Giải bài tập trang 101, 102 SGK Toán 2: Bảng nhân 5 - Luyện tập

Giải bài tập trang 101, 102 SGK Toán 2: Bảng nhân 5 - Luyện tập

Giải bài tập trang 101, 102 SGK Toán 2: Bảng nhân 5 - Luyện tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh hiểu cách lập bảng nhân 5 và học thuộc lòng bảng nhân 5, giải các bài toán đếm thêm 5. Sau đây mời các em học sinh cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 99, 100 SGK Toán 2: Bảng nhân 4 - Luyện tập

Hướng dẫn giải bài Bảng nhân 5 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 101)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

5 × 3 = 5 × 2 = 5 × 10 =

5 × 5 = 5 × 4 = 5 × 9 =

5 × 7 = 5 × 6 = 5 × 8 =

5 × 1 =

Hướng dẫn giải

5 × 3 = 15 5 × 2 = 10 5 × 10 = 50

5 × 5 = 25 5 × 4 = 20 5 × 9 = 45

5 × 7 = 35 5 × 6 = 30 5 × 8 = 40

5 × 1 = 5

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày. Hỏi 4 tuần lễ mẹ đi làm bao nhiêu ngày?

Hướng dẫn giải

4 tuần lễ mẹ đi làm số ngày là:

4 × 5 = 20 ngày

Đáp số: 20 ngày

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đếm thêm 5 rồi viết kết quả vào ô trống

Giải bài tập trang 101, 102 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Điền lần lượt các số:

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

Hướng dẫn giải bài Luyện tập bảng nhân 5 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 102)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm theo mẫu:

a)

5 × 3 = 5 × 8 = 5 × 2 =

5 × 4 = 5 × 7 = 5 × 9 =

5 × 5 = 5 × 6 = 5 × 10 =

b)

2 × 5 = 5 × 3 = 5 × 4 =

5 × 2 = 3 × 5 = 4 × 5 =

Hướng dẫn giải

a)

5 × 3 = 15 5 × 8 = 40 5 × 2 = 10

5 × 4 = 20 5 × 7 = 35 5 × 9 = 45

5 × 5 = 25 5 × 6 = 30 5 × 10 = 50

b)

2 × 5 = 10 5 × 3 = 15 5 × 4 = 20

5 × 2 = 10 3 × 5 = 15 4 × 5 = 20

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính (theo mẫu):

Mẫu: 5 × 4 – 9 = 20 – 9 = 11

a) 5 × 7 -15 =

b) 5 × 8 – 20 =

c) 5 × 10 – 28 =

Hướng dẫn giải

a) 5 × 7 -15 = 35 – 15 = 20

b) 5 × 8 – 20 = 40 – 20 =20

c) 5 × 10 – 28 = 50 – 28 = 22

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Mỗi ngày Liên học 5 giờ, mỗi tuần lễ Liên học 5 ngày. Hỏi mỗi tuần lễ Liên học được bao nhiêu giờ?

Hướng dẫn giải

Số giờ Liên học trong mỗi tuần lễ là:

5 × 5 = 25 (giờ)

Đáp số: 25 giờ

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Mỗi can đựng được 5 l dầu. Hỏi 10 can như thế đựng được bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn giải

Số lít dầu đựng trong 10 can là:

5 × 10 = 50 (l)

Đáp số: 50 lít

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Số?

a) 5; 10 ; 15; 20; .... ;

b) 5; 8; 11; 14;...; ....

Hướng dẫn giải

a) 5; 10; 15; 20; 25; 30

b) 5; 8; 11; 14; 17; 20

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 2: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc - Luyện tập

Đánh giá bài viết
107 5.688
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm