Vở bài tập Toán lớp 5 bài 17: Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải Toán

Giải vở bài tập Toán 5 bài 17: Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải Toán là lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 22, 23 có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán tỉ lệ.

1. Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 22

1.1. Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 22 Câu 1

Minh mua 20 quyển vở hết 40 nghìn đồng. Hỏi Bình mua 21 quyển vở loại đó hết bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị:

- Tìm số tiền mua 1 quyển vở = số tiền mua 20 quyển vở : 20.

- Tìm số tiền mua 21 quyển vở = số tiền mua 1 quyển vở × 21.

Tóm tắt :

20 quyển: 40 000 đồng

21 quyển: .........đồng?

Bài giải

Giá tiền của một quyển vở là:

40000 : 20 = 2000 (đồng)

Số tiền Bình mua 21 quyển vở là:

2000 x 21 = 42 000 (đồng)

Đáp số: 42 000 (đồng)

1.2. Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 22 Câu 2

Nếu trung bình cứ 20 giây có 1 em bé ra đời thì có bao nhiêu em bé ra đời trong 1 phút, 1 giờ, 1 ngày ?

Hướng dẫn giải:

- Đổi 1 phút, 1 ngày, 1 giờ ra đơn vị đo là giây.

- Số em bé ra đời trong 1 khoảng thời gian = thời gian (tính theo đơn vị giây) : thời gian 1 em bé ra đời.

Tóm tắt:

20 giây: 1 em bé ra đời

1 phút : ... em bé ra đời ?

1 giờ : ... em bé ra đời ?

1 ngày : ... em bé ra đời ?

Bài giải

Ta có : 1 phút = 60 giây

1 giờ = 60 phút = 60 giây × 60 = 3600 giây

1 ngày = 24 giờ = 3600 giây × 24 = 86400 giây

Số em bé ra đời trong 1 phút là:

60 : 20 = 3 (em bé)

Số em bé ra đời trong 1 giờ là:

3600 : 20 = 180 (em bé)

Số em bé ra đời trong 1 ngày là:

86400 : 20 = 4320 (em bé)

Đáp số: 1 phút: 3 em bé;

1 giờ: 180 em bé;

1 ngày: 4320 em bé.

Chuyên mục Toán lớp 5 sẽ hướng dẫn giải SGK và VBT Toán 5 chi tiết đầy đủ cả năm học cho các bạn học sinh tham khảo tìm lời giải phù hợp cho chương trình sách mình đang theo học. Tất cả các tài liệu đều được tải miễn phí về sử dụng và tùy theo bài tập học sinh sẽ có cách giải phù hợp.

1.3. Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 22 Câu 3

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

Một người làm trong 2 ngày được trả 72000 đồng tiền công. Hỏi với mức trả công như thế, nếu người đó làm trong 3 ngày thì được trả bao nhiêu tiền?

A. 144 000 đồng

B. 216 000 đồng

C. 180 000 đồng

D. 108 000 đồng

Hướng dẫn giải:

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị:

- Tính số tiền công trong 1 ngày = số tiền công trong 2 ngày : 2.

- Tính số tiền công trong 3 ngày = số tiền công trong 1 ngày × 3.

Đáp án

Nếu người đó làm trong 1 ngày thì được trả số tiền là:

72 000 : 2 = 36 000 (đồng)

Nếu người đó làm trong 3 ngày thì được trả số tiền là:

36 000 × 3 = 108 000 (đồng)

Đáp số : 108 000 đồng.

Chọn D

1.4. Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 23 Câu 4

Cửa hàng đề bảng giá 1 tá bút chì là 15 000 đồng. Bạn An muốn mua 6 cái bút chì lại đó thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị hoặc phương pháp tìm tỉ số.

Tóm tắt:

1 tá bút chì = 12 cái bút chì

12 bút chì : 15 000 đồng

6 bút chì: ........ đồng ?

Bài giải

Cách 1:

Đổi : 1 tá bút chì = 12 cái bút chì .

Nếu mua 1 cái bút chì thì phải trả số tiền là:

15 000 : 12 = 1250 (đồng)

Bạn An muốn mua 6 cái bút chì lại đó thì phải trả người bán hàng số tiền là :

1250 × 6 = 7500 (đồng)

Đáp số: 7500 đồng.

Cách 2:

Đổi : 1 tá bút chì = 12 cái bút chì.

12 cái bút chì gấp 6 cái bút chì số lần là:

12 : 6 = 2 (lần)

Bạn An muốn mua 6 cái bút chì lại đó thì phải trả người bán hàng số tiền là :

15 000 : 2 = 7500 (đồng)

Đáp số: 7500 đồng.

...................................................................

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 18: Ôn tập và bổ sung về giải Toán (tiếp theo)

...................................................................

>> Bài trước: Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 21

Toán lớp 5 bài 17 là Hướng dẫn giải vở bài tập toán lớp 5 bài 17 trang 22, 23. Lời giải bao gồm 4 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu để các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình. Các bậc Phụ huynh cùng tham khảo hướng dẫn con em học tập tại nhà. Hãy cùng VnDoc tìm hiểu về Toán tỉ lệ (đại lượng này tăng lên bao nhiêu lần thì đại lượng tương ứng tăng bấy nhiêu lần), các dạng toán gấp lên số lần. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 22.

