Công thức tính thể tích hình lập phương, diện tích hình lập phương

144 20.077

Công thức tính thể tích hình lập phương, diện tích hình lập phương

Hình lập phương là khối hình có 6 mặt đều là hình vuông bằng nhau, 12 cạnh có chiều dài bằng nhau, có tất cả 8 đỉnh. Nếu bạn đang thắc mắc các công thức về hình lập phương như thể tích, diện tích thì có thể tham khảo các công thức và các ví dụ sau đây.

Công thức tính diện tích hình thang, chu vi hình thang

Công thức tính chu vi hình chữ nhật và diện tích hình chữ nhật

Công thức tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông

1. Công thức tính thể tích hình lập phương

Công thức tính thể tích hình lập phương, diện tích hình lập phương

Thể tích của hình lập phương cạnh a bằng a mũ 3 lần.

V = a x a x a

Ví dụ ta có hình lập phương ABCDEFGH có cạnh a = 3 cm chúng ta sẽ có V(ABCDEFGH) = 3 x 3 x 3 = 27 cm3

VD 2: Cho một hình lập phương OPQRST có các cạnh đều bằng nhau và bằng 7cm . Hỏi thể tích hình lập phương OPQRST bằng bao nhiêu?

Trả lời

Ta có các cạnh của hình lập phương OPQRST đều bằng nhau và bằng một giá trị a = 7cm. Khi áp dụng công thức tính thể tích hình lập phương, ta có đáp án như sau:

V = a x a x a = 7 x 7 x 7 = 343 cm3

2. Công Thức Và Cách Tính Diện Tích Hình Lập Phương

Diện tích hình lập phương được chia ra hai dạng bao gồm diện tích xung quanh và diện tích toàn phần. Trong đó diện tích xung quanh bằng diện tích một mặt nhân với 4. Trong khi đó diện tích toàn phần bằng diện tích một một mặt nhân với 6.

- Công Thức Tính Diện Tích Toàn Phần Hình Lập Phương

S = 6 x a²

Trong đó:

+ a: các cạnh của hình lập phương.

- Công Thức Tính Diện Tích Xung Quanh Hình Lập Phương

S = 4 x a²

- Ví Dụ Cách Tính Diện Tích Hình Lập Phương:

Có một hình lập phương 6 cạnh KLMNOP với các cạnh đều có kích thước bằng nhau với chiều dài là 5cm. Hỏi diện tích của hình lập phương này bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Gọi chiều dài các cạnh của hình lập phương đều bằng nhau: a = 5cm. Áp dụng theo công thức tính diện tích hình lập phương, ta có

S (toàn phần) = 6a² = 6 x (5)2 = 6 x 25 = 150 cm2

S (xung quanh) = 4a² = 4 x (5)2 = 4 x 25 = 100 cm2

Tham khảo các bài tập về hình lập phương:

Giải bài tập trang 122, 123 SGK Toán 5: Thể tích hình lập phương

Giải bài tập trang 111, 112 SGK Toán 5: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Đánh giá bài viết
144 20.077
Học tập Xem thêm