Bài tập Toán lớp 2: Thừa số - Tích

Bài tập Toán lớp 2: Thừa số - Tích

Bài tập Toán lớp 2: Thừa số - Tích giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức biết tên gọi về thành phần và kết quả của phép nhân. Củng cố về phép nhân các số và giải bài toán có lời văn. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Câu 1:

Viết tổng sau dưới dạng tích:

10 + 10 + 10 = .............…

Đáp án: 10 x 3

Câu 2:

Viết tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau:

4 x 3 = ........…

Đáp án: 4 + 4 + 4

Câu 3:

Cho phép nhân: 5 x 3 = 15

Thành phần của phép nhân:

  • 5 và 3 là thừa số
  • 3 x 5 là tích
  • 15 là tích

Câu 4:

Viết phép tính và kết quả của phép tính biết:

Các thừa số là 4 và 7, tích là 28.

Đáp án: 4 x 7 = 28

Câu 5:

Chọn phép tính đúng, biết:

Các thừa số là 10 và 5, tích là 50.

Đáp án: 10 x 5 = 50

Câu 6:

Chọn dấu thích hợp điền vào chỗ chấm:

5 x 6 .......... 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

Đáp án Dấu =

Câu 7:

Các thừa số là 8 và 3, tích là 24.

Đáp án: 3 x 8 = 24

Câu 8:

10 + 10 + 10 + 10 = ..........…

Đáp án: 10 x 4

Câu 9:

5 x 7 ............ 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

Đáp án: điền dấu =

Câu 10:

Viết phép tính và kết quả của phép tính biết:

Các thừa số là 8 và 9, tích là 72.

Đáp án: 8 x 9 = 72

Đánh giá bài viết
6 16.128
Sắp xếp theo

    Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm