Kể về anh hùng chống ngoại xâm (Viết về Hồ Chí Minh) (06 mẫu)

Văn mẫu lớp 3: Kể về anh hùng chống ngoại xâm (Viết về Hồ Chí Minh) bao gồm các bài văn mẫu hay và chọn lọc cho các em học sinh tham khảo, luyện tập kỹ năng viết văn kể chuyện lớp 3, chuẩn bị cho bài thi học kì 2 lớp 3. Mời các em cùng tham khảo chi tiết bài văn kể về người anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh.

Đề bài: Kể một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về Anh hùng dân tộc chống giặc ngoại xâm - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kể về anh hùng chống ngoại xâm (Viết về Hồ Chí Minh)

1. Kể về anh hùng chống ngoại xâm mẫu 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người mà em vô cùng kính trọng. Suốt ba mươi năm bôn ba nước ngoài, Bác đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc. Không chỉ vậy, Người còn lãnh đạo nhân dân ta đánh bại thực dân Pháp, giành lại độc lập cho đất nước. Bác Hồ cũng là tấm gương sáng ngời về một nhân cách đạo đức cao đẹp. Bác được UNESCO phong tặng danh hiệu “Anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới”. Em sẽ cố gắng học tập theo tấm gương đạo đức của Bác.

2. Kể về anh hùng chống ngoại xâm mẫu 2

Hồ Chí Minh là người anh hùng giải phóng dân tộc, và đồng thời là một danh nhân văn hóa thế giới. Hồ Chí Minh sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 và mất ngày 2 tháng 9 năm 1969, quê làng Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Đi bất cứ nơi đâu trên đất nước, bạn cũng gặp hình ảnh của Người trong cuộc sống cũng như trong tâm hồn của mỗi người dân. Hồ Chí Minh là người lãnh đạo nhân dân ta làm nên cuộc Cách mạng tháng 8, lập lên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Hồ Chí Minh cũng là vị anh hùng đã lãnh đạo hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành thắng lợi. Hồ Chí Minh đã hiến trọn cuộc đời cho dân tộc. Cả cuộc đời của Người cống hiến hết cho sự nghiệp cách mạng dân tộc, trở thành nhà cách mạng vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam. Chúng em rất biết ơn Bác. Em sẽ chăm chỉ học tập để sau này trở thành một công dân có ích cho xã hội như lời Bác Hồ đã dạy.

3. Kể về anh hùng chống ngoại xâm mẫu 3

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta có rất nhiều anh hùng được sử sách ghi danh, một trong số đó là lãnh tụ Hồ Chí Minh. Người mà được toàn thể nhân dân Việt Nam kính trọng gọi bằng Bác Hồ. Bác là người lãnh đạo nhân dân ta làm cuộc Cách mạng tháng 8, lập lên nước Việt nam dân chủ cộng hòa. Tiếp đó, Bác lại lãnh đạo hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành thắng lợi hoàn toàn thống nhất đất nước. Bác được UNESCO phong tặng danh hiệu "Anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới”. Cả cuộc đời Bác là một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng và lối sống giản dị của Bác để cho nhân dân noi theo. Nhờ có sự lãnh đạo của Bác mà Việt Nam đang là thuộc địa của thực dân Pháp nay đã thành một nước độc lập. Để biết ơn Bác, em nguyện ngoan ngoãn chăm học làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

4. Kể về anh hùng chống ngoại xâm mẫu 4

Trong cuộc đời này, người anh hùng mà em thần tượng là người anh dũng nhất thế giới đó là bác hồ chí minh, một vị lãnh tụ của đất nước Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Từ cách ăn nói, từ nơi ở, từ phong tục bác làm đều khiến em học biết bao nhiêu là điều: Bác ăn mặc rất giản dị, ăn uống đạm bạc, bác luôn chia sẻ cho đồng bào, có thứ gì ngon có thứ gì lạ bác đều tặng cho các trẻ em, bác thật biết quan tâm mọi người. Bác đã tìm ra con đường cách mạng vô sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã gắn kết thành một khối, phát huy cao độ sức mạnh toàn dân tộc, làm nên thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Tiếp đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng toàn Đảng xây dựng đường lối “vừa kháng chiến vừa kiến quốc” lãnh đạo nhân dân phát huy cao độ lòng yêu nước, khí phách anh hùng, đánh thắng chiến tranh xâm lược của thực dân pháp và đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Sau gần 30 năm đổi mới, đất nước có sự thay đổi cơ bản và toàn diện, giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, càng chứng tỏ đường lối lãnh đạo của Đảng rất đúng đắn sáng tạo và phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Hồ Chí Minh quan niệm: ở đời và làm người là phải yêu nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ bị áp bức. Việc gì có lợi cho dân thì phải làm cho kỳ được. Việc gì hại cho dân thì phải hết sức tránh. Đó là nhân sinh quan, triết lý sống nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

5. Kể về anh hùng chống ngoại xâm mẫu 5

Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Bác là người chiến sỹ tiên phong trên mặt trận cứu nước đầy gian khổ, lãnh đạo dân ta tới chiến thắng, khai sáng nền độc lập tự do ở đất nước Việt Nam. Với vai trò của một lãnh tụ cách mạng, Bác đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình đối với dân, với nước. Bác là người sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam, cùng Đảng dẫn đường chỉ lối cho dân tộc vùng lên phá bỏ xích xiềng nô lệ thực dân, phong kiến, giành quyền sống tự do. Sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ vĩ đại như non cao, biển rộng nhưng Bác lại sống một cuộc sống vô cùng giản dị và tuyệt vời trong sáng.

Bác Hồ đã được Hội đồng hòa bình thế giới phong cho danh hiệu cao quý là Chiến sĩ hòa bình, là Danh nhân văn hóa của nhân loại. Người là một vị lãnh tụ, là một anh hùng, là một danh nhân nên chúng ta phải học và làm theo gương của người.

6. Kể về anh hùng chống ngoại xâm mẫu 6

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta có rất nhiều anh hùng được sử sách ghi danh, một trong số đó là lãnh tụ Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành được thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Pháp, làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và kiểu mới để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn hết lòng, hết sức xây dựng sự đoàn kết nhất trí giữa các Đảng Cộng sản anh em trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng, không ngừng vun đắp quan hệ gắn bó, hữu nghị giữa các dân tộc Đông Dương. Chúng em rất biết ơn người. Em sẽ chăm chỉ học tập để sau này trở thành một công dân có ích cho xã hội như lời Bác Hồ đã dạy.

....................

Trên đây là 06 bài văn mẫu kể về người anh hùng dân tộc lớp 3, giúp các em học sinh tham khảo để có thêm kiếm thức hay phục vụ quá trình học tập của mình. Có thể thấy rằng Kể về anh hùng chống ngoại xâm là đề tài rất quan trọng có trong các đề kiểm tra mà các em hay gặp nhất, để giúp các em có thêm ý tưởng và có bài văn hay nhất cho mình, các em có thể tải văn mẫu lớp 3 có trên VnDoc về tham khảo nhé!

Ngoài tài liệu bài Tập làm văn lớp 3: Kể về anh hùng chống ngoại xâm (Viết về Hồ Chí Minh) môn Tiếng Việt lớp 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1.120 104.724
Sắp xếp theo
    Tập làm văn lớp 3 Xem thêm