Giáo án Toán lớp 3 bài 37: Giảm đi một số lần

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 37: Giảm đi một số lần bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 35: Bảng chia 7

Giáo án Toán lớp 3 bài 36: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 38: Luyện tập

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

  • Biết thực hiện giảm đi một số lần. Vận dụng để giải các bài toán có liên quan.
  • Biết phân biệt giảm đi một số đơn vị với giảm một số lần.

2. Kỹ năng: HS vận dụng cách thực hiện giảm một số đi nhiều lần để giải các bài tập

3. Thái độ: HS tích cực học tập, hăng hái phát biểu xây dựng bài.

II. Đồ dùng dạy - học

Bộ đồ dùng dạy học

III. Các hoạt động dạy - học

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.Ổn định

2.Kiểm tra

3.Bài mới

a. Giới thiệu bài

b. HD thực hiện giảm một số đi nhiều lần

- Biết giảm một số đi nhiều lần ta lấy số đó chia cho số lần

c. Luyện tập

Bài 1:

- Biết vận dụng qui tắc để làm bài.

Bài 2:

- Biết giải bài toán đơn.

Bài 3:

-Biết cách vẽ đoạn thẳng theo số đo đã cho.

4.Củng cố

5.Dặn dò

- Gọi HS lên bảng làm bài.

Đặt tính và thực hiện phép tính: 42 : 7; 42 : 6 ; 25 : 5; 48 : 7

- Nhận xét, cho điểm.

* Giờ học hôm nay chúng ta được học kiến thức mới qua bài giảm một số đi một số lần.

- Nêu bài toán SGK.

- Hàng trên có mấy con gà?

- Số gà hàng dưới như thế nào so với số gà hàng trên?

- Hướng dẫn HS vẽ sơ đồ:

+ Vẽ đoạn thẳng thể hiện số gà hàng trên. Chia đoạn thẳng thành 3 phần bằng nhau. Khi giảm số gà hàng trên đi 3 lần thì còn lại mấy phần?

+ Vậy vẽ đoạn thẳng thể hiện số gà hàng dưới là 1 phần.

- Yêu cầu HS suy nghĩ và tính số gà hàng dưới.

- Tiến hành tương tự với bài toán về độ dài đoạn thẳng AB và CD.

- GV hỏi: Muốn giảm 8cm đi 4 lần ta làm thế nào?

-Vậy Muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm như thế nào?

- Gọi HS đọc bài.

- HS đọc cột đầu tiên của bảng.

- Muốn giảm một số đi 4 lần ta làm thế nào?

- Hãy giảm 12 đi 4 lần.

- Muốn giảm một số đi 6 lần ta làm thế nào?

- Hãy giảm 12 đi 6 lần.

- HS suy nghĩ và làm tiếp các phần còn lại của bài.

- Chữa bài, nhận xét.

- Gọi HS đọc đề bài phần a.

- Mẹ có bao nhiêu quả bưởi?

- Số bưởi còn lại sau khi bán như thế nào so với số bưởi ban đâu?

- Vậy ta vẽ sơ đồ như thế nào?

- Thể hiện số bưởi ban đầu mấy phần bằng nhau?

- Khi giảm số bưởi ban đâu đi 4 lần thì còn lại mấy phần?

- Vậy vẽ số bưởi còn lại là mấy phần bằng nhau?

- Yêu cầu HS lên bảng trình bày bài giải.

- Tiến hành tương tự với phần b.

- Yêu cầu HS suy nghĩ để tự vẽ sơ đồ và làm bài.

- Chữa bài, nhận xét.

- Gọi HS đọc đề bài.

- Muốn vẽ đoạn thẳng CD và MN ta phải biết gì?

-Yêu cầu HS tính độ dài đoạn thẳng CD và MN.

- Gọi HS lên bảng vẽ hình.

- GV nhận xét, cho điểm.

- Vậy muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm như thế nào?

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà ôn lại bài,chuẩn bị bài sau: Luyện tập.

- 4 HS lên bảng làm, dưới lớp làm vào bảng con.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- 1HS đọc lại đề toán.

- Hàng trên có 6 con gà.

- Số gà hàng trên giảm đi 3 lần thì bằng số gà hàng dưới.

- HS theo dõi GV vẽ sơ đồ.

+ Số g hàng trên đang là 3 phần, giảm đi 3 lần thì được 1 phần.

Tóm tắt

Hàng trên:

Hàng dưới:

- Số gà hàng dưới là:

6 : 3 = 2 (con gà)

- HS thực hiện: 8cm : 4

- Muốn giảm một số đi nhiều lần ta lấy số đó chia cho số lần.

- 1 HS đọc.

- 1 HS đọc: Số đã cho, giảm đi 4 lần, giảm đi 6 lần.

- Muốn giảm một số đi 4 lần ta lấy số đó chia cho 4.

-12 giảm 4 lần là: 12: 4= 3

- Muốn giảm một số đi 6 lần ta lấy số đó chia cho 6.

-12 giảm 6 lần là: 12: 6 =2

- 3 HS lên bảng làm, dưới lớp làm vào vở.

Số

đã

cho

Giảm

4 lần

Giảm

6 lần

48

48:4= 12

48: 6 =8

36

36: 4= 9

36: 6= 6

24

24:4=6

24:6=4

- 1HS đọc.

- Mẹ có 40 quả bưởi.

- Số bưởi ban đầu giảm đi 4 lần thì bằng số bưởi còn lại sau khi bán.

- Thể hiện số bưởi ban đầu là 4 phần bằng nhau.

- 4 phần giảm đi 4 lần thì còn lại 1 phần.

- Là 1 phần.

- 1 HS lên bảng làm.

Bài giải

Số quả bưởi còn lại là:

40 : 4 + 10 (quả)

Đáp số: 10 quả bưởi

Tóm tắt

Làm tay:

Làm máy:

Bài giải

Thời gian làm công việc đó bằng máy là:

30 : 5 = 6 (giờ)

Đáp số: 6 giờ

- 1 HS đọc.

- ta phải biết được độ dài của mối đoạn thẳng là bao nhiêu cm.

- HS tính: Đoạn thẳng CD:

8 : 4 = 2(cm)

Đoạn thẳng MN: 8-4 =4(cm)

- 1 HS lên vẽ hình.

- 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

- HS nhận xét.

- HS nêu.

Đánh giá bài viết
1 2.635
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm