Toán lớp 6 Bài 36 Góc Kết nối tri thức

Toán lớp 6 Bài 36 Góc Kết nối tri thức có đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trang 59, 60. Lời giải sau đây giúp các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình. Mời các em học sinh cùng so sánh lời giải chi tiết.

1. Góc

Câu hỏi trang 58 Toán lớp 6 Tập 2

Quan sát Hình 8.45 và đọc tên các góc trong hình vẽ. Với mỗi góc, hãy cho biết đỉnh và các cạnh của nó.

Câu hỏi trang 58 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Đáp án

+) Góc xOy có hai cạnh là Oy và Ox và đỉnh là điểm O

+) Góc xOz có hai cạnh là Oz và Ox và đỉnh là điểm O

+) Góc yOz có hai cạnh là Oz và Oy và đỉnh là điểm O

Luyện Tập 1 trang 59 Toán lớp 6 Tập 2

1. Quan sát hình 8.46 và gọi tên các góc có đỉnh là A, B trong hình vẽ.

Giải Toán lớp 6 bài 36

2. Vẽ hình theo hướng dẫn sau:

- Vẽ đường thẳng xy.

- Lấy điểm A thuộc đường thẳng xy.

- Lấy điểm B không thuộc đường thẳng xy.

- Nối A và B.

a) Em hãy đọc tên các góc có trong hình vừa vẽ;

b) Trong các góc đó, hãy chỉ ra góc bẹt.

Đáp án

1)

+) Các góc ở đỉnh A là: Góc DAC; góc DAB; góc BAC.

+) Các góc ở đỉnh B là: Góc ABC; góc ABD; góc DBC.

2) Ta có hình vẽ:

Quan sát Hình 8.46 và gọi tên các góc có đỉnh là A, B trong hình vẽ

a) Các góc có trong hình vẽ là:  ∠ xAB ; ∠ BAy ; ∠ xAy

b) Vì Ax và Ay là hai góc đối nhau nên  ∠ xAy  là góc bẹt.

Vận dụng 1 trang 59 Toán lớp 6 Tập 2

Compa là một dụng cụ học tập quen thuộc của các em học sinh. Mở chiếc compa ra ta thấy hình ảnh của một góc, trong đó hai cạnh của compa là hai cạnh của góc, đỉnh của compa là đỉnh của góc (H.8.47). Em hãy tìm thêm trong thực tiễn các hình ảnh của góc và mô tả đỉnh, cạnh của các góc đó.

Gợi ý trả lời

Chiếc kéo cắt vải . Mở chiếc kéo ra ta thấy hình ảnh của một góc ,trong đó hai lưỡi kéo là cạnh của góc, phần nối nhau của 2 lưỡi kéo là đỉnh của góc.

Chiếc ê ke: hai cạnh của chiếc ê ke là cạnh của góc, điểm chung của 2 cạnh là gốc.

Đồng hồ: Góc có 2 cạnh là kim phút và kim giờ, đỉnh là phần nối kim phút và kim giờ.

Toán lớp 6 bài 36 KNTT

2. Điểm trong của góc

Hoạt động 1 trang 59 Toán lớp 6 Tập 2

Quan sát Hình 8.42 và cho biết cầu thủ nào nằm trong góc sút.

Hoạt động 1 trang 59 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Gợi ý trả lời:

Cầu thủ mang áo số 1 nằm trong góc sút.

Hoạt động 2 trang 59 Toán lớp 6 Tập 2

Trên tờ giấy màu A4, em xác định hai điểm M, N rồi dùng kéo cắt rời một góc từ tờ giấy như hình bên. Em hãy cho biết trong hai điểm M, N:

a) Điểm nào nằm trong góc vừa cắt rời?

b) Điểm nào không nằm trong góc đó?

Hoạt động 2 trang 59 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Gợi ý trả lời:

Khi cắt rời một góc như tờ giấy ở hình bên ta còn:

Hoạt động 2 trang 59 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

a. Điểm M nằm trong góc vừa cắt rời

b. Điểm N không nằm trong góc vừa cắt rời

Câu hỏi trang 59 Toán lớp 6 Tập 2:

Quan sát Hình 8.49 và kể tên các điểm nằm trong góc mOn.

Câu hỏi trang 59 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Gợi ý trả lời:

Các điểm nằm trong góc mOn là: B, C.

Luyện Tập 2 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2

Vẽ Hình 8.50 vào vở.

a) Kể tên các điểm nằm trong góc xOy,

b) Lấy điểm I thuộc đoạn thẳng AB, điểm K nằm trên đường thẳng AB nhưng không thuộc đoạn AB.

Hỏi điểm I có nằm trong góc xOy không? Điểm K có nằm trong góc xOy không?

Giải Toán lớp 6 bài 36 KNTT

Gợi ý trả lời

a. Các điểm nằm trong góc xOy là: P; M.

b.

