Giải bài tập SBT Toán 8 bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Bài tập môn Toán lớp 8

Giải bài tập SBT Toán 8 bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 8 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Giải bài tập SBT Toán 8 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Giải bài tập SBT Toán 8 bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Câu 1: Phân tích thành nhân tử:

a, x2 – x – y2 – y

b, x2 – 2xy + y2 - z2

Lời giải:

a, x2 – x – y2 – y

= (x2 – y2) – (x + y)

= (x + y)(x – y) – (x + y)

= (x + y)(x – y – 1)

b, x2 – 2xy + y2 - z2

= (x2 – 2xy + y2) – z2

= (x – y)2 – z2

= (x – y + z)(x – y – z)

Câu 2: Phân tích thành nhân tử:

a, 5x – 5y + ax – ay

b, a3 – a2x – ay + xy

  1. xy(x + y) + yz(y + z) + xz(x + z) + 2xyz

Lời giải:

a, 5x – 5y + ax – ay = (5x – 5y) + (ax – ay)

= 5(x – y) + a(x – y) = (x – y)(5 + a)

b, a3 – a2x – ay + xy = (a3 – a2x) – (ay – xy)

= a2(a – x) – y(a – x) = (a – x)(a2 – y)

  1. xy(x + y) + yz(y + z) + xz(x + z) + 2xyz

= x2y + xy2 + yz(y + z) + x2z + xz2 + xyz + xyz

= (x2y + x2z) + yz(y + z) + (xy2 + xyz) + (xz2 + xyz)

= x2(y + z) + yz(y + z) + xy(y+ z) + xz(y + z)

= (y + z)( x2 + yz + xy + xz) = (y + z)[(x2 + xy) + (xz + yz)]

= (y + z)[x(x + y) + z(x + y)] = (y + z)(x+ y)(x + z)

Câu 3: Tính nhanh giá trị của mỗi đa thức:

a, x2 – 2xy – 4z2 + y2 với x = 6; y = -4; z= 45

b, 3(x – 3)(x + 7) + (x – 4)2 + 48 với x = 0,5

Lời giải:

a, x2 – 2xy – 4z2 + y2 = (x2 – 2xy + y2) – 4z2

= (x – y)2 – (2z)2 = (x – y + 2z)(x – y – 2z)

Thay x = 6; y = -4; z= 45 vào biểu thức ta được:

(6 + 4 + 90)(6 + 4 – 90) = 100.(-80) = -8000

b, 3(x – 3)(x + 7) + (x – 4)2 + 48

= 3(x2 + 7x – 3x – 21) + x2 – 8x + 16 + 48

= 3x2 + 12x – 63 + x2 – 8x + 64 = 4x2 + 4x + 1 = (2x + 1)2

Thay x = 0,5 vào biểu thức ta được:

(2.0,5 + 1)2 = (1 + 1)2 = 4

Đánh giá bài viết
6 3.974
Sắp xếp theo

    Giải SBT Toán 8

    Xem thêm