Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Bài tập môn Toán lớp 6

Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 2: Ba điểm thẳng hàng được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 1: Điểm - Đường thẳng

Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

Câu 1: Với ba điểm A, B, C như hình 2 a, b thì có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại không?

bài tập toán 6

Giải

Vì ba điểm A, B, C như trong hình vẽ không thẳng hàng nên không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Câu 2: Xem hình 3 và đọc tên điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

bài tập toán 6

Giải

Điểm M nằm giữa hai điểm B và C.

Điểm I nằm giữa hai điểm B và N

Điểm I nằm giữa hai điểm A và M

Điểm N nằm giữa hai điểm A và C

Câu 3: Xem hình 4. Hãy đọc tên

a) Một số bộ ba điểm thẳng hàng.

b) Các bộ bốn điểm thẳng hàng.

bài tập toán 6

Giải

a) Một số bộ ba điểm thẳng hàng A, H, E; B, K, G; C, I, D; A, I, G; B, H, D; C, K, E;…

b) Các bộ bốn điểm thẳng hàng: O, H, I, K; O, A, B, C; O, D, E, G;

Câu 4: Vẽ ba điểm M, N, P thẳng hàng sao cho:

a) N, P nằm cùng phía đối với M.

b) M, P nằm khác phía đối với N

c) M nằm giữa N và P

Giải

bài tập toán 6

a) N, P nằm cùng phía đối với M: trường hợp a, b, d, e.

b) M, P nằm khác phía đối với N: trường hợp a, e.

c) M nằm giữa N và P: trường hợp c, f.

Câu 5: Đọc tên của các bộ ba điểm thẳng hàng có trong hình bs 2.

bài tập toán 6

Giải

Theo hình vẽ ta có các bộ ba điểm thẳng hàng là:

N, R, O; O, S, P; P, Q, N;

N, T, S; O, T, Q; P, T, R.

Câu 6: Vẽ từng hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây

a) Ba điểm A, B, C thẳng hàng và điểm C nằm giữa hai điểm A và B.

b) Ba điểm M, N, P thẳng hàng và hai điểm M, N nằm cùng phía đối với điểm P.

c) Ba điểm X, Y, Z thẳng hàng và hai điểm X, Y nằm khác phía đối với điểm Z.

d) Bốn điểm E, F, G, H cùng thuộc một đường thẳng và điểm G nằm giữa hai điểm E, F còn hai điểm E, H nằm khác phía đối với điểm F.

e) Bốn điểm R, S, T, U cùng nằm trên một đường thẳng và hai điểm T, S nằm về cùng phía so với điểm U còn hai điểm R, T nằm khác phía đối với điểm U.

Giải

bài tập toán 6

Câu 7: Xem hình 5, hãy đọc tên

bài tập toán 6

a) Điểm nằm giữa hai điểm M, P.

b) Điểm nằm giữa hai điểm M, Q.

c) Điểm nằm giữa hai điểm N, P.

Giải

a) Điểm N nằm giữa hai điểm M, P.

b) Điểm N và P nằm giữa hai điểm M, Q.

c) Không có điểm nào nằm giữa hai điểm N và P.

Câu 8: Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Ba điểm phân biệt là ba điểm thẳng hàng.

b) Trong ba điểm phân biệt luôn có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

c) Với ba điểm phân biệt luôn có hai điểm nằm về cùng phía đối với điểm còn lại.

d) Với ba điểm thẳng hàng phân biệt luôn có hai điểm nằm khác phía với điểm còn lại.

e) Với ba điểm thẳng hàng phân biệt luôn có hai điểm nằm về cùng phía với điểm còn lại.

f) Với ba điểm A, B, C thẳng hàng thì điểm B luôn nằm giữa hai điểm A, C.

Giải

Câu đúng: d, e.

Câu sai: a, b, c, f

Câu 9: Đố vui. Một người quan sát một đàn vịt bơi và nói:

''Một con bơi trước, trước hai con

Một con bơi giữa, giữa hai con

Một con bơi sau, sau hai con''.

Nghe vậy, bạn Anh cho rằng đàn vịt đó có đúng 3 con. Theo em, tại sao bạn Anh lại khẳng định như vậy?

Giải

Với ba con vịt bơi thẳng hàng như hình sau đây thì cả ba khẳng định sau đây đều đúng:

bài tập toán 6

Con vịt 1 bơi trước trước hai con vịt 2 và 3.

Con vịt 2 bơi giữa hai con vịt 1 và 3.

Con vịt 3 bơi sau hai con vịt 1 và 2.

Đánh giá bài viết
22 2.475
Sắp xếp theo

    Giải SBT Toán 6

    Xem thêm