Giải bài tập SGK trang 26, 27 Toán 8 tập 1: Chia đơn thức cho đơn thức

Giải bài tập Toán 8 bài Chia đơn thức cho đơn thức

Giải bài tập trang 26, 27 Toán 8 tập 1: Chia đơn thức cho đơn thức với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 8, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán.

A. Kiến thức cơ bản:

1. Đơn thức chia hết cho đơn thức: Với A và B là hai đơn thức, B ≠ 0. Ta nói A chia hết cho B nếu tìm được một đơn thức Q sao cho A = B . Q

Kí hiệu: Q = A : B =A/B

2. Qui tắc:

Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) ta làm như sau:

  • Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B.
  • Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B.
  • Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

B. Giải bài tập Môn Toán lớp 8 tập 1 trang 26, 27

Bài 1 (trang 26 SGK Toán đại số 8 tập 1)

Làm tính chia

a) 53 : (-5)2; b) (3/4)5: (3/4)3 c) (-12)3 : 83.

Đáp án và hướng dẫn giải bà

a) 53 : (-5)2 = 53 : 52 = 53 – 2 = 5

b) (3/4)5: (3/4)3= (3/4)5-3=(3/4)2= 9/16

c) (-12)3 : 83 = -123 : 83= (-4 . 3)3 : (4 . 2)3 = ((-4.3)/4.2)3= (-3/2)3 = – 27/8

Bài 2 (trang 27 SGK Toán đại số 8 tập 1)

Làm tính chia:

a) x10 : (-x)8; b) (-x)5 : (-x)3; c) (-y)5 : (-y)4.

Đáp án và hướng dẫn giải bài

a) x10 : (-x)8 = x10 : x8 = x10 – 8 = x2

b) (-x)5 : (-x)3= (-x)5 – 3 = (-x)2 = x2

c) (-y)5 : (-y)4 = (-y)5 – 4 = -y

Bài 3 (trang 27 SGK Toán đại số 8 tập 1)

Làm tính chia:

a) 5x2y4 : 10x2y;

b) 3/4x3y3 : (-1/2x2y2);

c) (-xy)10 : (-xy)5.

Đáp án và hướng dẫn giải bài

Bài tập môn toán lớp 8

Bài 4 (trang 27 SGK Toán đại số 8 tập 1)

Tính giá trị của biểu thức 15x4y3z2 : 5xy2z2 với x = 2, y = -10, z = 2004

Đáp án và hướng dẫn giải bài

15x4y3z2 : 5xy2z2 với x = 2, y = -10, z = 200

Ta có 15x4y3z2 : 5xy2z2 = 3 . x4 – 1 . y3 – 2 . z2 – 2 = 3x3y

Tại x = 2, y = -10, z = 2004

Ta được: 3 . 23(-10) = 3 . 8 . (-10) = -240.

Đánh giá bài viết
10 6.162
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 8 Xem thêm