Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 4 Volunteer Work

Bài tập ngữ pháp Unit 4 lớp 11

Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 4 Volunteer Work do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 11 mới đi kèm đáp án.

Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 4 Volunteer Work

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Read the sentences below and underline the correct form of gerund and participle (present or perfect) in italics, sometimes both forms are possible.

1. Taking/ Having taken off her shoes. Anna tiptoed into the room

2. Hary denied breaking/ having broken the window

3. We saw some boys sleeping/ having slept on the park benches

4. Holding/ Having held the rope with one hand, he stretched out the other to the boy in the water

5. James fell, striking/ having struck his head against the door.

Xem đáp án

1. Taking/ Having taken off her shoes. Anna tiptoed into the room

2. Hary denied breaking/ having broken the window

3. We saw some boys sleeping/ having slept on the park benches

4. Holding/ Having held the rope with one hand, he stretched out the other to the boy in the water

5. James fell, striking/ having struck his head against the door.

II. Rewrite the following sentences using a present participle or perfect participle

1. Jack rushed out of the house as soon as he finished eating his breakfast

______________________________, Jack rushed out of the house.

2. I left and let Nam continue talikng to the guests

I left Nam ________________________________

3. We watched them when they were playing chess

We watched _______________________________

4. Peter uses very little time to study his lessons

Peter doesn’t spend _________________________

5. As she has been to the city before, Jane feels confident and comfortable

_____________________, Jane feels confident and comfortable

Xem đáp án

1. Having eaten his breakfast, Jack rushed out of the house

2. I left Nam taking to the guests

3. We watched them playing chess

4. Peter doesn’t spend much time studying his lessons

5. Having been to the city before, Jane feels confident and comfortable

III. Put the verbs into the correct forms

1. Barbara (see) __________ (hang) __________ around the bank four times

2. I am looking forward to (invite) __________to such an important ceremony

3. When (ask) __________ around the money, the chile denied (steal) __________ it

4. You should apologize for (imform) __________ you too late

5. If she catches you (sleep) __________ at work, she will get very angry.

Xem đáp án

1. Barbara (see) __________ (hang) __________ around the bank four times

2. I am looking forward to (invite) ____being invited______to such an important ceremony

3. When (ask) ___asked_______ around the money, the chile denied (steal) ___stealing_______ it

4. You should apologize for (imform) ____informing______ you too late

5. If she catches you (sleep) ___sleeping_______ at work, she will get very angry

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 11 Unit 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 11 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 11Ngữ Văn lớp 11. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 4 Volunteer Work. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 11 hay như Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 3 Becoming Independent, Bài tập Unit 3 lớp 11: Becoming Independent.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 11 các môn năm 2021 - 2022.

Đánh giá bài viết
1 558
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 11 Xem thêm