2. Kiến thức cần nhớ

2.1. Đại lượng tỉ lệ thuận

a. Khái niệm

Hai đại lượng tỉ lệ thuận tức là đại lượng này tăng lên bao nhiêu lần thì đại lượng kia cũng tăng lên bấy nhiêu lần và ngược lại.

b. Cách giải bài toán về quan hệ tỉ lệ thuận

(Giải bằng 2 cách)

Cách 1: Phương pháp rút gọn về đơn vị

Bước 1: Tìm giá trị một phần (Thực hiện phép tính nhân)

Bước 2: Tìm giá trị nhiều phần (Thực hiện phép tính chia)

Cách 2: Phương pháp tìm tỉ số

(Đại lượng này gấp lên bao nhiêu lần thì đại lượng kia gấp lên bấy nhiêu lần)

2.2. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Các bước giải bài toán dạng tổng-tỉ

Bước 1: Vẽ sơ đồ

Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau

Bước 3: Tìm giá trị một phần

Bước 4: Tìm hai số theo yêu cầu của bài

Bước 5: Kết luận

3.3. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Các bước giải bài toán dạng hiệu-tỉ

Bước 1: Vẽ sơ đồ

Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau

Bước 3: Tìm giá trị một phần

Bước 4: Tìm hai số theo yêu cầu của bài

Bước 5: Kết luận

2.4. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Một người mua 60 cái bút, trong đó số bút xanh gấp rưỡi số bút đỏ. Hỏi người đó mua bao nhiêu bút mỗi loại?

Giải:

Giá trị của một phần là: 60: (3+2) = 12 (cái)

Số bút xanh là: 12 x 3 = 36 (cái)

Số bút đỏ là: 12 x 2 = 24 (cái)

Ví dụ 2: Một người làm 5 ngày được 30 sản phẩm. Hỏi với mức làm như thế người đó phải làm trong bao nhiêu ngày để được 48 sản phẩm?

Giải:

Số sản phẩm làm được trong một ngày là: 30 : 5 = 6 (sản phẩm)

Số ngày để người đó hoàn thành 48 sản phẩm là: 48 : 6 = 8 (ngày)

Ví dụ 3: Nhà bếp dự trữ đủ lượng gạo cho 45 người ăn trong 6 ngày. Hỏi nếu có 54 người ăn thì số gạo đó sẽ đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Biết rằng suất ăn của mỗi người là như nhau)

Giải:

Số ngày để một người ăn hết số gạo đó là: 6 x 45 = 270 (ngày)

Số ngày để 54 người ăn hết số gạo đó là: 270 : 54 = 5 (ngày)

Ví dụ 4: Có 80l dầu chứa trong hai thùng. Sau khi đổ 5l dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì lượng dầu ở thùng thứ hai gấp rưỡi thùng thứ nhất. Hỏi lúc đầu mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu?

Giải:

Nhận xét: Sau khi đổ 5 lít dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì tổng lượng dầu ở hai thùng vẫn là 80l.

Lượng dầu ở thùng thứ nhất lúc sau là: 80 : (3 + 2) x 2 = 32 (l)

Lượng dầu ở thùng thứ nhất lúc đầu là: 32 + 5 = 37 (l)

Lượng dầu ở thùng thứ hai lúc đầu là: 80 - 37 = 43 (l)

Ví dụ 5: Một nhóm 5 người thợ làm 8 ngày được 120 sản phẩm. Hỏi nếu nhóm đó có 7 người thì phải làm trong bao nhiêu ngày để được 126 sản phẩm? (Biết rằng mức làm của mỗi người là như nhau).

Giải:

Số sản phẩm mà 5 người làm được trong 1 ngày là: 120 : 8 = 15 (sản phẩm)

Số sản phẩm mà 1 người làm được trong 1 ngày là: 15 : 5 = 3 (sản phẩm)

Số sản phẩm mà 7 người làm được trong 1 ngày là: 3 x 7 = 21 (sản phẩm)

Số ngày để 7 người đó làm được 126 sản phẩm là: 126 : 21 = 6 (ngày)

>> Xem thêm: Lý thuyết Toán lớp 5: Ôn tập và bổ sung về giải toán

3. Bài tập Ôn tập và bổ sung về giải Toán

................

Giải vở bài tập Toán 5 bài 17: Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải Toán bao gồm 4 câu hỏi có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán tỉ lệ, tìm hai số khi biết tổng tỉ, tìm hai số khi biết hiệu tỉ, giải bài toán đã cho theo phương pháp "rút về đơn vị", các dạng toán có lời văn. Hi vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5 đầy đủ các môn: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử, Địa lý, Tin học. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đối với chương trình học lớp 5, Các tài liệu hay như giải bài tập, văn mẫu, bài giảng chọn lọc tại Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Tại đây là các tài liệu tải miễn phí, các thầy cô có thể chia sẻ kinh nghiệm dạy học, giảng dạy. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
513 173.244
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Bảo Bình
  Bảo Bình

  Số em bé ra đời trong 1 phút là:
  1 x ( 60 : 20 ) = 3 ( em bé )
  Số em bé ra đời trong 1 giờ là:
  3 x 60 = 180 ( em bé )
  Số em bé ra đời trong 1 ngày là:
  180 x 24 = 4320 ( em bé )
  Đáp số : ...

  Thích Phản hồi 10:55 28/09
  • Bé Bông
   Bé Bông

   Xem thêm giải vở bài tập toán lớp 5: https://vndoc.com/giai-vo-bai-tap-toan-5-bai-17-luyen-tap-147112

   Thích Phản hồi 10:56 28/09
   • Ẩn Danh
    Ẩn Danh

    1 phút là: 1 x ( 60 : 20 ) = 3 ( em bé )
    1 giờ là: 3 x 60 = 180 ( em bé )
    1 ngày là: 180 x 24 = 4320 ( em bé )

    Thích Phản hồi 10:57 28/09

    Giải Vở Bài Tập Toán 5

    Xem thêm