+) Nếu điểm I trùng với điểm A hoặc điểm B thì điểm I không nằm trong góc xOy.

Giải Toán lớp 6 bài 36 KNTT

+) Nếu điểm I nằm trên đoạn thẳng AB nhưng không trùng với A và B thì điểm I nằm trong góc xOy.

Giải Toán lớp 6 bài 36 KNTT

+) Nếu điểm K nằm trên đường thẳng AB nhưng không thuộc đoạn AB thì điểm K không nằm trong góc xOy.

Toán lớp 6 bài 36 sách KNTT

Vận dụng 2 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2

Quan sát mặt đồng hồ ở hình bên và cho biết trong các vạch chỉ số trên mặt đồng hồ, những vạch nào nằm trong góc tạo bởi:

a) Kim giờ và kim phút;

b) Kim giây và kim phút.

Giải Toán lớp 6 bài 36 KNTT

Gợi ý trả lời

a) Các vạch nằm trong góc tạo bởi kim giờ và kim phút là các vạch số: 11; 12; 1.

b) Các vạch nằm trong góc tạo bởi kim giây và kim phút là các vạch số: 9; 10; 11; 12; 1.

Giải bài tập trang 60 Toán lớp 6 Tập 2 KNTT

Bài 8.25 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2 KNTT

Viết tên (cách viết kí hiệu) của góc, chỉ ra đỉnh, cạnh của góc trong mỗi hình vẽ sau:

Giải Toán lớp 6 bài 36 KNTT

Gợi ý trả lời

a.\angle \;yMx, đỉnh là M , cạnh của góc là My và Mx.

b. \angle \;DEF, đỉnh là E , cạnh của góc là DE và EF

\angle \;EDF , đỉnh là D , cạnh của góc là DE và DF

\angle \;DFE, đỉnh là F , cạnh của góc là DF và FE.

Bài 8.26 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2 KNTT

Cho đường thẳng xy. Vẽ hai điểm A, B nằm trên đường thẳng xy. Gọi tên các góc bẹt tạo thành.

Gợi ý trả lời

Giải Toán lớp 6 bài 36 KNTT

Các góc bẹt tạo thành là góc: xAy; xBy

Bài 8.27 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2 KNTT

Quan sát mặt đồng hồ dưới đây.

Giải Toán lớp 6 bài 36 KNTT

Trong các vạch chỉ số trên mặt đồng hồ, những vạch nào nằm trong góc tạo bởi kim giờ và kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút?

Gợi ý trả lời

Vạch số 8, 7, 6, 5, 4.

15 phút chỉ số 3 nên số 3 nằm trên kim phút. Do đó số 3 không nằm trong góc tạo bởi kim phút và kim giờ.

Bài 8.28 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2 KNTT

Cho ba tia chung gốc Oa, Ob và Oc, trong đó không có hai tia nào đối nhau. Hỏi có bao nhiêu góc có hai cạnh là hai trong ba tia đã cho?

Gợi ý trả lời

Giải Toán lớp 6 bài 36 KNTT

Có 3 Góc aOb, cOb, cOa

Bài 8.29 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2 KNTT

Viết tên các góc có đỉnh A, đỉnh M trong hình vẽ sau:

Giải Toán lớp 6 bài 36 sách KNTT

Gợi ý trả lời

Các tia gốc A: AB, AH, AM, AC.

Các tia gốc M: MB, MA, MC

Góc có đỉnh A:\widehat {BAH},\widehat {BAM},\widehat {BAC},\widehat {HAM},\widehat {HAC},\widehat {MAC}

Các góc có đỉnh M:\widehat {BMA},\widehat {AMC},\widehat {BMC}

Bài 8.30 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2 KNTT

Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C trên tờ giấy trắng rồi vẽ các đoạn thẳng AB, BC ,CA.

Em hãy tô màu phần hình chứa tất cả các điểm trong của cả ba góc BAC, ACB, CBA.

Gợi ý trả lời

Giải Toán lớp 6 KNTT

Phần hình chứa tất cả các điểm trong của cả ba góc BAC, ACB, CBA là phần tô màu nhạt. (Các điểm nằm trên các đoạn thẳng AB, AC, BC không thuộc phần trong của cả 3 góc trên).

..............................

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các bạn Giải Toán lớp 6 Bài 36 Góc Kết nối tri thức. Để xem lời giải các bài tiếp theo, mời các bạn vào chuyên mục Giải Toán 6 Kết nối tri thức trên VnDoc nhé. Chuyên mục tổng hợp lời giải theo từng đơn vị bài học, giúp các em nắm vững kiến thức được học trong từng bài, từ đó luyện giải Toán 6 hiệu quả. Chúc các em học tốt.

Đánh giá bài viết
52 20.952
Sắp xếp theo

    Toán lớp 6

    Xem thêm