
T4p nghiQm
phuongtrinh
S
=
J
I
l
't.rong
m{t
phing
toa d0
Or;u.
cho tlu<rng thing
(d):'u
=
2nt,.r
-
nt,' + I
vlr
parabol
(P):u
-
.r-'.
a)
Chring
minh
(d)
lu6n cit
(P)
tgi hai tli6m
phin
bi6t.
Xdt
phuong
trinh hodnh d6
giao
di6m cta
(d)
vd
(P)
:t'
=2ntr
-m,'
+L
e
tt
-2m^r+m'-l=O
L.=m -(.
-r)=1:A
>0
Vm
\./
Vay
(,1)
1u6n cit
(P)
tai hai
di0m phan
birlt
vrii
moi
gi6
tri cua rn.
015
0,2
5
0,2 5
0,s
0,5
Gi6i
phurrng
trinh r''
-
7r'
-
18
-
0.
I
J.
+
J.
-2+
rl.
<+
-=-
.
-I
t,*,,=
-2+.r,r,
rrx,
rrr,
n )i
e
2m
=
-2+
m'
-t<=
m)
-2m-s
=
0<+
(rn+
t)(-
-:)
=
o
-
nr,
=
-l
(lo4i)
hoqc rri,
=
3
(tmdk).
VAy
m=3
0,2
5
t,0
Cho
tam
giirc
.1 /i(
'
c6 ba
gric
nhr.rn (
.,1 /i <
. I
(')
n6i
ticp du'irng
trdn
(f)).
Hai
duirng cao tJli
ti
('t,'cria
tanr
giitc
..11)('cit nhau
tai tli6m //.
l)
Chri'ng
minh
b6n di6m
lj.('. /i.
/,'
ctng thuQc mQt du'tr'ng
trdn.
I
Vd
cling hinh diSn
y
l)
BELAC) BEC=90''
n )5
0,25
l)
IJ
+
b6n
didm B.('.8.F
ctng thu6c
duong
tron duong kinh
BC
0,25
,1i
0.2 5
(
2) Chf'ng minh ilutrng thing
O.4
vu6ng g6c
r'6i itu'tmg thing
EF.
1,0
.----l
Ta co B(.:EI: ld tir
giric
n6i ti6p
+
AEF
=
.4BC:
Biri
IV
3.0
diOnr
2)
K6 dudng kinh AQ
=
L.1QC
l'u6ng tai
C
-
QAC
+
AQC
=90"
0,25
0,25
0.25
x6t
(o)c6
AQC
=
ABC
dAC
I
=
-s
.)
+
ll.:1.'
.
l.; l()
!r(]
=
lo ) l.;1:
3) Goi
A-
li trung diOm cria do4n thing B('. Du'dng
thlng
-4
O
cdt
du'ong thing 1i(' t4i di6m
/.
dut'ng
thing
Il-F
cit du]ng thnng .11/
tai
di6m P.
Chring minh tam
gi{c
;l l'.E- ddng
d4ng
vcri
tam
giic
AIB vir
du'trng thing
A1l song song
v6'i
du'dng thln
EIP
1,0
a
'io
o,
.o
tti
4
EAO
:
HAB
(vi
ctng
phgr
voi
ABC
)
=
EAP
=
IAB
n )i
0.2 5
3)
A,APE ddngdang A,AIB
(g.g)
+
O.O^
{rrt
AB AI'
,
^AEH
ddnsdang
LABe
(s.s)
+
#=
**O,
ru
(r)
. t2y
=
A.l
=
o.l-
+
=
+)
Pt
//
He
t3)
AI AQ
AH AQ
Chnng minh t{r
gi6c
HCQB ld hinh
binh
hdnh
+
H, K.Q thing hdng
(4)
Tir
(3), (4) +
KH
/l
1P.
0,25
0.2 5
_T
I
l
Cl'
L
lll
+
(rl'l]
=
!X)"
I
AEP
=
ABI
+
LAPE d6ng d4ng LAIB
(g.g)

Đề thi Toán vào lớp 10 năm 2019 Hà Nội

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Hà Nội năm 2019 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Mời các bạn cùng tham khảo

HOT: Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Hà Nội năm 2020

Sở GD&ĐT Hà Nội đã chính thức công bố đáp án: Đáp án chính thức thi lớp 10 Hà Nội 2019

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Hà Nội năm 2019

............................................

Ngoài Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Hà Nội năm 2019. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
4 3.017
Sắp xếp theo
    Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm