Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn viết đồng phân C3H6O2, từ đó giúp các bạn vận dụng tốt làm các dạng bài tập xác định số đồng phân. Mời các bạn tham khảo. 

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan 

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án hướng dẫn giải 

Các đồng phân este có CTPT C3H6O2

HCOOCH2CH3

CH3COOCH3

Áp dụng công thức số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2

Công thức: Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n < 5) = 23-2 = 2 đồng phân

Lưu ý cách viết đồng phân của C3H6O2

Ứng với công thức phân tử C3H6O2 thì chất có thể là axit cacboxylic hoặc este

  • Axit cacboxylic C3H6O2 có 1 đồng phân cấu tạo

CH3-CH2-COOH

  • Este C3H6O2 có 2 đồng phân cấu tạo

CH3COOCH3

HCOOC2H5

Nếu câu hỏi: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C3H6O2 là 3 đồng phân: 2 este + 1 axit

Các bạn có thể áp dụng công thức tính nhanh số đồng phân este no

Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2

Công thức: Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n < 5)

Đối với đồng phân este no, đơn chức, mạch hở: RCOOR' hoặc CnH2nO2 (n ≥ 2)

Cách viết đồng phân este 

Bước 1: Tính k (tổng số liên kết π và vòng trong phân tử), tìm số liên kết π trong gốc hidrocacbon. 

Bước 2: Viết các đồng phân của este fomat HCOOR' (R' mạch không nhánh, có nhánh)

Bước 3: Thực hiện chuyển lần lượt 1 cacbn từ gốc R' sang gốc R cho đến khi R' chỉ còn 1 cacbon thì dừng lại.

Ứng với  công thức CnH2nO2 có các loại đồng phân mạch hở sau:

Axit no, đơn chức: C2H5COOH

Este no, đơn chức: CH3COOCH3

Anđehit - rượu: HO - CH2-CH2-CHO

Xeton - rượu: CH3 - CO- CH2OH 

Andehit - este: CH3-O-CH2-CHO

Xeton - ete: CH3-O-CH2-CO-CH3

Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Este R có công thức phân tử C4H6O2. Biết X thuỷ phân trong môi trường kiềm tạo ra muối và anđêhit. Công thức cấu tạo của R là.

A. CH3COOCH= CH2

B. CH3COOCH2- CH= CH2

C.  CH2=CH-COOCH3

D. CH3COOCH2CH3

Xem đáp án
Đáp án A

Este R có công thức phân tử C4H6O2. Biết X thuỷ phân trong môi trường kiềm tạo ra muối và anđêhit. Công thức cấu tạo của R là CH3COOCH= CH2

Câu 2. Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở có cùng công thức phân tử C5H10O2 phản ứng được với dung dịch KOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là

A. 4.

B. 5.

C. 8.

D. 9.

Xem đáp án
Đáp án D

C5H10O2 có k = 1 , phản ứng với dd NaOH ⇒ este hoặc axit no, đơn chức, mạch hở.

Không có phản ứng tráng bạc ⇒ không phải là este của axir fomic ⇒ các chất thỏa mãn là:

CH3COOC3H7 ( 2 đồng phân)

C2H5COOC2H5( 1 đồng phân)

C3H7COOCH3 ( 2 đồng phân )

C4H9COOH (4 đồng phân)

⇒Tổng cộng có 9 đồng phân

Câu 3. Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là:

A. 2

B. 5

C. 4

D. 3

Xem đáp án
Đáp án C

C2H4O2 có 2 đồng phân là: HCOOCH3 và CH3COOH.

CH3COOH tác dụng được với: Na, NaOH, NaHCO3

HCOOCH3 tác dụng được với: NaOH

=> Có 4 phản ứng xảy ra

Câu 4. Số chất đồng phân cấu tạp của nhau có công thức phân tử C4H8O2 đều tác dụng được với NaOH là 

A. 4

B. 5

C. 6

D. 8 

Xem đáp án
Đáp án C

Dễ dàng tính nhanh được . Các đồng phân là este hoặc axit của C4H8O2 sẽ tác dụng được với dung dịch NaOH.

6 đồng phân 2 axit và 4 este) đó là :

CH3CH2CH2COOH, CH3CH(CH3)COOH, HCOOCH2CH2CH3,

HCOOCH(CH3)CH3, CH3COOCH2CH3, CH3CH2COOCH3 .

Câu 5. Thủy phân este A mạch hở có công thức phân tử C4H6O2, sản phẩm thu được có khả năng tráng bạc. Số este A thỏa mãn tính chất trên là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Xem đáp án
Đáp án B

Do tổng pi + vòng của X là 2

=> ngoài 1 pi ở nhóm COO còn có pi ở gốc hidrocacbon

=> Sản phẩm thủy phân có khả năng tráng bạc nên X có thể là este củ axit focmic hoặc có liên kết đôi đính trực tiếp vào C gắn với nhóm COO ở gốc rượu.

=>Các chất thỏa mãn là:

HCOOCH=CH-CH3 (2 ĐP cis- trans) ; HCOOCH2-CH=CH2;

HCOOC(CH3)=CH2; CH3COOCH=CH2

Câu 5. Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axeton. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là

A. HCOO-C(CH3)=CH2.

B. HCOO-CH=CH-CH3.

C. CH3COO-CH=CH2.

D. CH2=CH-COO-CH3

Xem đáp án
Đáp án A

Axeton có công thức (CH3)2 –C=O

Este đơn chức + NaOH → 1 muối + 1 xeton → Este có dạng: R – COO –C(CH3) = CH – R’

Câu 6. Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là :

A. CH2=CH-COO-CH3

B. HCOO-C(CH3)=CH2

C. CH3COO-CH=CH2

D. HCOO-CH=CH-CH3

Xem đáp án
Đáp án C

CH3COO-CH=CH2

.............................................

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn tài liệu rất hữu ích giúp bạn đọc giải đáp các thắc mắc Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2, cũng như đưa ra công thức tính nhanh số đồng phân của este no. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo thêm Hóa lớp 12, Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 10

VnDoc.com đã lập group chia sẻ tài liệu học tập cũng như các bài giảng hay miễn phí trên Facebook: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com. Mời các bạn đoc tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu hay mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Đánh giá bài viết
1 35.186
Sắp xếp theo

Hóa 12 - Giải Hoá 12

Xem thêm