Giải bài tập trang 57 SGK Toán 2: 13 trừ đi một số 13 - 5

Giải bài tập trang 57 SGK Toán 2: 13 trừ đi một số 13 - 5

Giải bài tập trang 57 SGK Toán 2: 13 trừ đi một số 13 - 5 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh biết cách lập bảng trừ có nhớ dạng 13 - 5 và học thuộc lòng bảng trừ, vận dụng bảng trừ vào tính và giải toán.

Giải bài tập trang 55 SGK Toán 2: Luyện tập

Giải bài tập trang 56 SGK Toán 2: Tìm số bị trừ

Hướng dẫn giải bài 13 trừ đi một số 13 - 5 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 57)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

a) 9 + 4 =             8 + 5 =              7 + 6 =

4 + 9 =               5 + 8 =              6 + 7 =

b) 13 – 9 =             13 – 8 =             13 – 7 =

13 – 4 =               13 – 5 =             13 – 6 =

c) 13 – 3 – 5 =          13 – 3 – 1 =          13 – 3 – 4 =

13 – 8 =               13 – 4 =              13 – 7 =

Hướng dẫn giải

a) 9 + 4 = 13           8 + 5 = 13            7 + 6 = 13

4 + 9 = 13             5 + 8 = 13            6 + 7 = 13

b) 13 – 9 = 4           13 – 8 = 5            13 – 7 = 6

13 – 4 = 9              13 – 5 = 8            13 – 6 = 7

c) 13 – 3 – 5 = 5         13 – 3 – 1 = 9         13 – 3 – 4 = 6

13 – 8 = 5             13 – 4 = 9             13 – 7 = 6

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 57 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Đáp án lần lượt là: 7, 4, 6, 9, 8

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 13 và 9; b) 13 và 6; c) 13 và 8.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 57 SGK Toán 2

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Cửa hàng có 13 xe đạp, đã bán 6 xe đạp. Hỏi cửa hàng còn lại mấy xe đạp?

Hướng dẫn giải

Số xe đạp cửa hàng còn lại là:

13 – 6 = 7 (xe đạp)

Đáp số: 7 xe đạp.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 58 SGK Toán 2: 33 - 5

Đánh giá bài viết
1 924
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm