Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là

Số đồng phân este của C3H6O2

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn viết đồng phân C3H6O2, từ đó giúp các bạn vận dụng tốt làm các dạng bài tập xác định số đồng phân. Mời các bạn tham khảo.

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án hướng dẫn giải 

Các đồng phân este có CTPT C3H6O2

HCOOCH2CH3

CH3COOCH3

Áp dụng công thức số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2

Công thức: Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n < 5) = 23-2 = 2 đồng phân

Chú ý

Ứng với công thức phân tử C3H6O2 thì chất có thể là axit cacboxylic hoặc este

  • Axit cacboxylic C3H6O2 có 1 đồng phân cấu tạo

CH3-CH2-COOH

  • Este C3H6O2 có 2 đồng phân cấu tạo

CH3COOCH3

HCOOC2H5

Nếu câu hỏi: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C3H6O2 là 3 đồng phân: 2 este + 1 axit

Các bạn có thể áp dụng công thức tính nhanh số đồng phân este no

Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2

Công thức: Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n < 5)

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Este R có công thức phân tử C4H6O2. Biết X thuỷ phân trong môi trường kiềm tạo ra muối và anđêhit. Công thức cấu tạo của R là.

A. CH3COOCH= CH2

B. CH3COOCH2- CH= CH2

C.  CH2=CH-COOCH3

D. CH3COOCH2CH3

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2. Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở có cùng công thức phân tử C5H10O2 phản ứng được với dung dịch KOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là

A. 4.

B. 5.

C. 8.

D. 9.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là:

A. 2

B. 5

C. 4

D. 3

Xem đáp án
Đáp án C

C2H4O2 có 2 đồng phân là: HCOOCH3 và CH3COOH.

CH3COOH tác dụng được với: Na, NaOH, NaHCO3

HCOOCH3 tác dụng được với: NaOH

=> Có 4 phản ứng xảy ra

Câu 4. Số chất đồng phân cấu tạp của nhau có công thức phân tử C4H8O2 đều tác dụng được với NaOH là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 8

Xem đáp án
Đáp án C

Dễ dàng tính nhanh được . Các đồng phân là este hoặc axit của C4H8O2 sẽ tác dụng được với dung dịch NaOH.

6 đồng phân 2 axit và 4 este) đó là :

CH3CH2CH2COOH, CH3CH(CH3)COOH, HCOOCH2CH2CH3,

HCOOCH(CH3)CH3, CH3COOCH2CH3, CH3CH2COOCH3 .

Câu 5. Thủy pân este A mạch hở có công thức phân tử C4H6O2, sản phẩm thu được có khả năng tráng bạc. Số este A thỏa mãn tính chất trên là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Xem đáp án
Đáp án B

.............................................

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn tài liệu rất hữu ích giúp bạn đọc giải đáp các thắc mắc Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2, cũng như đưa ra công thức tính nhanh số đồng phân của este no. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo thêm Hóa lớp 12, Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 10.

VnDoc.com đã lập group chia sẻ tài liệu học tập cũng như các bài giảng hay miễn phí trên Facebook: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com. Mời các bạn đoc tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu hay mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Đánh giá bài viết
1 3.769
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 12 - Giải Hoá 12 Xem thêm