Bài tập về phép trừ và phép chia

Bài tập về phép trừ và phép chia Toán 6

VnDoc.com xin mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Bài tập về phép trừ và phép chia. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các em ôn tập, luyện đề nhằm củng cố kiến thức đã học. Chúc các em học tốt.

Bài tập về ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

Bài tập chuyên đề tập hợp

Bài 1: Tính nhanh:

Bài tập về phép trừ và phép chia
Bài tập về phép trừ và phép chia
Bài 2: Tính nhanh:

Bài tập về phép trừ và phép chia

Bài 3: Tính:

a) 1- 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9.

b) 1 - 3 + 5 - 7 + 9 - 11 + … + 91 - 93 + 95 - 97 + 99.

c) 1 + 2 - 3 - 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + …+ 98 - 99 - 100 + 101

d) 1,3 - 3,2 + 5,1-7 + 8,9 - 10,8 + …+ 35,5 - 37,4 + 39,3 - 41,2 + 43,1

Bài 4: Cho dãy tính: 128 : 8 x 16 x 4 + 52 : 4. Hãy thêm dấu ngoặc đơn vào dãy tính đó sao cho:

a) kết quả là nhỏ nhất có thể? b) kết quả là lớn nhất có thể?

Bài 5: Hãy điền thêm dấu ngoặc đơn vào biểu thức sau: A = 100 - 4 x 20 - 15 + 25 : 5

a) sao cho a đạt giá trị lớn nhất và giá trị lớn nhất là bao nhiêu?

b) sao cho a đạt giá trị nhỏ nhất và giá trị nhỏ nhất đó là bao nhiêu?

Bài 6: Tìm giá trị số tự nhiên của a để biểu thức sau có giá trị nhỏ nhất, giá trị nhỏ nhất đó là bao nhiêu? A = (a - 30) x (a - 29) x …x (a - 1)

Bài 7: Tìm giá trị của số tự nhiên a để biểu thức sau có giá trị lớn nhất, giá trị lớn nhất đó là bao nhiêu? A = 2006 + 720 : (a - 6)

Bài 8: Một phép chia có thương là 6 dư 3, hiệu giữa số bị chia và số chia là 38. tìm số bị chia và số chia

Bài 9: Hiệu của hai số là 57, số bị trừ có chữ số hàng đơn vị là 3. Nếu gạch bỏ chữ số 3 thì được số trừ. tìm số bị trừ và số trừ.

Bài 10: Chia số 129 cho một số được số dư là 10, chia 61 cho số đó cũng được số dư là 10, tìm số chia

Bài 11: Tìm số có hai chữ số là hai số tự nhiên liên tiếp. Nếu viết số đó theo thứ tự ngược lại thì được số mới lớn hơn số cũ là bao nhiêu.

Bài 12: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất, biết rằng nếu chia số đó cho 29 thì được số dư là 5, và chia số đó cho 31 thì được số dư là 28

Bài 13: Tìm số chia và số bị chia biết thương bằng 3 số dư bằng 3, tổng của số bị chia, số chia, số dư bằng 50.

Bài 14: Hai số tự nhiên a và b chia cho m có cùng số dư. CTR: a – b chia hết cho m

Bài 15: Cho S = 7 + 10 + 13 +....... + 97 + 100

Tổng trên có bao nhiêu số hạng. Tìm số hạng thứ 2. Tính S?

Bài 16: Cho A là tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 150, chia cho 7 dư 3.

Hãy viết tập hợp A dưới dạng chỉ ra tính chất của các phần tử của tập hợp và theo cách liệt kê các phần tử của A thành một dãy số từ nhỏ đến lớn. Tính tổng các phần tử của A

Bài 17: Viết tập hợp C các số tự nhiên x biết rằng lấy x chia cho 12 ta được thương bằng số dư.

Đánh giá bài viết
42 6.273
Sắp xếp theo

Toán lớp 6 - Giải Toán 6 Kết nối

Xem thêm