Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

Bài tập môn Toán lớp 6

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 8: Quy tắc dấu ngoặc được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 7: Phép trừ hai số nguyên

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 9: Quy tắc chuyển vế

Câu 1: Tính tổng:

a, (-24) + 6 + 10 + 24

b, 15 + 23 + (-25) + (-23)

c, (-3) + (-350) + (-7) + 350

d, (-9) + (-11) + 21 + (-1)

Lời giải:

a, (-24) + 6 + 10 + 24 = [(-24) + 24] + (6 + 10) = 0 + 16 = 16

b, 15 + 23 + (-25) + (-23) = [15 + (-25)] + [23 + (-23)]= (-10) + 0 = -10

c, (-3) + (-350) + (-7) + 350 = [(-3) + (-7)] + [(-350) + 350] = (-10) + 0 = -10

d, (-9) + (-11) + 21 + (-1) = 21 – (9 + 11 + 1) = 21 – 21

Câu 2: Đơn giản biểu thức:

a, x + 25 + (-17) + 63

b, (-75) – (p + 20) + 95

Lời giải:

a, x + 25 + (-17) + 63 = x + [(25 + 63) + (-17)]

= x + [88 + (-17)] = x + 71

b, (-75) – (p + 20) + 95 = (-75) – p – 20 + 95

= -p + (95 – 75 – 20) = -p + 0 = -p

Câu 3: Tính nhanh các tổng sau:

a, (5674 – 97) – 5674

b, (-1075) – (29 – 1075)

Lời giải:

a, (5674 – 97) – 5674 = 5674 – 97 – 5674

= (5674 – 5674) – 97 = 0 – 97 = -97

b, (-1075) –(2 – 1075) = (-1075) – 29 + 1075

= (-1075 + 1075) – 29 = 0 -29 = -29

Câu 4: Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a, (18 +29) + (158 – 18 – 29)

b, (13 – 135 + 49) – (13 + 49)

Lời giải:

a, (18 + 29) + (158 – 18 – 29) = 18 + 29 + 158 -18 – 29

= (18 – 18) + (29 – 29) + 158 = 0 + 0 + 158 = 158

b, (13 – 135 + 49) – (13 + 49) = 13 – 135 + 49 – 13 – 49

= (13 – 13) + (49 – 49) -135 = 0 + 0 – 135

= -135

Câu 5: Tính giá trị của biểu thức: x + b + c, biết:

a, x = -3; b = -4; c = 2

b, x = 0. B = 7, c = -8

Lời giải:

a, Thay x = -3; b = -4; c = 2 vào biểu thức ta có:

(-3) + (-4) + 2 = -(3 + 4) + 2 = (-7) + 2 = -5

b, thay x = 0, b = 7, c = -8 vào biểu thức ta được:

0 + 7 + (-8) = 7 + (-8) = -1

Đánh giá bài viết
13 2.563
Sắp xếp theo

    Giải SBT Toán 6

    Xem thêm